هدفمندی یارانه ها و هزینه خانوار

4-2) یافتههای تبیینی:
جدول شماره 4ـ15:نتایج آزمون t در رابطه با مقایسه رفتار مصرفی خانوارها در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح
آزمون آماری خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد رفتار مصرفی
t= 15/18 365/0 648/3 73/19 100 قبل از اجرای طرح
Sig=000/0 440/0 396/4 15/26 100 بعد از اجرای طرح
بررسی های آماری حاکی از آن است که: میانگین میزان خرید و مصرف کالاها و خدمات سبد مصرفی، توسط افراد جامعه مورد مطالعه،بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، برابر با 15/26 می باشد، در حالی که این رقم قبل از اجرای طرح برابر با 73/19 بوده است. هم چنین مقدار آزمون آماری ( t=18/15 ) و سطح معناداری حاصل مورد پذیرش است. (000/0 =sig ). بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان خرید و مصرف افراد جامعه مورد مطالعه، بعد از اجرای طرح، نسبت به قبل از آن، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است و متعاقب آن فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار ما بین رفتار مصرفی خانوارها، بعد از اجرای طرح نسبت به قبل از اجرا، تأیید می شود.
جدول شماره 4ـ16:نتایج آزمون t در رابطه با مقایسه سبد بودجه و هزینه خانوارها در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرا
آزمون آماری خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد سبد بودجه و هزینه
t=14/86 370/0 69/3 34/18 100 قبل از اجرای طرح
Sig=0/000 450/0 49/4 11/24 100 بعد از اجرای طرح
بررسی های آماری حاکی از آن است که: میانگین میزان مخارج هزینه شده برای تهیه کالاها و خدمات سبد مصرفی، توسط افراد جامعه مورد مطالعه،بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، برابر با 11/24 می باشد، در حالی که این رقم قبل از اجرای طرح برابر با 34/18 بوده است. هم چنین مقدار آزمون آماری ( t=14/86 ) و سطح معناداری حاصل مورد پذیرش است. (000/0 =sig ).
بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان بودجه خانوارهای جامعه مورد مطالعه برای تهیه کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوار، بعد از اجرای طرح، نسبت به قبل از آن، افزایش داشته است. بنابراین قانون انگل مبنی بر اینکه با افزایش درآمد میزان بودجه خانوارها برای تهیه کالاهای سبد مصرفی خانوارها دچار تغییر می شود نیز،مورد تأیید قرار گرفته زیراکه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها،درآمد خانوارهای مورد مطالعه نیز دچار افزایش شده است، و متعاقب آن فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار ما بین سبد بودجه و هزینه خانوارها ی جامعه مورد مطالعه در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح تأیید می شود.
جدول شماره 4ـ17:نتایج آزمون t در رابطه با مقایسه میزان رضامندی خانوارها از تأمین نیازهایشان در دو مقطع قبل و بعد از اجرا
آزمون آماری خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد رضایت مندی
T=17/75 354/0 53/3 03/18 100 قبل از اجرای طرح
Sig=0/000 399/0 99/3 28/25 100 بعد از اجرای طرح
بررسی های آماری حاکی از آن است که: میانگین رضایت مندی خانوارهای جامعه مورد مطالعه قبل از اجرای طرح برابر با 03/18 و بعد از اجرای طرح برابر با 28/25 می باشد. هم چنین مقدار آزمون آماری ( t=17/75 ) و سطح معناداری حاصل مورد پذیرش است. (000/0 =sig ). بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان رضایت خانوارهای جامعه مورد مطالعه از تأمین نیازهایشان، بعد از اجرای طرح، نسبت به قبل از آن، افزایش داشته است، و متعاقب آن فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار مابین میزان رضایت مندی خانوارها از تأمین نیازهایشان، بعد از طرح نسبت به قبل از طرح تأیید می شود.
جدول شماره 4ـ18:نتایج آزمون t در رابطه با مقایسه سطح رفاه خانوارها ، در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرا
آزمون آماری خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد وضعیت رفاهی خانوار
T=21/53 = 746/0 46/7 40/30 100 قبل از اجرای طرح
Sig=0/000 688/0 88/6 47/41 100 بعد از اجرای طرح
بررسی های آماری حاکی از آن است که: میانگین سطح رفاهی خانوارها در جامعه مورد مطالعه، قبل از اجرای طرح برابر با40/30 و بعد از اجرای طرح برابر با 47/41 می باشد. هم چنین مقدار آزمون آماری ( t=21/53 ) و سطح معناداری حاصل مورد پذیرش است. (000/0 =sig ). بنابراین می توان نتیجه گرفت که وضعیت رفاه و بهزیستی خانوارهای جامعه مورد مطالعه، بعد از اجرای طرح، نسبت به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش قابل ملاحظه ای داشته است و متعاقب آن فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار مابین سطح رفاه خانوارها ، در دو مقطع قبل و بعد از اجرای طرح تأیید می شود.
شماره 4ـ19: نتایج آزمون t در رابطه با مقایسۀ سبد مصرفی خانوار،در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرا
آزمون آماری خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد سبد مصرفی خانوار