نرخ بازده مورد انتظار و بازده غیر عادی سهام

Total panel (balanced) observations: 685
متغیر MCARit = β0 + β1DP1it + β2DP5it + β3FEit +β4 (FE×DP1)it + β5(FE×DP5)it + δit
ضریب برآوردی آماره t احتمال
5544/36- 416/2- 0160/0
2935/0 507/0 6122/0
3420/0 546/0 5648/0
2440/0- 318/0- 7504/0
6894/0 549/0 5829/0
7124/4 506/3 0005/0
ضریب تعیین 392/0
ضریب تعین تعدیل شده 321/0
دوربین-واتسون 934/1
آماره F 537/5
احتمال (آماره F) 0001/0
: بازده غیر عادی سهام شرکت؛ : عرض از مبدأ؛ : متغیر مجازی برای شرکت های دارای اقلام تعهدی جاری اختیاری کمتر؛ : متغیر مجازی برای شرکت های دارای اقلام تعهدی جاری اختیاری بیشتر؛ : خطای پیش بینی سود
4-7- خلاصه فصل
پژوهش حاضر در پی پاسخی به این سؤال است که آیا مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت تأثیر دارد یا خیر؟ همچنین آیا خطای پیش بینی سود بر بازده غیر عادی سهام شرکت تاثیر دارد یا خیر؟ در این راستا دو فرضیه تدوین گردید که با استفاده از مدلها و روش های آماری تشریح شده در فصل سوم آزمون شدند. در این فصل ابتدا به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شد و سپس مانایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور تعیین روش تخمین داده ها، از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده گردید. به کمک تخمین مدل های پژوهش، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند که در پی آن فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود مورد تأیید قرار گرفت، نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود شرکت است. در نهایت یافته های حاصل از فرضیه دوم نشان می دهد که خطای پیش بینی سود فقط در شرکت های با اقلام تعهدی جاری اختیاری بیشتر تاثیر مثبت و معناداری بر بازده غیر عادی سهام شرکت دارد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
در فصل چهارم، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و آزمون‎های انجام شده درباره چگونگی روابط خطای پیش بینی سود و دفعات تجدید نظر در پیش بینی سود با هزینه سهام عادی در چارچوب فرضیه‎های این پژوهش بیان گردید. حال در فصل پایانی این تحقیق، ابتدا موضوع و روش تحقیق به اختصار بیان می‎شود و به دنبال آن، خلاصه نتایج پژوهش ارائه می‎گردد. سپس به تفسیر نتایج حاصله و ذکر محدودیتهای احتمالی در کاربرد نتایج پرداخته خواهد شد. در بخش آخر، پیشنهادهای متکی بر نتایج تحقیق و نیز توصیه‎هائی برای تحقیقات آتی ارائه می‎گردد.
5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق
بازار سرمایه عرصه تعامل سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه است. در یک طرف، سرمایه گذاران در قبال واگذاری سرمایه خود بازده مورد انتظار را مطالبه می کنند و در طرف مقابل، متقاضیان سرمایه باید در قبال دراختیار گرفتن سرمایه و استفاده از آن، هزینه ای را به صاحبان سرمایه بپردازند که اصطلاحاً به آن هزینه سرمایه گفته می شود. تعادل بازده مورد انتظار و هزینه سرمایه شرط اصلی انتقال سرمایه از سرمایه گذاران به متقاضیان سرمایه است. بنابراین می توان گفت که بازده مورد انتظار و هزینه سرمایه دو روی یک سکه است (بولو، 1386).
ایجاد تعادل میان ریسک و بازده یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه است. ریسک و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی به شمار می رود که در نهایت در قالب هزینه سرمایه تجلی می یابد. منظور از هزینه سرمایه، نرخ بازده مورد انتظار است که بازار در ازای تخصیص سرمایه به سرمایه گذاری معین مطالبه می کند. هر چه شرکت ریسک بیشتری را به سرمایه گذاران خود تحمیل کند، به منظور رسیدن به آستانه خلق ارزش لازم است نرخ بازده بیشتری توسط شرکت کسب شود که در نتیجه هزینه سرمایه آن افزایش خواهد یافت. سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری وجوه خود بطور ضمنی ریسک هایی را می پذیرند. آنها برای ارزیابی اوراق بهادار و تعیین ریسک و بازده این اوراق نیازمند اطلاعات هستند. اطلاعات حسابداری و در رأس آنها سود از جمله مهمترین اطلاعاتی است که در ارزیابی های سرمایه گذاران اهمیت بسزائی دارد.