نیازها و انگیزش و نیروی انسانی

رهبری وظیفه عمده مدیریت است اما تمام کار او نیست. مطابق با رویکرد عملیاتی یا وظیفهای هارولد کنتز و سیریل اودانل (1985) در مدیریت، که در بین سایر رویکردهای پیشین مدیریت ( برای نمونه: رویکرد مدیریت علمی، رویکرد نظامها، رویکرد علم مدیریت و …) از جامعیت بیشتری برخوردار است، مدیران ملزم به برنامهریزی، سازماندهی، بکارگیری نیروی انسانی، رهبری و کنترل هستند. بنابراین جایگاه رهبری در فرایند مدیریت آن جائی است که مدیران با فراهم آوردن زمینههای مساعد و با تکیه بر شناخت نیازها و انگیزش پیروان با نفوذ بر آنها (به عنوان زیردست، کارمند، پیرو و یا عضو)، آنها را به سمت اهداف مشترک سوق میدهند (حلاجی،1388) .
قدرت ونفوذ رهبری
مسئلهی نفوذ و قدرت رهبری به منابعی که قدرت ونفوذ از آنها سرچشمه میگیرد، ارتباط پیدا میکند. اصولا قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ عبارت است از اعمالی که مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران میشوند. بدین ترتیب قدرت و نفوذ با یکدیگر درآمیختهاند و مسئلهی رهبری با هر دوی آنها در ارتباط است، زیرا رهبری با نفوذ بر دیگران تحقق مییابد و نفوذ نیز از قدرت سرچشمه میگیرد. نویسندگان منابع گوناگونی را بعنوان منشأ قدرت برشمردهاند و شاید کاملترین فهرستی که از منابع قدرت تهیه شده است، طبقهبندی پنجگانه قدرت میباشد.
قدرت مرجع بودن: توانایی ناشی از قبول رهبر بهوسیلهی دیگران به عنوان مرجع و الگو.
قدرت قانونی: توانایی ناشی از قانون که مدیر را در نقش رهبر قادر میسازد تا بر مرئوسان خود اثر بگذارد و به رفتارشان جهت دهد.
قدرت تخصصی: قدرتی ناشی از تخصص و کاردانی مدیر است که اورا بر دیگران نافذ میسازد.
قدرت پاداش: توانایی دادن پادش مادی یا معنوی به مرئوسان و جهتبخشی به رفتار آنان به منظور تحقق اهداف سازمان است.
قدرت تنبیه: توانایی تنبیه مرئوسان و جهت بخشی در رفتار آنها به منظور تحقق اهداف سازمان است.
هرچه مدیر به قدرتهای فوق بیشتر مجهز شود، میتواند نفوذی بیشتر بر کارکنان داشته و در انجام وظیفه رهبری و هدایت خود مؤفقتر باشد. بدین ترتیب رابطه نفوذ و قدرت رهبر را میتوانیم در شکل در ادامه خلاصه کنیم (الوانی، 1388).
قدرت فردی:
قدرت مرجعیت
قدرت تخصصی:
قدرت سازمانی
قدرت قانونی
قدرت پاداش
رفتار مرئوسان در جهت تحقق اهداف سازمان
نفوذ اثربخش
پیرو
رهبر
قدرت فردی:
قدرت مرجعیت
قدرت تخصصی:
قدرت سازمانی
قدرت قانونی