هزینه حقوق صاحبان سهام و دانشگاه علامه طباطبائی

الف- منابع فارسی
آزاد م.1382. محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.
آشتاب ع. 1387. شناسایی عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی سود شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «علوم اقتصادی»، 28: 21-5.
آقابیگی ص. 1384. بررسی رابطه اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران.
احمدی س، صالحی ع، فریدی م.1389. روش تحقیق در مدیریت. چاپ5.تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور، 393صفحه.
بولو ق. 1386. هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود. رساله دکتری ، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.
پناهیان ح، عرب زاده م. 1387. بررسی و شناسایی مدل های هزینه سرمایه و عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بصیرت،40: 103-85 .
تبریزی ع، دموری د. 1382. شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمـدت سـهام جدیـدالورود پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مجله تحقیقات مالی،15: 50-23.
تقوی م. 1380. مدیریت مالی1. چاپ2. تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور،398صفحه.
ثقفی ع، آقائی م. 1373.رفتار سود حسابداری.مجله بررسی های حسابداری، 9: 21-5.
خالقی مقدم ح. 1377. میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.
خالقی مقدم ح. 1384.دقت پیش بینی سود شرکتها. رساله دکتری، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
رحمانی نصرآبادی م.1387. عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی ودارایی دانشگاه مازندران.
رحمانی ع. 1381. سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود .رساله دکتری،دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
رساپور ا. 1380. بررسی رابطۀ سود هر سهم با هزینه سرمایه در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
رشیدیان س. 1388. بررسی تأثیر بخش 340 استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران.
رحیمی غ، وظیفه دمیرچی ق، سیدی م.1392. روش تحقیق. چاپ2. اردبیل:دانشگاه آزاد اسلامی جلفا، 378صفحه.
سجادی ح.1377. عوامل مرتبط با سود غیرمنتظره و رابطه آن با قیمت سهام. مجله بررسی هـای حسابداری و حسابرسی،24: 60-34.
شریعت پناهی م، قاسمی ق. 1384. مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس جیکینز.مجله مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ،11: 25-8 .
صالحی صدقیانی ج، ابراهیمی ای. 1387. آمار و کاربرد آن در مدیریت(1و2). چاپ12. تهران: انتشارات آرامش، 632صفحه.
طهماسب زاده م. 1389. نسبت های مالی و هزینه سهام عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم.
ظریف فرد ا، قائمی م. 1382.آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،2: 53-47.
عثمانی م. 1381. شناسایی مدل های هزینه سرمایه و تأثیر عوامل مؤثر برآن. رساله دکتری،دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.
عزیزی ا. 1378. شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر شاخص قیمت سهام. رساله دکتری ، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.
عرب مازیار یزدی م.1374. محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی.رسـاله دکترای، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشـگاه تهـران.