هزینه های معاملات و تغییرات قیمت سهام

مدل های تخمینی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش:
مهمترین مدل های تخمینی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش عبارتند از:(گاینکو و همکاران، 2009،178) .
1- مدل رول
مدل رول که در سال 1984 ارائه شد یکی از اولین مدل هایی است که مبتنی بر کواریانس منفی می باشد که از رابطه 3-2 بدست می آید :
(3-2)

جایی که به عنوان تغییرات قیمت سهام در دوره های t و t-1 می باشد .
2- مدل تعدیل شده ی رول :
فولاویل و ردریگز در سال 1991 مدل بازنگری شده ای از مدل هال را ارائه نمود که از طریق رابطه 4-2 محاسبه می شود .
) 4-2)
3- مدل تامپسون و والر :
تامپسون و والر در سال 1988 مدلی از تخمین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را ارائه دادند که مبتنی بر میانگین تغییرات قیمت می باشد . این مدل از طریق رابطه 5-2 بدست می اید :
(5-2 )
4-3-2) مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
در بازارهای مالی زمانی که اوراق بهادار انتشار می یابند، به موجودیت خود در بازار ادامه می دهند تا اینکه بازخرید شود یا به سررسیدِ پرداخت برسد. اما برخی از این اوراق بهادار وجود دارد که بصورت مکرر مورد معامله قرار گرفته و عده ای آن را فروخته و عده ای دیگر آن را خریداری می کنند. بنابر این دو نوع بازار مالی خواهیم داشت؛ نوع اول بازاری است که برای تمامی اوراق بهادار وجود دارد و نوع دوم، بازاری است که جریان خرید و فروش اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری می کند (رحیمیان و همکارانش، 1388). در نگاره 2-1 این دو بازار و نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آن ها نشان داده شده است.

نگاره 2-1. نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه
شکل سمت چپ که بازار موجودی را نشان می دهد، نمایانگر یک عرضه ثابت و تقاضایی به شکل اریب و رو به پایین با توجه به قیمت اوراق بهادار می باشد. هر چه قیمت اوراق بهادار کمتر باشد، تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. شکل سمت راست، بازار در جریان را برای هر واحد نشان می دهد. اگر زمان یک روز باشد، شکل سمت راست نمایانگر تقاضایی رو به پایین است. در این شکل عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب و رو به بالا می باشد. تعادل در شکل سمت چپ زمانی اتفاق می افتد که قیمت در سطحPe باشد. در شکل سمت راست، جریان عرضه و تقاضا در نقطه ای یکدیگر را قطع می کنند. این نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار با تقاضای آن به تعادل رسیده است (نقطه Pe). اگر هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی، قیمت اوراق بهادار در هر دو بازار یکسان خواهد بود (فدایی نژاد، 1378، ص 82-81).
اما در بازار واقعی، این قیمت های معاملاتی است که مورد توجه قرار می گیرد. قیمتی که سرمایه گذار یا بازارگردان برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می کند قیمت پیشنهادی خرید سهام و قیمتی که یک فروشنده سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام پیشنهاد می کند قیمت پیشنهادی فروش سهام نامیده می شود. اختلاف بین این دو قیمت، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهد بود. اگر بیش از یک معامله گر یا بازارگردان وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی، جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد. در نگاره 2-2 دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان داده شده است. معامله زمانی رخ خواهد داد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش برابر باشند (همان منبع، ص 83).

نگاره 2-2. دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
در ادبیات مالی، بازارگردان ها یا متخصصین افراد یا موسساتی هستند که با هدف کسب سود اقدام به خرید و فروش دارایی های مالی (اوراق بهادار) می نمایند و بنابر ماهیت عملکرد، از نوسانات ناخواسته قیمت دارایی های مالی می‏کاهند. اغلب بازارهای نوظهور یا توسعه نیافته با دو مشکل اساسی کمبود سرمایه و کمبود شناوری مواجه می باشند که این مشکلات باعث کاهش قدرت نقدشوندگی و افزایش نوسانات قیمت سهام می شود (کامل نیا، 1387، ص 34). بازارگردانی از مفاهیم پذیرفته شده در علوم مالی و یکی از مفیدترین فعالیت ها جهت افزایش کارایی بازار از دید فعالان بازار سرمایه محسوب می شود. بازارگردانان با ارائه سفارش خرید در زمان افزایش عرضه، و با ارائه سفارش فروش در زمان افزایش تقاضا، نقدشوندگی سهام را بالا برده و از کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت ها جلوگیری به عمل می آورد که این امر به نوبه خود باعث کاهش ریسک برای سهامداران جزء می گردد. عمده ترین دستاوردهای اجرا و پیاده سازی سیستم بازارگردانی عبارتند از: افزایش نقدشوندگی، کاهش نوسان پذیری قیمت و کاهش هزینه های معاملات از طریق کاهش شکاف قیمتی عرضه و تقاضا (همان منبع). در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارگردان ها ایجاد جریان دوطرفه قیمت برای پیشنهادهای خرید و فروش در تمام شرایط می باشد. بطور خلاصه بازارگردان ها مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارند و برای اجرای این وظیفه، آن ها باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمت ها را کنترل نمایند. نگهداری موجودی برای این افراد هزینه هایی دربرخواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار جبران می شوند. هزینه و ریسک عملیات بازارگردان ها به ویژگی های خاصی از قبیل افت و خیز بازار و یا وسعت بازار ، عمق بازار و انعطاف پذیری بازار بستگی دارد (فدایی نژاد، 1378، ص 83). در نگاره 2-3 عمق و وسعت بازار نشان داده شده است.

نگاره 2-3. عمق بازار و وسعت بازار