نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات و شیوه‌های مداخله

2-زنگی آبادی، علی و شیران، غلامرضا و گشتیل، خیری، بررسی علل تصادفات در بزرگراهها (مورد مطالعه: بزرگراههای درون شهری اصفهان)، فصلنامه راهور، شماره 17، 1391، از صفحه 37 تا 57.
3-تنزاده، جواد، طرح هندسی و ایمنی راه، انتشارات صانعی، 1387.
4-محمدفام، ایرج و گلمحمدی، رستم، بررسی رفتارهای نا ایمن در بین رانندگان اتوبوسهای بین شهری همدان، طبیب شرق، سال پنجم، شماره 4، 1382، ص 251-260
5-ملک، مهدی و حلوانی، غلامحسین و فلاح، حسین و جعفری ندوشن، رضا، 1390، بررسی ارتباط شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ با تصادفات جاده ای رانندگان کامیون، فصلنامه طب کار، شماره اول، بهار 1390، صفحات 20-14.
6-نور امیری، محمد و قربانی، مهران، راهنمای ایمنی راه ( مجمع جهانی راه- پیارک)، دفتر مطالعات فناوری ایمنی، وزارت راه و ترابری، 1384.
7-گزارشهای متوفی تصادفات ترافیکی، پزشکی قانونی کشور، 1389.
8-مرکز آمار ایران، سالنامه آماری 1379.
9- بررسی آماری مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در سال 1392 و نوروز 1393، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، 1393.
10-گزارش کمیسیون ایمنی وزارت راه و شهرسازی در آمار تلفات رانندگی در سال 1392.
11- لایقی 1384
12-تاریخچه تصادفات در ایران
13-فردوسی، طیبه و احمدی، علی اصغر، بررسی مقایسه ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی، نشریه مطالعات روان شناختی، دوره 7، شماره 2، تابستان، 1390، صفحه 103 تا 85.
14-رابینگن، ارل و واینبرگ، مارتین ، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسایل اجتماعی، ترجمه رحمت اله صدیق سروستانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، صفحه 19.
15-فردوسی، طیبه و فراتی کاشانی، نادره، تاثیر عوامل روان شناختی در تصادفات رانندگی و شیوه های مداخله در کاهش آن، 1389.
16-یعقوبی، حمید، بررسی نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی در ایران، مجله روانپزشکی و روا نشناسی بالینی ایران اندیشه و رفتار، 6، (1، پیاپی 21)، 1379، صفحات 67-60
17- عبدالرضا ارجرودی، شاهین شعبانی، روشهای ثبت تصادفات و شناسایی نقاط پرتصادف، پژوهشکده حمل و نقل، ۱۳86، صفحه 4.
18- عبدالرضا ارجرودی، شاهین شعبانی، روشهای ثبت تصادفات و شناسایی نقاط پرتصادف، پژوهشکده حمل و نقل، ۱۳86، صفحه 4.
19-کمیسیون استاندارد خودروهای جادهای، اصلاحات جادهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره استاندارد ایران 5429
20- برآورد هزینه های تصادف های درون شهری و برون شهری در راه های ایران از ۱۳۷۳ تا 1386، پژوهشکده حمل و نقل، 1387.
21-مهماندار، محمدرضا، کنگره بین المللی ایمنی جاده ها، مشهد، روزنامه خراسان، شماره 18341، 26 بهمن، 1391.
22-فردوسی، طیبه و فراتی کاشانی، نادره، تاثیر عوامل روان شناختی در تصادفات رانندگی و شیوه های مداخله در کاهش آن، 1389.
23- غروی، بهروز، چهل و سومین برنامه مناظره با موضوع آخرین دور سفرهای تابستانی 93، 1393
24-اخوان بهبهانی، علی، جاده های مرگ، روزنامه جام جم، 1388 www.jamejamonline.ir