نرم افزار و خشک کردن

ابتدا 6607/0 گرم سولفات آمونیوم به مدت 12 ساعت در دمای 90 درجه خشک نموده و سپس در 100 میلیلیتر اسیدکلریدریک1/0 نرمال حل شد.
3-6-6 اندازهگیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF)
اندازهگیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی با استفاده از روش ونسوست و همکاران (1991) صورت پذیرفت. بدین جهت برای تهیه محلول شوینده خنثی 30 گرم سدیم لوریل سولفات، 61/18 گرم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)، 56/4 گرم دیسدیم هیدروژن فسفات بدون آب + 10 میلیلیتر 2- اتوکسی اتانول، 81/6 گرم بوراکس (بورات سدیم 10 آبه) به یک ارلن بزرگ انتقال یافته و پس از رساندن حجم آن با آب مقطر به یک لیتر، 5/0 گرم سولفات سدیم (جامد) به آن اضافه گردید. بعد مقدار یک گرم از نمونه مورد نظر توزین و با 100 میلیلیتر از محلول شوینده خنثی به مدت یک ساعت جوشانیده شد. پس از طی این مرحله محلول با قیف بوخنر صاف شده و با آب داغ کاملاً شستشو داده شد. در ادامه مواد باقیمانده بر روی صافی به بوته چینی (توزین شده) منتقل و برای مدت 24 ساعت درون آون قرار داده شد. سپس بوته و محتویات آن توزین و برای تعیین خاکستر به مدت 4-3 ساعت درون کوره الکتریکی در معرض دمای 450 درجه قرار داده شد. در انتها بوته و خاکستر بر جای مانده توزین شده و محاسبات نهایی براساس اختلاف وزن بدست آمده انجام گردید.
3-6-7 اندازهگیری الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF)
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی نیز با استفاده از روش پیشنهادی AOAC (2001) تعیین گردید. بدین منظور مقدار یک گرم از نمونه مورد نظر توزین و با 100 میلیلیتر از محلول شوینده اسیدی به مدت یک ساعت جوشانیده شد. پس از طی این مرحله محلول با قیف بوخنر صاف شده و با آب داغ کاملاً شستشو داده شد. در ادامه مواد باقی مانده بر روی صافی به بوته چینی (توزین شده) منتقل و برای مدت 24 ساعت درون آون قرار داده شد. سپس بوته و محتویات آن توزین و برای تعیین خاکستر به مدت 4-3 ساعت درون کوره الکتریکی در معرض دمای 450 درجه قرار داده شد. در انتها بوته و خاکستر بر جای مانده توزین شده و محاسبات نهایی بر اساس اختلاف اوزان به دست آمده انجام گردید.
3-6-8 تجزیه شیمیایی ماده خشک
تجزیه شیمیایی ماده خشک افلوانت با خشک کردن 300 میلیلیتر از آن در سه تکرار در 65 درجه سانتیگراد صورت گرفت. نحوه محاسبه ماده خشک، مادهآلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در بخش زیر آورده شده است (هوور و همکاران، 1976).
3-6-9 معادلات و محاسبات مورد استفاده در آزمایش کشت پیوسته دو جریانه
قابلیت هضم ماده خشک
100
قابلیت هضم مادهآلی
100
محاسبات نیتروژن
(گرم افلوانت جریان یافته در روز) × (درصد نیتروژن در افلوانت) =گرم کل نیتروژن افلوانت
(گرم نیتروژن از منبع اوره تزریق شده از طریق بزاق مصنوعی) + (گرم نیتروژن جیره) =کل نیتروژن دریافتی (g)
×100

گرم نیتروژن غیر آمونیاکی افلوانت = ) ( گرم کل نیتروژن افلوانت- ) ( گرم نیتروژن آمونیاکی افلوانت
درصد نیتروژن در ماده خشک افلوانت 100 ×
* (4674/0 ) × حجم افلوانت، لیتر) × (گرم اوره در لیتر بزاق) = گرم نیتروژن اورهای تزریق شده در روز
* اوره معادل با 292 درصد پروتئین خام است.
3-6-10 آنالیز آماری
دادههای حاصل از آزمون تولید گاز با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از رویه GLM نرم افزار آماری SAS 9.1 (2009) آنالیز شدند. مقایسه میانگینها با استفاده از روش دانکن (در سطح5 درصد) انجام شد. مدل آماری به صورت زیر میباشد:
Yijk = µ + Ai +Bj + AB (ij) + eijk