هدفمند کردن یارانه ها و هدفمندی یارانه ها

T=22/11 48/1 83/14 50/86 100 قبل از اجرای طرح
Sig=/000 62/1 19/16 01/97 100 بعد از اجرای طرح
بررسی های آماری حاکی از آن است که:میانگین خرید و مصرف کالاهای سبد مصرفی خانوار توسط افراد جامعه مورد مطالعه،میانگین مخارج هزینه شده برای تهیه کالاهای سبد مصرفی خانوار توسط افراد جامعه مورد مطالعه،میانگین میزان رضامندی خانوارها از تأمین نیازهایشان و هم چنین میانگین سطح رفاه و بهزیستی خانوارهای جامعه مورد مطالعه که همگی ابعاد سبد مصرفی خانوار می باشند،کلاً قبل از اجرای طرح برابر با 50/86 و بعد از اجرای طرح برابر با 01/97 می باشد. هم چنین مقدار آزمون آماری ( t=22/11 ) و سطح معناداری حاصل مورد پذیرش است (000/0sig=). بنابر این فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار مابین سبد مصرفی خانوارهای روستای بخش آباد دامغان، در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح تأیید می شود.

فصل پنجم
خلاصه و نتیجهگیری
خلاصۀ تحقیق
یکی از مباحث بسیار مهم در جامعۀ امروز ما مبحث یارانه ها و هدفمند کردن آنهاست. در اکثر کشورهای جهان صرف نظر از حیطه های حاکمیّتی و تصدّی گری،دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی جامعه ناچار به مداخله در برخی امور و اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای مناسب می باشند. این مداخله گاهی در راستای پیشبرد سیاست های اقتصادی مانند تشویق به تولید و مصرف محصولات داخلی یا صادرات بوده است و گاهی در حوزۀ سیاست های اجتماعی اعمال می شود که معمولاً با هدف تأمین رفاه عمومی به طور اعم و حمایت از گروه های آسیب پذیر به طور اخص برقرار می شود.
هم چنین از سوی دیگر، نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر بودجۀ کلّ کشور سبب شده است تا طیّ سالیان اخیر پرداخت ( و یا عدم پرداخت) یارانه های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی ـ سیاسی تبدیل شود. اهمیت این نکته زمانی آشکار می شود که در می یابیم درآمدهای حاصل از فروش انواع حامل های انرژی بیش از 90درصد از درآمد ملّی کشور را تشکیل می داده است و از جهتی دیگر، اختصاص مبالغ هنگفتی از بودجۀ ملّی به صورت سالیانه به عنوان یارانۀ انواع حامل های انرژی صورت می ـ گرفته است.
به همین خاطر پرداخت یارانه ها همواره هزینۀ سنگینی بر اقتصاد کشورها وارد می کند، از اینرو دولت ها برای اعمال تخصیص عادلانه و بهینۀ منابع، ناگزیر به اجرای برنامه های هدفمندسازی یارانه ها و به دنبال آن اصلاح سیستم های اقتصادی و اجتماعی هستند.
بنابراین با توجه به اینکه یارانه ها از جمله ابزارهای مهم حمایتی دولت ها هستند و طرح هدفمندی یارانه ها نیز به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی توسط دولت در حال اجرا می باشد،لذا اجرای این طرح را می توان یکی از ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد به حساب آورد. در همین راستا، در قسمت مبانی نظری پژوهش حاضر نقش دولت را در مکاتب مختلف اعم از موافق و مخالف دخالت دولت در اقتصاد به بوتۀ بحث قرار دادیم، هم چنین دیدگاه های نظریه پردازانی همچون « راولز » ، «نازیک» و «هایک» را نیز در این خصوص مطرح نمودیم.
نکتۀ قابل ذکر دیگر این است که خانوارهای روستایی نیز به عنوان یک قشر تأثیرگذار و مهم در کشور ما محسوب می شوند. بنابراین بررسی روند تحوّلات زندگی آنها در ابعاد مختلف می تواند یک موضوع مناسب برای پژوهش باشد. لذا محقق در این پژوهش به بررسی تحولات انجام گرفته ـ در اثر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ـ بر سبد مصرفی خانوارهای روستای بخش آباد شهرستان دامغان در ابعاد مختلف پرداخته است تا از این طریق پی ببرد که به چه میزان رضامندی از اجرای طرح برای خانوارهای روستایی حاصل شده است و آیا رفاه و بهزیستی بیشتری را احساس می کنند یا خیر؟ که این دو مهم، از طریق ارزیابی و مقایسۀ رفتار مصرفی خانوارها در دو مقطع قبل و بعد از اجرای طرح و هم چنین بررسی میزان رضایت آنها از درآمدشان ـ که آیا رضایت مندی آنها از میزان درآمدشان دچار افزایش شده است یا خیر؟ـ انجام گرفته است، که در صورت افزایش رضایت از میزان درآمد، باعث می شود خانوارها توانایی این را داشته باشندکه بودجۀ بیشتری را صرف تهیۀ کالاهای سبد مصرفی خانوار نمایند که در این صورت خانوارها، میزان رضایت بیشتری و هم چنین رفاه بیشتری را از تأمین نیازهای خود احساس خواهند کرد.
بنابراین، هدف کلّی ما در این پژوهش کسب شناخت بیشتر نسبت به میزان تأثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سبد مصرفی خانوار روستای بخش آباد شهرستان دامغان می باشد. در همین راستا، با استفاده از نظریات مختلف و دیدگاه های مرتبط با این مقوله، تدوین فرضیات و سؤالات متناسب با اهداف پژوهش و با استفاده از روش پیمایش به بررسی فرضیات و سؤالات خود پرداخته ایم که یافته های پژوهش حاضر به اختصار بیان می شود:
یافته های توصیفی
ـ توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی نشان می دهد که: از بین 100نفر سرپرست خانوار روستای بخش آباد شهرستان دامغان که واحد تحلیل ما می باشند، 41 درصد یعنی معادل 41 نفر از سرپرستان در سنین 21 تا 50 سال، 30 درصد در سنین 51 تا 70 سال و 29 درصد سرپرستان در سنین 71 تا 97 سال بوده اند. میانگین سنی سرپرستان خانوارها نزدیک به 57 سال، کمترین سن 21 سال و بیشترین سن 97 سال بوده است.
ـ توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت نشان می دهد که: از بین100 نفر سرپرست خانوارهای روستای بخش آباد شهرستان دامغان که واحد تحلیل ما در پژوهش حاضر می باشند،77درصد یعنی معادل 77 نفر از سرپرستان مرد و 23 درصد یعنی معادل 23 نفر از آنها زن می باشند.
ـ توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل نشان می دهد که: از بین 100 نفر سرپرست خانوارهای روستای بخش آباد شهرستان دامغان که واحد تحلیل ما در پژوهش حاضر می باشند،2 درصد یعنی معادل 2 نفر از 100 نفر سرپرست خانوارـ اعم از زن ومردـ مجرد، 58 درصد یعنی معادل 58 نفر از 100 نفر سرپرست خانوار ـ اعم از زن و مردـ متأهل، 4 درصد یعنی معادل 4نفر از 100 نفر سرپرست خانوارـ اعم از زن و مرد ـ مطلّقه و 36 درصد یعنی معادل 36 نفر از آنها ـ اعم از زن و مرد ـ همسر خود را از دست داده اند. و این رقم بالا بدین خاطر است که در روستای حاضر اغلب ساکنین در سنین میانسال به بالا بودند و جوانان روستا اغلب به شهر مهاجرت کرده بودند،به همین علت 36 نفر از آنها که بیشتر در سنین کهنسالی بودند،همسران خود را از دست داده بودند.
ـ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات نشان می دهد که: از بین 100نفر سرپرست خانوارهای روستای بخش آباد شهرستان دامغان که واحد تحلیل ما در پژوهش حاضر می باشند، 24 درصد یعنی معادل 24 نفر از آنها فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند،30 درصد یعنی معادل 30 نفر از 100 نفر سرپرست خانوار دارای تحصیلات ابتدایی،23 درصد یعنی معادل 23 نفر از 100 نفر سرپرست خانوار دارای تحصیلات در حدّ سیکل، 21 درصد یعنی معادل 21 نفر از 100 نفر سرپرست خانوار دارای مدرک دیپلم و تنها 2 درصد یعنی معادل 2 نفر از 100 نفر سرپرست خانوار، تا مقطع فوق دیپلم به تحصیلات خود ادامه داده بودند که این رقم بالا در بی سوادی به علّت این بود که اکثر سرپرست خانوارهایی که در سنین کهن سالی به سر می بردند،اصلاً سواد خواندن و نوشتن نداشتند و از سایر افراد میانسال حتی جوانان هم وقتی علت این مسئله را جویا شدم که چرا به تحصیلات خود ادامه نداده اند، پاسخ اغلب آنها بدین صورت بود: بی علاقگی به تحصیل و درس خواندن،شرایط خانوادگی،فقر،کارکردن در سنین پایین در کنار پدرانشان و …
ـ توزیع پاسخگویان بر حسب رفتار مصرفی قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که: از لحاظ خرید و مصرف کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوار، مصرف خانوارها قبل از اجرای طرح 42 درصد در حدّ کم و 58 درصد مصرفی در حدّ متوسط داشته اند.
ـ توزیع پاسخگویان بر حسب رفتار مصرفی بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که: از لحاظ خرید و مصرف کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوار، خانوارها بعد از اجرای طرح، 3 درصد مصرف در حدّ پایین(کم)، 76 درصد در حدّ متوسط، و 21 درصد مصرفی در حدّ زیاد داشته اند.
ـ توزیع پاسخگویان بر حسب سبد بودجه و هزینۀ خانوار قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که: از لحاظ میزان مخارج هزینه شده برای تهیه ی کالاهای سبد مصرفی خانوار،تا قبل از اجرای طرح، 58 درصد میزان مخارج در حدّ کم(پایین)، و 42 درصد مخارج در حدّ متوسط می باشد.
ـ توزیع پاسخگویان بر حسب سبد بودجه و هزینۀ خانوار بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که: از لحاظ میزان مخارج هزینه شده برای تهیه ی کالاهای سبد مصرفی خانوار،بعد از اجرای طرح، 11درصد میزان مخارج در حدّ کم( پایین)، 77 درصد میزان مخارج در حدّ متوسط و 12 درصد میزان مخارج در حدّ زیاد بوده است. که البته در اینجا منظور محقق توّرم نمی باشد،بلکه مقصود این است که با افزایش درآمدی که بر اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برای خانوارهای روستایی حاصل می شود،آنها می توانند بودجۀ بیشتری را برای خرید کالاها و خدمات سبد مصرفی هزینه کنند.
ـ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضامندی از تأمین نیازهایشان قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که: از لحاظ میزان رضایت خانوارها از تأمین شدن نیازهایشان، خانوارها، قبل از اجرای طرح، 33درصد رضایتمندی در حد کم، 65 درصد متوسط و تنها به میزان 2درصد رضایت زیادی داشته اند.
ـ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضامندی از تأمین نیازهایشان بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که: از لحاظ میزان رضایت خانوارها از تأمین شدن نیازهایشان،خانوارها،بعد از اجرای طرح، 47 درصد میزان رضایت زیاد، 52 درصد رضایتی در حد متوسط و تنها 1درصد رضایت کم داشته اند. این ارقام نشان دهنده این است که میزان رضایت مندی افراد جامعه مورد مطالعه از تأمین نیازهایشان ، افزایش چشم گیری داشته است.