نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات و راهنمایی و رانندگی

25-قره داغی، جلیل، آمار 10 ساله مرگ و میر در اثر تصادفات جاده ای(88-79)، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، 1380.
26-مروی، عظیمی، آثار و پیامدهای تصادف بر سلامت روان، روزنامه خراسان، چهارشنبه 7 دی، 1390، شماره 18017
27-روزنامه ایران، تصادفات جاده ای، شنبه ۳۱ اردیبهشت، 1384.
28-یعقوبی، حمید، بررسی نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی در ایران،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1379، صفحه 67-60
29-افراشته، افشین، علل و پیامدهای حوادث ترافیکی از منظر اجتماعی و سلامت عمومی، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران، سه شنبه 19 آبان، 1388،
30-کاظمی، مجتبی و خوشبخت، میرزاعلی، باقری، سید رامتین و حسین نژاد، عزیز، مقایسه میزان هدر رفت تولید ناخالص ملی در تصادفات جاده ای، فصلنامه راهور، شماره 20، 1391، از صفحه 109 تا 129.
31-سایت شهر، 1387.
32-عبدخداوندی، منوچهر و پوراکرامی،محمد،آنچه نجاتگران پابگاههای جادهای بایدبدانند،پیام هلال،شماره137، 1387
33- ایمنی راه و ترافیک در کشورهای در حال توسعه، سازمان راهنمایی و رانندگی شهر تهران، 1393.
34-خاکی، علی منصور، نقش پررنگ عامل انسانی نسبت به راه در تصادفات جاده ای کشور. اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی ایران، زنجان، 1388.
35-شرافتی، ایوب و کشفی، سعید و مهماندار، محمدرضا، بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تصادفات جاده ای استان لرستان، فصلنامه راهور، شماره 22، تابستان، 1391، صفحه 51 تا 72
36-مصدقی، مسعود، راهکارهای نوین در ارتقای ایمنی حمل و نقل جادهای، 1390.
37-آییننامه ایمنی راههای کشور،فصل چهاردهم آموزش،شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راهها وزارت راه، 1377
38-اسماعیلی، علیرضا. الگوهای رفتاری، یادگیری پنهان و تاثیر آن بر رفتار ترافیکی رانندگان و عابران. دومین کنفرانس مدیریت ترافیک؛ 1381.
39-سبحانی، رضا، ترافیک، معضلات و راهکارها. اولین همایش ترافیک شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان. اصفهان، 1385
40-شیرمحمدی، حمید، عامل انسانی در معضلات ترافیکی و راهکارهای کاهش تخلفات ترافیکی. اولین همایش ترافیک شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان. اصفهان، 1385.
41-حق شناس، حسن و حسینی، ماریه و جمشیدی معصومه و عزیزی حمیدرضا، رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار رانندگی در شهر شیراز، مجله پژوهشی حکیم، دوره یازدهم، شماره سوم، 1387.
42-اسماعیلی،علیرضا، ،نقش قانونها و مجازاتهای بازدارنده در کاهش حوادث رانندگی،روزنامه سلامت،21 شهریور1389.
43-روشندلی، محمدرضا، ده سال حمل و نقل جاده ای از نگاه آمار، ماهنامه صنعت حمل و نقل، شماره 270، 1386.
44-فاجعه ای به وسعت یک جنگ، روزنامه جوان، تصادفات رانندگی؛ ، 23 آبان، 1387.
45-مرکز آمار ایران, سالنامه آماری 1379.
46- نقوی، محسن، سیمای مرگ و میر در 18 استان کشور در سال 1380، معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1382
47- نقوی، محسن، سیمای مرگ و میر در 23 استان کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1383، صفحه 125-102