نوع کاربری و فضای عمومی

5-6- فضاهای ارتباطی در فضاهای اداری
در تعیین فضاهای ارتباطی، نوع فضا اهمیت ویژه¬ای دارد.نوع فضاهای ارتباطی در یک فضای عمومی با یک فضای خصوصی متفاوت است. همچنین میزان رفت و امد و مراجعه کنندگان به فضای عمومی در تعیین فضای ارتباطی نقش اصلی را ایفا می کند.
از سوی دیگر در مورد فضاهایی که عملکرد آنها در مقیاس شهر یا فراتر از آن فضاهای ارتباطی از تعریف معمول خود فراتر رفته و به فضایی برای حضور مخاطبین بدل می¬شود. این نوع از فضای ارتباطی می¬تواند به شکل یک فضای چند عملکردی به جذب مخاطبان حوزه مربوط به فضا بدل گردد..
5-6-1- فضاهای ارتباطی افقی :
فضای ارتباطی افقی به طور کلی همان راهروها هستند. در تعیین فواصل لازم در فضاهای ارتباطی استفاده قرار می¬گیرد. بنابراین با تعیین فواصل بر اساس الگوی بدن افراد درشت اندام، افراد ریز اندام تر نیز مشکل نخواهند داشت.
افقی، پایه اندازه¬ها همان اندازه بدن انسان می¬باشد و بدن افراد درشت اندام به عنوان الگو مورد بنابراین با اعمال اندازه¬های استاندارد، در فضاهای ارتباطی مورد نظر که بسته به شرایط و نوع کاربری تعداد افراد مختلفی ممکن است از آن عبور کنند، اندازه راهروها بدست می¬آید.
بعد از شناخت ابعاد بدن در طرح راهروها دو محدوده مؤثر دیگر در طراحی، مطرح می¬شود:
محدوده گام و محدوده ادراک
5-6-1-1- محدوده گام:
عبارتست از فاصله دو پا از یکدیگر، در حالیکه یک پا جلوتر از دیگری است(همان فاصله دو پا در هنگام حرکت).
این اندازه برای افراد مختلف در جوامع و حالت¬های مختلف تغییر می¬کند. طول گام بیشتر افراد بزرگسال 4/91-61 سانتیمتر است.
5-6-2- فضاهای ارتباطی عمودی :
فضاهای ارتباطی عمودی ممکن است به گونه¬های مختلف طراحی شوند. پله، پله برقی، شیب راهه(رامپ) و آسانسور.
در طراحی فضاهای ارتباطی عمودی نیز باید ملاحظات اندام سنجی افراد سالم و معلول را در نظر داشت.
5-6-2-1- پله : 2/10 2/7 35
5-8- آمفی تئاتر:
باید توجه داشت که آمفی تئاتر جدا از مسیر عادی بازدیدکنندگان باشد، نزدیک به سالن اصلی ورودی و یا مستقیماً بدان راه داشته باشد. کاملا مجهز به وسایل ایمنی باشد. (درهای اضافی، سیستم مستقل برق، از نظر گرما و سر و صدا از بقیه بخش های ساختمان جدا باشد و …)
– طراحی فضای مناسب جهت دستگاه های نمایش فیلم، اسلاید و … از نیازهای این سالن است.
– خروجی ها باید به طرف بیرون باز شده و مطابق با تعداد افراد و طول مسیر حرکت آنها طراحی شوند.
– ارتفاع درها نباید از 220 سانتیمتر کمتر باشد.
– پلکان با عرض 1100 میلیمتر برای تا 100 نفر، 1600 میلیمتر برای تا 250 نفر باید باشد.
– حداقل ارتفاع پله ها 14 سانتیمتر و حداکثر 18 سانتیمتر باید در نظر گرفته شود.
– برای کوتاه کردن زمان انعکاس صوت، حجم محوطه به ازای هر صندلی 14/ 5/7 مترمکعب می باشد.