هدفمندی یارانه ها و رفتار مصرف کننده

برای انجام این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. هدف تحقیق پیمایشی آن است که با توصیف ویژگی های واحد تحلیل و با مقایسۀ دقیق خصوصیات آن به استنباط علی نائل آید. این روش همچنین امکان استفاده همزمان از چندین تکنیک را برای گردآوری داده فراهم می آورد و به همین جهت از وسعت دامنه وکارائی وکاربرد زیادی در تحقیقات اجتماعی برخوردار است(دواس، 1376: 16).
به نظر کرلینجر روش پیمایش با زمینه یابی، جمعیتهای کوچک و بزرگ را با انتخاب و مطالعۀ نمونه های منتخب از آن جامعه ها، برای کشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای روان شناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار می دهد (کرلینجر،1377 :65).
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه می باشد. با استفاده از پرسشنامه به بهترین نحو ممکن اطلاعات گردآوری خواهد شد.
جامعۀ آماری
در پژوهش ها و بررسی های نمونه ای، بایستی از قبل جامعه ای که پژوهش علمی در آن انجام می پذیرد کاملا مشخص و معین باشد تا بتوان راجع به انتخاب نمونه، به گونه ای که معرف جامعۀ مورد مطالعه باشد، تصمیم گرفت و از اطلاعات به دست آمده از آن، استنتاج آماری و علمی به عمل آورد. جامعۀ آماری در این پژوهش کلیۀ جمعیت سرپرستان خانوارهای روستای بخش آباد شهرستان دامغان میباشد که برابر با 100 خانوار می باشد.
واحد تحلیل
واحد تحلیل در این پژوهش فرد (سرپرت خانوار ) می باشد.
روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش، سرشماری(کل شماری) است.«سرشماری حاصل کسب اطلاعات از همۀ اعضای گروه است»(دواس،1386 :67)
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعریف نظری و عملیاتی متغیروابسته
تعریف نظری سبد مصرفی خانوار
متغیر وابسته در این تحقیق سبد مصرفی خانوار است که بر طبق تعریفی که مرکز آمار ایران از این مفهوم ارائه داده است،عبارت است از: مجموعه ای از کالاها و خدمات ضروری برای زندگی یک خانواده که به طور پیوسته مورد مصرف قرار می گیرد و مخارج تهیۀ این کالاها،هزینۀ معاش آن خانواده را تشکیل می دهد که محقق با توجه به تعریف سولومون از رفتار مصرفی و هم چنین طبق نظریۀ انگل در ارتباط با بودجۀ خانوار و نیز با توجه به نظریۀ نیازهای آبراهام مازلو و نیز با توجه به شاخص های سطح رفاه خانوار این متغیر را در 4 بعد مورد بررسی قرار داده است تا از این طریق بتواند اثرات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را بر سبد مصرفی خانوار روستای مورد مطالعه بررسی نماید که در ادامه به تعاریف نظری و عملیاتی هریک از این 4 بعد ، به عنوان ابعاد متغیر وابسته خواهیم پرداخت.
تعریف عملیاتی سبد مصرفی خانوار
در این پژوهش متغیر وابسته را به 4 بعد طبقه بندی نموده ایم که بر اساس این تقسیم بندی به عملیاتی کردن هر یک از ابعاد متغیر وابسته پرداخته ایم.
تعاریف نظری و عملیاتی ابعاد متغیر وابسته
تعریف نظری رفتار مصرفی:
از دیدگاه «میشل سولومون»، بررسی رفتار مصرف کننده ،مطالعۀ فرایندهایی است که افراد یا گروه ها در انتخاب،خرید،استفاده و نهایتاً نگهداری یا به دور انداختن محصولات،خدمات،ایده ها و یا تجربیات به منظور ارضاء نیازها و خواسته های خود آنرا طی می کنند(سولومون،7:1994). به عبارت دیگر رفتار مصرف کننده شامل مجموعه ای از فرایندهای روانی و فیزیکی است که قبل از خرید شروع شده و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد.
تعریف عملیاتی رفتار مصرفی:
8 گویه برای سنجیدن رفتار مصرفی خانوارها،قبل و بعد از اجرای طرح در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
بخش اول ـ لطفاً سوالات زیر را بخوانید و پاسخ های خود را در دوبخش مربوط به قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای طرح،با علامت زدن در گزینۀ مورد نظر مشخص نمایید.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم قبل وبعد گویه
قبل از اجرای طرح 1-میزان خرید و استفاده ی شما از مواد خوراکی به عنوان یکی از کالاهای سبد مصرفی خانوار قبل از اجرای طرح چگونه بوده و بعد از اجرای طرح چگونه می باشد؟