واقع گرایی و مجسمه سازی

در صفحه ی 35 یک نقاشی ایرانی چاپ شده(تصویر شماره64) و در بالای آن نوشته شده در این نقاشی ایرانی، نمونه یک ترکیب بندی خوب را ببینید. نقاشیهای ایرانی از نظر ترکیب بندی بسیار زیبا و دارای ترکیبهای مستحکم و متنوّعی هستند. چون این درس درباره ی آموزش ترکیب بندی است تصویر آورده شده نیز می بایست به تحقق این هدف کمک نماید. تصویر آورده شده دارای ترکیب بندی منتشر و پیچیده ای است که باید در سطوح عالی تحصیلی صورت گیرد نه در کتاب درسی دوره ی راهنمایی.
شکل 64 ، نمونه ترکیب بندی در نقاشی ایرانی(همان :35).
در ابتدای درس گفته شده که از تقسیم اضلاع عمودی و افقی کادر به سه قسمت و ترسیم خطوطی از آنها، می توان نقاط طلایی کادر را یافت که از اهمیت زیادی برخوردار هستند. اما مطالبی که در ارتباط با نقاط طلایی گفته شده در این ترکیب بندی قابل تشخیص نیستند و دانش آموز نمی تواند علت عدم این تطابق را دریابد.
این نقاشی اثر میر سید علی نقاش مکتب تبریز در حدود سال 947 ه.ق در کتاب خمسه نظامی کشیده شده و هم اکنون در موزه فاگ هاروارد است. ارزش کار میر سید علی ترسیم واقع گرایی و نقاشی از مردم عوام و کارهای روزمره است. در این مینیاتور دو نمونه از قالی ایرانی با نقش ترنج وجود دارد. چادرهایی که در نقاشی وجود دارند دارای تزییناتی با نقوش ترنج می باشند.
در پایین تصویر نوشته شده: ترکیب بندی در سایر هنرها، نظیر خوشنویسی، قالی بافی، کاشی کاری و معماری از اصول مهم و ارزنده است. مولفین سعی در انتقال این موضوع به دانش آموزان دارند که در هنرهای ایرانی ترکیب بندی جزء اصول مهم است. مسلماً ترکیب بندی در تمام هنرها از اهمیت فراوانی برخوردار است. مثلاً آیا می توان گفت که در عکاسی، سینما، مجسمه سازی و دیگر هنرها ترکیب بندی اهمیت ندارد؟ بنابراین بهتر بود از این جمله صرف نظر می شد و یا لااقل همه ی هنرها را شامل می شد.
در تمرین منزل آمده است: از ترکیبهای خوب و مناسب در قالی بافی، معماری و نقاشی ایرانی طراحی کنید و به کلاس بیاورید. اصطلاح ترکیبهای خوب و مناسب نامفهوم و گنگ می باشد. ترکیب خوب در قالی چیست؟ ترکیب مناسب در معماری چیست؟ و طبق چه اصولی می توان درباره ی خوب یا بد بودن ترکیب یک اثر سنتی، همانند قالی یا نگارگری قضاوت کرد؟ و آیا دانش آموز دورهی راهنمایی اطلاعات و توانایی این کار را دارد؟ متاسفانه نویسندگان کتاب در برخی از تمرینات به محتوای درس توجه ننموده و فقط سعی در استفاده از کلماتی مرتبط با هنرهای سنتی را داشته اند.
جدول 41، جدول مشخصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در درس پنجم کتاب هنر سوّم راهنمایی
تصویر
گروه
دوره تاریخی
هدف
زمینه
نقش
رنگ
آرایه
مواد و مصالح
نقاشی ایرانی
نگارگری
صفوی
مادی
سطح
ندارد
دارد