هدفمند کردن یارانه ها و میزان سرمایه گذاری

1 . احساس رضایت از زندگی
2 . ارزیابی از رفاه با توجه به وضعیت فردی خود
3. ارزیابی از رفاه با توجه به مقایسه خود با دیگران
که در ادامه به ذکر نظریاتی متناسب با آنها می پردازیم.
3ـ4ـ1. نظریۀ لذت گرایی :
بر اساس این نظریه،خوشبختی فقط یک احساس است. زندگی شاد،لذّت انسان را افزایش داده و از غم او می کاهد و در نتیجه رفاه او را افزایش می دهد(سیلگمن و رویمن،1:2003).سیلگمن و رویمن این نظریه بر اساس نظریۀ فایده گرایی بنتام ارائه داده اند. برای «جرمی بنتام»،رفاه مترادف با بهره مندی یا مطلوبیت بود، که آنرا به منزلۀ خیر و خوشبختی و بنابراین قابل اندازه گیری تعریف می کرد: در واقع،یک «معادلۀ لذّت» وضع کرد که اجازه می داد لذّتی را که من از خوردن شکلات می برم با لذّتی که شما از رژیم گرفتن می برید با یکدیگر مقایسه کرد یا اندازه گرفت. این قابلیت اندازه گیری مطلوبیت یا بهره مندی است که به ما اجازه می دهد رفاه های فردی را در هم ترکیب کنیم و سطح متراکم رفاه اجتماعی را اندازه بگیریم(فیتزپتریک،31:1381). برای بنتام، رفاه اجتماعی برابر با بهره مندی اجتماعی و بهره مندی اجتماعی برابر با حداکثر خیر و خوشبختی برای حداکثر آحاد مردم بود(همان:32).
3ـ4ـ2. نظریۀ ارزش ـ منزلت:
بر اساس نظریۀ ارزش ـ منزلت،هر فرد دوست دارد با توجه به موقعیت خود (که شامل سطح تحصیلات،وضعیت استراحت و تفریح،وضعیت پیشرفت و موفقیت خود در زندگی،رضایت از محیط خانوادگی خود، میزان تلاش،امکانات خود و … می گردد)،منزلت و جایگاه مناسب در جامعه، محل کار و خانواده داشته باشد. اگر فرد چنین شرایطی را دارا باشد، احساس نشاط و رضایت از زندگی خواهد داشت که متعاقب با آن احساس رفاه و بهزیستی را نیز در خود احساس خواهد کرد و در غیر این صورت احساس کسالت ، ناامیدی،نارضایتی و عدم رفاه را خواهد داشت (صفری شالی،132:1388).
3ـ4ـ3. دیدگاه محرومیت نسبی:
هم چنین رفیع پور معتقد است که: بر اساس نظریۀ محرومیت نسبی،فرد به مقایسۀ خود با افراد دیگر و گروه مرجع برمی آید و دوست دارد که شرایط مشابه با آنها را داشته باشد و اگر در نتیجۀ مقایسه برای فرد چنین پنداشتی بروز نماید که بر اساس میزان سرمایه گذاری و تلاش،پاداش و نتیجه ای که عایدش شده در مقایسه با دیگران عادلانه و منصفانه نیست دچار احساس محرومیت نسبی گردیده و این امر باعث بروز نارضایتی و عدم احساس رفاه می گردد و وقتی این احساس به اعلی درجۀ خود برسد،به احساس تضاد اجتماعی می انجامد و تعارضات شدیدی را در پی دارد. پس می توان گفت که مقایسه عبارت است از فرایندی ذهنی که طی آن فرد به ارزیابی و تطبیق بین شرایط خود با شرایط و وضعیتی که گروه و یا فرد موردنظر وی از آن برخوردار است، می پردازد (رفیع پور،17:1364).
4. معنای لغوی واژۀ روستا
به طور کلی می توان روستا را نوعی از سکونت گاه های انسان که در آن گروهی از افراد ساکن شده اند که شغل اصلی آنها کشاورزی است و در ارتباط متقابل، منسجم و مستقیم با یکدیگر و محیط طبیعی قرار دارند تعریف کرد ( جمعه پور ،10:1387).
هم چنین لمپتون در کتاب مالک و زارع در ایران در تعریف روستای ایرانی ، ملاک را، کار خودساخته و سازمان اجتماعی قرار می دهد:« از قدیم ترین زمان ها دهکده یک واحد تشکیلاتی بوده که اساس حیات اجتماعی ایران راتشکیل می داده و جایی بوده است که در آن دسته هایی از مردم خود را برای همکاری اقتصادی و سیاسی متشکل می کرده اند و اهمیت ده به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا امروز برقرار بوده است» ( جمعه پور،11:1387 به نقل از لمپتون،37:1354).
5 . تعریف واژۀ خانوار
خانوار از یک یا چند نفر تشکیل می شود که با هم در یک اقامت گاه معمولی و ثابت زندگی می کنند و با یکدیگر هم خرج هستند و معمولاً با هم غذا می خورند.
مروری بر تحقیقات پیشین
تحقیقات داخلی
1.ارزیابی نقش اقلام یارانه ای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی. دکتر فرهاد خداداد کاشی،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور(1383).
این پژوهش می کوشد تا نقش اقلام یارانه ای در سبد مصرفی خانوارها را ارزیابی کند. بر این اساس ابتدا ارزش های غذایی دریافتی خانوارهای شهری و روستایی برآورده شده،سپس سهم اقلام یارانه ای در تأمین ارزش های غذایی خانوارها محاسبه گردیده است. حاصل نتایج دلالت بر آن دارد که بخش قابل توجهی از ارزش های غذایی دریافتی خانوارها از طریق اقلام یارانه ای تأمین گردیده است. با این حال 10 تا 20 درصد خانوارهای شهری و روستایی کمتر از مقدار توصیه شده انرژی غذایی دریافت کرده اند.
2. بررسی و آسیب شناسی هدفمند سازی پرداخت یارانه ها. حمیدرضا اسماعیلی،استادیار دانشگاه امام صادق(1388).
پژوهش کاربردی حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی که برای جمع آوری اطلاعات و داده ها نیز از روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استفاده کرده است،به بررسی و آسیب شناسی تغییر شیوۀ پرداخت یارانه ها تا قبل از اجرای طرح و نقدی شدنشان پرداخته و الزام هایی را که برای اجرای این طرح نیاز است،مطرح می کند. طبق این پژوهش با بررسی های انجام شده دربارۀ مصرف سرانۀ انرژی در کشور معلوم شد که خانوارهای دهک های دهم درآمدی جامعه بیش از سی برابر خانوارهای دهک اول درآمدی جامعه از انواع انرژی ها استفاده می کنند و به تبع آن بیش از سی برابر یارانۀ انرژی را به خود اختصاص می دهند. این توزیع به شدت ناعادلانه است. اصلاح قیمت های نسبی حامل های انرژی باعث می شود مصرف کنندگان پر هزینه،قیمت واقعی کالاها و خدمات را بپردازند و مصرف خود را متعادل سازند.
3.بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی . خلیل حیدری،عضو هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی(1389).
نهاد آموزش از دیرباز نقش ویژه ای در زندگی و تحولات جوامع بشری داشته است. در ایران، قبل و بعد از اسلام به آموزش و فرهنگ به عنوان ابزار اساسی برای اعتلای زندگی انسان توجه ویژه شده است و هم چنین توسعۀ آموزش و افزایش رفاه اجتماعی، مسئلۀ با اهمیتی است که در بسیاری از قواتین جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه ای شده است. از اینرو این مقاله درصدد تعیین جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور است. روش مورد استفاده در این مقاله تحلیلی و توصیفی با آمار خام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای برآورد شاخص هایی مانند سهم آموزش از مخارج غیر خوراکی خانوار و کشش درآمدی کالای آموزش می باشد. مهم ترین یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای ضروری محسوب می گردد و علاوه بر این مخارج آموزش خانوارهای شهری به طور معناداری بیشتر از خانوارهای روستایی است.
4. بررسی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها و عوامل مؤثر بر آن،پایان نامۀ مقطع کارشناسی ارشد،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علّامه طباطبایی،بساطیان،محمد(شهریور 90).