وزارت امور خارجه و قاچاق کالا و ارز

برادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، 1381.
بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات میزان، 1385.
بنایی، رضا، آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا، انتشارات بازرگانی، چاپ چهارم، 1377.
بهرامی، محسن و قاسمی، بهروز، آسیب شناسی قاچاق کالا و ارز در ایران، تهران، انتشارات فارابی، چاپ اول 1385.
جرایم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه علوم جنایی و حقوق کیفری، معاونت آموزشی قوه قضائیه، انتشارات مجد، 1390.
راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد اول، چاپ اول، 1347.
راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، سال 1347.
رحمدل، منصور، قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق کیفری ایران با استناد مصوبه سال 1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، انتشارات پژوهشهای حقوقی، 1385.
رفعتی، محمدرضا، ارز از چند نرخی تا تک نرخی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم سال 1372.
ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1389.
سبزه ای، بهرام، ماهیت حقوقی جرم قاچاق کالا در قوانین موضوعه ایران، تهران، انتشارات سروش الوند، سال 1383.
شادنیا، هوشنگ، قاچاق کالا، انتشارات فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی، 1388.
ضیایی، منوچهر، مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه از سال 1285 تا 1370.
غلامی، عبدالمجید، مواد مخدر و نحوه رسیدگی به جرایم آن، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، چاپ اول، 1378.
فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه تولد زنان، ترجمه نیکو سرخوش، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1382.
فیروز جایی، مختار، قاچاق مال و ارز تهران، انتشارات نشر قانون، چاپ اول، 1384.
فیروزجایی، مختار، بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق در ایران، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقاتی تدابیر اقتصاد، 1384.
فیروزجایی، مختار، قاچاق کالا و ارز، تهران، انتشارات آزاده، چاپ دوم، اسفند، 1389.
قربانی، فرج اله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزائی) 1373-1328، انتشارات فردوسی، 1386.
قریشی، سید مجتبی – صلاحیت های قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات مدین، چاپ اول، 1376.
گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان 1381.
مجموعه فهرست عناوین و مقررات 1285 تا 1389، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نخست وزیری، جلد سوم.