نگرش به مواد مخدر و همبستگی پیرسون

175-
347.
31
175-
347.
31
a
.
31
کل
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
در خود آگاهی همه نمرات یکی است ضریب همبستگی نمی شود بگیریم.
با توجه به آمار ه به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین روابط بین فردی و ارتباط با تصمیم گیری و حل مسئله 000/1 با سطح معنی داری 0 مقایسه این سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود. بین این دو مولفه رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر هر چه نمره روابط بین فردی و ارتباط و تصمیم گیری و حل مسئله افزایش یابد نمره مولفه دیگر هم افزایش خواهد یافت و بالعکس.
با توجه به آماره به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین روابط بین فردی و ارتباط و مقابله با هیجانات و استرس 000/1 با سطح معنی داری 0 و مقایسه این سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود بین این دو مولفه رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر هر چه نمره روابط بین فردی و ارتباط و مقابله با هیجانات و استرس افزایش یابد نمره مولفه دیگر هم افزایش خواهد یافت یا بالعکس.
با توجه به آماره به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین روابط بین فردی و ارتباط با تفکر انتقادی و خلاق 000/1 – با سطح معنی داری000/0 و مقایسه این سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود بین این دو مولفه رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر هر چه نمره روابط بین فردی و ارتباط و تفکر انتقادی خلاق افزایش یابد نمره مولفه دیگر هم افزایش خواهد یافت یا بالعکس.
با توجه به آماره به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین روابط بین فردی و ارتباط با نگرش سنج اعتیاد 175/0- با سطح معنی داری347/0 و مقایسه این سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود بین این دو مولفه رابطه مستقیم و معنی داری وجود ندارد به عبارت دیگر هر چه نمره روابط بین فردی و ارتباط افزایش یابد نمره مولفه دیگر هم افزایش نخواهد یافت یا بالعکس.
با توجه به آماره به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین تصمیم گیری- حل مسئله با مقابله با هیجانات و استرس 000/1 با سطح معنی داری 0 مقایسه این سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود بین این دو مولفه رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر هر چه نمره تصمیم گیری و حل مسئله و مقابله با هیجانات و استرس افزایش یابد نمره مولفه دیگر هم افزایش خواهد یافت و بالعکس.
با توجه به آماره به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین تصمیم گیری و حل مسئله با تفکر انتقادی خلاق 000/1- با سطح معنی داری 000/0 مقایسه این سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود بین این دو مولفه رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر هر چه نمره تصمیم گیری و حل مسئله با تفکر انتقادی خلاق افزایش یابد نمره مولفه دیگر هم افزایش خواهد یافت و بالعکس.
با توجه به آماره به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین تصمیم گیری و حل مسئله و نگرش سنجی اعتیاد175/0 – با سطح معنی داری 347/0 مقایسه این سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود. بین این دو مولفه رابطه مستقیم و معنی داری وجود ندارد به عبارت دیگر هر چه نمره تصمیم گیری و حل مسئله با تفکر انتقادی خلاق افزایش یابد نمره مولفه دیگر هم افزایش نمی یابد و بالعکس.
با توجه به آماره به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین مقابله با هیجانات و استرس و تفکر انتقادی خلاق 000/1 – با سطح معنی داری 000/0 مقایسه این سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود بین این دو مولفه رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر هر چه نمره مقابله با هیجانات و استرس با تفکر انتقادی خلاق افزایش یابد نمره مولفه دیگر هم افزایش خواهد یافت و بالعکس.
با توجه به آمار به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین مقابله با هیجانات و استرس و نگرش به مواد مخدر 175/0 – با سطح معنی داری 347/0و مقایسه این سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود بین این دو مولفه رابطه غیر مستقیم و معنی داری وجود ندارد به عبارت دیگر هر چه نمرهمقابله با هیجانات و استرس افزایش یابد نمره مولفه دیگر هم افزایش نخواهد یافت و بالعکس.
با توجه به آمار به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین تفکر خلاق و انتقادی و نگرش به مواد مخدر 175/0 با سطح معنی داری 347/0 و مقایسه این سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود بین این دو مولفه رابطه غیر مستقیم معنی داری وجود ندارد به عبارت دیگر هر چه نمره تفکر خلاق و انتقادی افزایش یابد مولفه دیگر هم افزایش نخواهد یافت و بالعکس.
جدول 4-25: ضریب همبستگی پس آزمون