نرخ ناسازگاری

سوالات تحقیق
برای پاسخ به سوالات بخش اول از طیف و مقیاس لیکرت استفاده شده است بدین صورت که برای هر سوال از پنج گزینه استفاده شده است ( خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم).
همچنین در تدوین این پژوهش از منابع کتابخانه ای، نظریات کارشناسان و استادان محترم در این زمینه بهره گرفته و بطور کلی در گردآوری اطلاعات و مطالب از دو منبع استفاده شده است:
1-کتب، مقالات، مجلات، نسخ الکترونیکی و اینترنتی، گزارش ها و رساله های علمی و دانشگاهی.
2-توزیع پرسشنامه
در این پژوهش به منظور جلوگیری از عدم ارسال پرسش نامه که یکی از ملاک های اصلی جمع آوری اطلاعات در این تحقیق است، پرسش نامه به تعداد 100 عدد توزیع که در نهایت به تعداد 83 عدد جمع آوری( مطابق با جامعه نمونه آماری) گردید.
3-3-1-روایی
روایی به این سوال پاسخ می گوید که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. برای تعیین روایی یک ابزار، هیچگونه روش آماری وجود ندارد، بلکه از قضاوت متخصصان در این باره استفاده می شود که سوال های اندازه گیری تا چه میزانی معرف محتوا و هدف برنامه یا حوزه محتوایی هستند(عباس زادگان، 1384، 97). اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد.
برای اندازه گیری روایی محتوا و روایی ظاهری پرسشنامه اول، دوم و سوم محقق پرسشنامه را تهیه و جهت استانداردسازی آن اقدامات زیر را انجام خواهد داد.
به مشاوره گذاشتن پرسشنامه و ارائه آن به متخصصین جهت اظهار نظر و لحاظ نمودن نظرات آنها.
اجرای مجدد پرسشنامه در زمان و مکان دیگر.
ارائه تعدادی پرسشنامه به جامعه آماری و جمع آوری نظرات آنها از نظر فرم – محتوای سؤالات – نحوه نگارش و لحاظ آنها در تکثیر اصلی و بعدی پرسشنامه ها.
محقق شخصاً به هر یک از اعضاء انتخاب شده جامعه نمونه مراجعه و پس از توضیح کافی – پرسشنامه را تحویل و هر یک از اعضاء جامعه نمونه بدون مشورت با دیگر اعضاء در فرصت مناسب – اقدام به پاسخگویی خواهند کرد. لازم به ذکر است که اجرای این بند یکی از وقت گیرترین بخش های تحقیق مذکور بوده و علاقه مندی محقق را در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب و شایسته موضوع تحقیق را می رساند.
3-3-2-پایایی
مقصود از پایایی میزان اعتبار یا اعتمادپذیری ابزار جمع آوری داده ها است، یعنی اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین باز و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان(علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان) حاکی از پایداری آن و تغییرپذیری اندک آن می باشد. برای آزمون پایایی دو راه وجود دارد: اعتبار بازآزمایی و اعتبار سازگاری (سکاران، 1380، 228). در این تحقیق از اعتبار سازگاری اجزاء که آزمونی است برای سنجش سازگاری پاسخ های فرد با همه عناصر ابزار اندازه گیری، استفاده شده است. مشهورترین آزمون برای اعتبار سازگاری اجزاء عبارتست از ضریب آلفای کرونباخ.
3-4- آزمون آلفای کرونباخ
برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه‏های مختلف را اندازه گیری می کنند، از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود. ضریب آلفا بیانگر این مطلب است که سؤالات هم پوشانی و همچنین همسویی داشته و پاسخ دهندگان نیز با دقت و آگاهی به سؤالات پاسخ داده‏اند. ضریب آلفا برحسب فرمول زیر بدست می آید:

J = تعداد سؤالات پرسشنامه
Sj^2= واریانس سؤال Jام
S^2= واریانس کل آزمون
برای آزمون با هدف های پژوهشی، حصول پایایی بیش از 6/0 مناسب است. با توزیع 83 پرسشنامه بین خبرگان و جمع آوری آنها، با استفاده از نرم افزارSPSS پایای پرسشنامه اول 736/0 بدست آمده که قابل قبول است. پایایی پرسشنامه دوم در پیش آزمون انجام شده که بین 20 نفر از خبرگان سازمان پخش و جمع آوری شد. نرخ ناسازگاری آن 085/0 بدست آمده که چون کمتر از 1/0 است، قابل قبول است. برای تعیین پایایی اندازه گیری روش های مختلف دیگری از جمله اجرای دوباره، روش موازی و روش تصنیف وجود دارد. محقق در این تحقیق از روش آلفای کرانباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده نموده است.
3-5- آشنایی با جامعه آماری