هدفمندی یارانه ها و خانوارهای روستایی

بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 2-از میان کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار گنجانده شده اند، اهمیت پوشاک و لباس در سبد مصرف شما، قبل از اجرای طرح چگونه بوده و بعد از اجرای طرح چگونه می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 3-میزان خرید و استفاده شما و خانوادتان از لوازم و اثاثیه ی منزل ، قبل از اجرای طرح چگونه بوده و بعد از اجرا چگونه می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 4-از میان کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار گنجانده شده اند، اهمیت خدمات بهداشتی و درمانی در سبد مصرف شما چگونه می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 5-اهمیت مسکن، در سبد مصرفی شما به عنوان یکی از کالاهای سبد مصرفی، قبل از اجرا چگونه بوده و بعد از آن چگونه می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 6-اهمیتی که به تفریح و گذران اوقات فراغت اختصاص می دهید،قبل از اجرای طرح چگونه بوده و بعد از اجرا چگونه می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 7-از میان کالاهایی که در سبد مصرفی یک خانوار گنجانده شده اند، استفاده از امکانات حمل و نقل نظیر ( اتوبوس یا هواپیما و یا هزینه ی بنزین و یا …) در سبد مصرف شما چگونه است؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 8-جایگاه کالاهای سبد فرهنگی وآموزشی نظیر (خرید فیلم، کتاب، روزنامه، موارد آموزشی و…)، قبل و بعد از اجرای طرح در خانواده ی شما چگونه می باشد؟
بعد از اجرای طرح

تعریف نظری بودجه و هزینۀ خانوار
تعریف نظری:
در اقتصاد خرد آن قسمت از درآمد یا قدرت خرید مصرف کننده که صرف خرید کالا و خدمات می شود را «بودجۀ» خانوار می نامند(تقوی،75:1368). سبد هزینۀ خانوار نیز ارزش پولی کالا یا خدمت تهیه شده توسط خانوار،به منظور مصرف اعضا یا هدیه به دیگران است که این کالا یا خدمت تهیه شده می تواند از طریق خرید،تولید خانگی،در برابر خدمت، از محل کسب و یا مجانی در اختیار خانوار قرار بگیرد که به صورت پولی برآورد شده و جزء هزینه های خانوار منظور می گردد (مرکز آمار ایران،1385).
تعریف عملیاتی:
ارنست انگل بر پایۀ داده های بودجۀ خانوار،3 قانون در خصوص اقلام مصرفی خانوار تدوین کرده است که پیشتر به آنها اشاره شده است. بنابرین با توجه به قوانین انگل، با افزایش درآمدی که بر اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، برای خانوارهای روستایی حاصل شده است، سهم بودجه ای که خانوارها برای تهیۀ کالاهای سبد مصرفی خانوار،هزینه می کنند نیز با قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها متفاوت می باشد، که ما در این پژوهش:
می خوا هیم بسنجیم که آیا کلّ سبد بودجه و هزینۀ خانوار، بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، نسبت به قبل از آن دارای تفاوت معناداری می باشد یا خیر؟
بر همین اساس جهت عملیاتی کردن این مفهوم نیز 8 گویه طراحی شده است که عبارتند از :
بخش دوم- لطفا سوالات زیر را بخوانید و پاسخ های خود را در 2 بخش مربوط به قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای طرح، با علامت زدن در گزینه ی مورد نظر مشخص نمایید.