هدفمند کردن یارانه ها و هدفمندی یارانه ها

تعریف نظری طرح هدفمندی یارانه ها:
طرح هدفمند کردن یارانه ها را می توان محور اصلی برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت دهم نامید که به منظور اصلاح نظام یارانه ها و کاهش مصرف حامل های انرژی از طریق حذف یارانۀ حامل های انرژی و آزاد سازی قیمت ها و هم چنین کمک به اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه، در حال اجرا می باشد.
تعریف عملیاتی طرح هدفمند کردن یارانه ها:
از آنجا که هدفمند کردن یارانه ها به صورت یک طرح عملیاتی در کشور ما به صورت اجرایی درآمده است ،ما برای بررسی تأثیر این طرح در جامعۀ مورد بررسی،وضعیت متغیر وابستۀ تحقیق را قبل از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها با بعد از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها(یعنی متغیر مستقل) مورد بررسی قرار داده ایم.
سنجش اطلاعات دموگرافیک (زمینه ای)
جنسیت: جنسیت پاسخگویان بوسیلۀ سوالی مستقیم و بسته در پرسشنامه تنظیم شده است، این متغیر در سطح اسمی دوسطحی (مرد/زن)می باشد.
سن: این متغیر از طریق یک سوال باز در پرسشنامه اندازه گیری شده است
تحصیلات: متغیر سطح تحصیلات را که در سطح ترتیبی قرار دارد را توسط 7 گویه عملیاتی کرده ایم که عبارتند از: 1) بی سواد 2)پنجم ابتدایی 3)سیکل 4)دیپلم 5)فوق دیپلم 6)لیسانس 7)فوق لیسانس و بالاتر
وضعیت تأهل: این متغیر را هم که در سطح سنجش اسمی است توسط4 گویه عملیاتی کرده ایم که عبارتند از: 1)مجرد 2)متأهل 3)مطلقه 4)همسر فوت شده

روایی و پایایی
روایی (اعتبار)
در کاربرد متعارف،واژۀ اعتبار اشاره به این نکته دارد که یک سنجۀ تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می کند (ببی،1387 :282). مقصود از روایی آن است که وسیلۀ اندازه گیری بتواند خصیصۀ مورد نظر را واقعاً اندازه بگیرد نه صفت دیگری را (ساروخانی،1377 :144). مقصود از درجۀ اعتبار یک تست آن است که آیا تست خصیصۀ مورد نظر را می سنجد یا نه؟ به بیان دیگر مقصود از اعتبار تست مناسب بودن، با معنی بودن و مفید بودن استنباطهای خاصی است که از روی نمره های تست به عمل می آید. شیوه های مختلفی برای سنجش درجۀ اعتبار گویه های یک پرسشنامه وجود دارد، از جمله اعتبار صوری و اعتبار تجربی. در این پژوهش، از اعتبار صوری استفاده شده است.
منظور از اعتبار صوری، شناسایی اعتبار شاخصها یا معرفهای پژوهش است از طریق مراجعه به داوران و متخصصان (همان:145). در پژوهش حاضر برای حصول اطمینان از اعتبار صوری وسیلۀ اندازه گیری ازطریق پرسشنامه های آزمون شدۀ قبلی در پژوهش های مشابه و نظر خواهی از اساتید راهنما و مشاور استفاده شده است.
پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری
در مقابل واژۀ reliability معنای فارسی پایایی، قابلیت اعتماد، ثبات و…به کار رفته است.
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزاراندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. قابلیت اعتماد به طور خلا صه، عبارت است از اینکه آیا هر روش خاصی، هرگاه چندین بار در مورد موضوع واحدی به کار برده شود، هر بار نتیجۀ یکسانی بدست می دهد (ببی،1387 :274). به عبارت دیگر به لحاظ پایایی، وسیلۀ معتبر آن است که دارای ویژگی های تکرار پذیری باشد ، یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همۀ موارد نتایج یکسان گرفت (ساروخانی،1370 :146).
در این پژوهش برای سنجش پایایی داده ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ میزان همسانی درونی گویه های هر متغیر را نشان می دهد. مقدار آلفای کرونباخ بین صفر تا یک نوسان دارد. چنانچه مقدار ضریب آلفا یک باشد نشانۀ دقت کامل ابزار اندازه گیری است و برعکس چنانچه مقدار این ضریب صفر باشد بیانگر عدم دقت کامل و تکرار پذیری ابزار اندازه گیری است.
معمولا ضریب آلفای کرونباخ مساوی یا بالاتر از 7/ بیانگر پایایی مناسب وسیلۀ اندازه گیری است.این آزمون در مورد سوالاتی بکار می رود که مجموعاً یک مفهوم را اندازه گیری می کنند، از این رو برای اندازه گیری پایایی،نتایج حاصل از گویه های طیف لیکرت بسیار مناسب است.
ضریب آلفای کرونباخ :
شاخص تعدادگویه ضریب آلفا (قبل از اجرای طرح) ضریب آلفا (بعد از اجرای طرح)
رفتار مصرفی 8 72/0 75/0
سبد بودجه و هزینه 8 71/0 73/0
رضامندی 7 78/0 83/0