نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه‎گذاری کوتاه مدت

بیدگلی و همکاران (1387) در تحقیقی تحت عنوان ” انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیارمیانگین بازده، انحراف معیار بازده و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران ” نتیجه‎گیری نمودند که، که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه‎گذاران موثر بوده و بنابراین بر مرزهای کارایی تأثیرگذار است. همچنین آنان عنوان کردند که نقدشوندگی یکی از مهمترین معیارهای مورد توجه سرمایه‎گذاران در هنگام تشکیل پرتفوی می‎باشد و سعی کردند که این معیار را در مدل پیشنهادی مارکویتز با استفاده از دو رویکرد فیلترینگ و محدودیت نقدشوندگی در بازار سرمایه ایران ادغام کرده و در نهایت به مدلی برسند که با استفاده از آن، سرمایه‎گذاران بتوانند پرتفویی‎تشکیل دهند که از لحاظ بازدهی، ریسک و نقدشوندگی بهینه باشد.
حکیم و همکاران (2008) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی در کشور تونس طی سال های 2000 تا 2005 ” نتیجه‎گیری نمودند که، هر چه کیفیت سود )که با کیفیت اقلام تعهدی اندازه‎گیری شده بود( بالاتر باشد، فاصله بین قیمت عرضه و تقاضا) معیار نقدشوندگی( کمتر خواهد بود.
مجید زارع (1381) در تحقیقی تحت عنوان ” عوامل مؤثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” نتیجه‎گیری نمودند که، که در بورس اوراق بهادارتهران و در میان شرکتهای فعال، قابلیت نقدشوندگی سهام در درجه اول تا حدزیادی با حجم معاملات سهام و در درجه دوم با ارزش شرکت که در واقع نشان دهنده عمق بازار سهام شرکت است، مرتبط می‎باشد.
مریم سلیم پور (1384) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی اثر نقدشوندگی سهام بر مازاد بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ” نتیجه‎گیری نمودند که، بین عدم نقدشوندگی سهام به عنوان یک عامل ریسک و مازاد بازده سهامداران در بورس تهران رابطه معنی دار وجود ندارد.
صلواتی و همکاران (1386) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران به بررسی رابطه بین متغیرهای نقدشوندگی سهام (اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش)، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین‎آلات و تجهیزات و سودآوری به عنوان متغیرهای مستقل و اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته ” نتیجه‎گیری نمودند که، بین ساختارسرمایه و متغیرهای مستقل نقدشوندگی سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهیلات دریافتی مالیات واستهلاک رابطه معنی‎داری وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه می‎باشد. بین متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین‎آلات و تجهیزات و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی‎داری وجود دارد.
فخاری و فلاح محمدی(1388) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی تأثیرافشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” نتیجه‎گیری نمودند که، ارتباط معکوس و معناداری بین افشای اطلاعات و شاخص نقدشوندگی سهام وجود دارد.
قنبر (1385)در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه نرخ بازده سهام و قابیلت نقد شوندگی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ” نتیجه‎گیری نمودند که، بازده سهام با قابلیت نقدشوندگی آن همبستگی منفی دارد. این نتیجه از فرضیه رابطه منفی بین بازده سهام و قابلیت نقدشوندگی آن حمایت می‎کند. بررسی مذکور از نظر سرمایه برای سرمایه‎گذارانی که خواهان سرمایه‎گذاری کوتاه مدت هستند مطلوبیت زیادی دارد. طبق نتایج بدست آمده سرمایه‎گذاران ایرانی در قبال نگهداری سهام شرکت‎هایی که اندازه کوچک، نوسان بازده زیاد و درجه نقدشوندگی پایین‎تری دارند، بازده بیشتری انتظار دارند.
کاشانی پور و همکاران (1389) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی ارتباط ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار ” نتیجه‎گیری نمودند که، شرکتهای با ساختار هیأت مدیره مستقل‎تر و رویکرد هیأت مدیره اثربخش‎تر، دارای نقدشوندگی بازار بیشتری نسبت به سایر شرکت‎ها هستند. در واقع، شرکت‎های دارای امتیاز بیشتر کیفیت راهبری شرکتی، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر و اختلاف سهام مورد عرضه و تقاضای بیشتری را دارا بودند.
مهران فر(1384) در تحقیقی تحت عنوان ” نکاتی درباره حجم مبنا و ارائه یک پیشنهاد ” نتیجه‎گیری نمودند که، درصد سهام شناور آزاد با حجم مبنا رابطه معکوس داشته و هر چه درصد سهام شناور آزاد شرکتی بیشتر باشد، محدودیت حجم مبنا برای آن شرکت پایین‎تر و مدیریت قیمت سهام شرکت با سهولت بیشتری خواهد بود. او متعقد است که با این روش سهامداران می‎توانند بالا بودن درصد سهام شناور آزاد شرکت‎ها را به عنوان یک ارزش برای سهام در تصمیم‎گیری‎ها سرمایه‎گذاری بنیادی خود ملاک عمل قرار دهند.
نجارزاده ، زیودار (1385) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران ” نتیجه‎گیری نمودند که، ارتباط همزمان بین حجم معاملات و بازده سهام را تأیید کرده و نیز یک ارتباط بازخوردی (دو طرفه) را بین حجم معاملات و بازده سهام قائل است.
وطن پرست (1384) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” نتیجه‎گیری نمودند که، در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی بر حجم مبادلات و قیمت سهام تأثیرگذار بوده، به طوری که در دوره قبل از اعلان سود، حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان می‎شوند.
یحیی زاده فر وخرمدین (1378) در تحقیقی تحت عنوان ” نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی و عوامل نقدشوندگی شامل مازاد بازده بازار ، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، را بر مازاد بازده سهام ” نتیجه‎گیری نمودند که، تمامی متغیرهای مستقل چهارگانه بر متغیر وابسته تحقیق تأثیر معنی‎دار داشته‎اند. بدین معنی که تأثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی، اما تأثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد سهام مثبت بوده است
فصل سوم
روش‎شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
تحقیـق، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرآیند، می‏توان درباره‏ی ناشناخته‏ها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‏ها تحت عنوان روش‏شناسی یاد می‏شود. دستیابی به هدف‏های علم یا شناخت علم میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش‏شناسی درست صورت پذیرد، لذا تحقیـق از حیث روش است که اعتبار می‏یابد نه موضوع تحقیـق. به عبارت دیگر شناختی که به وسیله‏ی تحقیـق نسبت به موضوع ایجاد می‏شود، در واقع شناختی است که متکی به مشاهده و تجربه‏ی انسانی است که وقتی صحت آن مورد آزمون واقع شود، می‏تواند تبدیل به واقعیتی گردد که به آن دانش می‏گویند. شناخت نسبت به موضوع، بخصوص در رشته‏های علوم انسانی، هر کدام با روش خاص خود انجام می‏گیرد که از آن به متدولوژی یا روش‏شناسی تعبیر می‏شود. در روش تحقیـق، صاحب‏نظران دو نوع پارادایم را مطرح می‏کنند که عبارتند از پاردایم دستوری و پارادایم اثبات‏گرایی، در نوع دستوری، محققین به آنچه که باید باشد، می‏پردازند. ولی در پارادایم اثبات‏گرایی به آنچه که هست، توجه می‏شود. بعد از تشخیص پارادایم تحقیـق، باید نوع تحقیـق، اعم از تحقیـق توصیفی، تحلیلی، اکتشافی، کاربردی، کمی، کیفی، قیاسی و استقرایی و محض مشخص شود. پس از مشخص شدن نوع تحقیـق، محقق باید براساس پارادایم تحقیـق، روش تحقیـق خود را انتخاب کند. روش تحقیـق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهش در آغاز، در پی طرح مشکل یا مسائلی می باشد. مشکل یا مسائلی که پرسش‏های زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه‏ها می‏شود. اگر محقق بتواند براساس ماهیت تحقیـق، روش تحقیـق خود را به طور صحیح انتخاب کند، در حقیقت، تکنیک‏های جمع‏آوری داده‏ها و تحلیل آنها را مشخص کرده و می‏تواند در نهایت به استنباط خود اعتماد کند. انتخاب روش تحقیـق، بستگی به هدف‏ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین، هنگامی می‏توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیـق، تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیـق و هدف‏های آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیـق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را به کار گیرد تا او را هرچه دقیق‏تر، آسان‏تر و سریع‏تر در دستیابی به پاسخ‏هایی که برای پرسش تحقیـق در نظر گرفته شده است، یاری نماید. در واقع دستیابی به هدف‏های تحقیـق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش‏شناسی درست صورت پذیرد. در این فصل، ابتدا به بیان اهداف و روش تحقیـق و چگونگی انجام تحقیـق و سپس به جامعه‏ی آماری انتخاب شده جهت انجام تحقیـق، علت انتخاب این جامعه و نحوه‏ی گردآوری اطلاعات پرداخته می‏شود. در پایان نیز متغیـرهای تحقیـق و روش آماری مورد استفاده، تشریح خواهند شد.

3-2 روش شناسی تحقیق
روش شناسی تحقیـق برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب نوع داده‏ها؛ توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی و پسرویدادی است که در آن به تشریح ارتباط موجود بین شاخص اندازه‎گیری نقد‎شوندگی؛ نرخ کمیسیون، اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، حجم معاملات و بازده سهام پرداخته است.
3-3 قلمـرو تحقیق
3-3-1 قلمرو موضوعی
مطالعـه‏ی رابطـه‏ی بین شاخص های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران در قلمرو موضوعی بوده است.
3-3-2 قلمرو زمانی