هماهنگی

بکشتند زیشان فراوان سوار/ بیامد ز ره بیژن نامدار
سپاه اندر آمد بگرد درفش/ هوا شد ز گرد سواران بنفش
دگر باره از جای برخاستند/ بران دشت رزمی نو آراستند
به پیش سپه کشته شد ریونیز/ که کاوس را بد چو جان عزیز
یکی تاجور شاه کهتر پسر/ نیاز فریبرز و جان پدر
سر وتاج او اندر آمد بخاک/ بسی نامور جامه کردند چاک
تحلیل نگاره
این نگاره مربوط به داستانی است که در آن بیژن درفش کاویان را از فریبرز می گیرد. نگاره پر است از پیکره هایی از هر دو سپاه، عده ای در زیاد در زد و خورد هستند و عده ای نیز در ردیف عمودی در دو طرف تصویر به تماشا ایستاده اند. این پیکره ها بسیار خشک و رسمی ترسیم شده اند ولی با وجود این که هیچ انعطافی در بدن ها نمی بینیم، حالت های آن ها به صورت ایستا نیست و تلاش شده است که هر پیکره ای در میدان جنگ حرکتی حاکی از جنگیدن تداعی کند. این باعث شده است با وجود نمایشی بودن صحنه هیجان و حرکت نیز در نگاره به وجود آید و بی احساسی نگاره ی پیشین در آن یافت نمی شود.
حالت های افراد در جنگ خلاقانه طراحی شده اند: هل دادن با دسته شمشیر، حمله ای پنهانی از پشت سر، دفاع با سپرها و ضربه زدن با گرز، جذابیت این مبارزه ی خونین را بیشتر کرده است.
از پیکره هایی که توجه را به خود معطوف می کنند، می توان به فردی در گوشه سمت راست پایین اشاره کرد، که به زانو در آمده و سرش از بدنش جدا شده است و دستان او را می بینیم که خالی از سلاح و بی دفاع به اطراف بلند شده اند.
در بالا سمت راست فردی را می بینیم که تاجی را بر سر نیزه نهاده، تاج احتمالاً متعلق به ریونیز پسر کی کاوس است که طی این جنگ کشته می شود، اوست که گفته می شود که همیشه تاجی چون شاهان بر سر می گذاشت.
در سمت راست میانه تصویر عده ای از سپاهیان ناظر را می بینیم، یکی از آن ها که با چهره ی نیم رخ و سبیلی که صورت او را خندان می نمایاند، در حال صحبت با یکی دیگر از سربازان است. حالت چهره و دستان او یادآور عروسک های خیمه شب بازی هستند.
پس زمینه دشتی است که از پایین به بالا کشیده شده است به جایی ک صخره ها و آسمان به کادر نوشته برخورد کرده است. خط های کوچک با ضرب قلمی سریع نشانه هایی از گیاهان کوچک دشت هستند.
تشخیص سربازان از یکدیگر به واسطه ی لباس یا علامتی از لباس بسیار مشکل به نظر می رسد ولی غالب بودن سپاهیان سمت راست با حرکت اسب ها دیده می شود. اسب هایی که در میدان جنگ حضور دارند و به جز دو تا در سمت چپ همگی از پهلوی راستشان تصویر شده اند.
رنگ های به کار رفته در این نگاره مات هستند ولی هماهنگی سردی آبی ها و توسی ها با گرمی قهوه ای ها و طلایی ها و قرمز ها به خوبی صورت گرفته است.
تحلیل خطی و رنگی

نگاره ی «۲۳۶ – چ» کشته شدن ارژنگ توسط طوس
تصویر۲۹-۳ «۲۳۶ – چ» کشته شدن ارژنگ توسط طوس
نوشتار نگاره
کادر بالا: تنبیه ایتدی که سز تواراده مرّتب قرار ایدک صقنک حرکت ایتمک تا دشمن عسکرندن غلبه کورنمینجه دیدی و اندن کندوسی بنه سوار اولوب