نرخ بازده مورد انتظار و استانداردهای حسابداری

محتوای اطلاعاتی سود مربوط ترین مسأله حرفه حسابداری است زیرا نتایج آن مستقیما مطلوبیت فعالیت حسابداری را منعکس می نماید. تئوریهای اقتصادی نقش اصلی سود شرکت را کمک به تخصیص منابع در بازار سرمایه می دانند. اکثر مدلهای ارزیابی سهام، سود مورد انتظار را به عنوان یک متغیر توضیحی در نظر می گیرند. مربوط بودن اصلی آن به خاطر رابطه محسوس با توانایی پرداخت سودآتی می باشد (بیور،1970).
از آنجا که هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است، با میزان ریسک پذیرفته شده توسط آنها مرتبط است. از سویی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران، مهمترین مسئله ای است که سرمایه گذاران در مورد شرکتها با آن مواجه اند. پیش بینی سود و درجه صحت آن یکی از راههای کاهش ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران، سهامداران عمده و سرمایه گذاران بالقوه است. یکی از منابع اطلاعات سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و بازار بورس اوراق بهادار، ارائه پیش بینی های سود توسط شرکت ها است. سود پیش بینی شده می تواند مبنای مناسبی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به شمار آید.
جگ و مک کنومی (2003) با شواهد تجربی نشان دادند که سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده اند و در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می کنند. این پیش بینی بیان کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهای آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد. پیش بینی سود باید اطلاعاتی را فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای استفاده کنندگان را به نحو مناسبی برطرف نماید. لذا دقت این پیش بینی برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است؛ زیرا تصمیم گیری سرمایه گذاران بر مبنای این اطلاعات است. بنابراین خطای پیش بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است (آشتاب، 1387).
ازآنجاییکه سنجش میزان کارآیی و موفقیت واحدهای انتفاعی تا حد زیادی بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا مدیران سعی می کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست می یابند از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند. توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده کنندگان از این نکته غافل باشند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. توجه بیش از حد سرمایه گذاران به سود خالص به مدیریت این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در بکارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه ای عمل کند.
چان و همکاران (2001)؛گول و تاکور (2003) به این نتیجه رسیدند که اکثریت سرمایه گذاران، در سررسیدهای آتی نیاز به نقدینگی دارند و مجبور هستند سهام خود را به فروش برسانند. آنها دریافتند زمانی که تغییرپذیری جریانات نقدی و به تبع آن ناپایداری سودهای گزارش شده بالاست؛ زیان مورد انتظار برای سهامدارانی که برای دسترسی به نقدینگی سهام خود را می فروشند، بیشتر خواهد بود. در نتیجه محتوای اطلاعاتی اخبار سود شرکتها بر واکنش سرمایه گذاران و به دنبال آن به حجم مبادلات سهام در بازار مؤثر خواهد بود. تحقیق حاضر، بطور مشخص به بررسی رفتار سرمایه گذاران ریسک پذیر در مواجه با سودهای غیرمنتظره و بازده غیرعادی و در نتیجه تغییر در حجم مبادلات سهام در بازار سرمایه متمرکز شده است.
حسابداری تعهدی و تهیه صورت های مالی مبتنی بر اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری سبب تسهیل و افزایش دقت تحلیل عملکرد مالی شده و شرکت ها در راستای ارائه اطلاعات در بازارهای کارا دارای انگیزه شده و با یکدیگر در رقابت هستند. با توجه به چنین نگرشی واضح است که تصور کنیم مدیریت سودی که بیش از حد مورد انتظار باشد، سبب ناتوانی سرمایه گذاران در ارزیابی منطقی عملکرد شرکت ها بر اساس یک چارچوب مشخص می شود. اگر صورت های مالی ارائه شده درست باشند، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. از طرفی مدیران شرکت ها دارای انگیزه های بالقوه ای هستند تا بتوانند حقایق شرکت را به واسطه اصول حسابداری که در طول زمان ثابت بوده و همچنین از دقت بالایی نیز برخوردار نیستند، کتمان نمایند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده و موجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار شود.
5-3- خلاصه یافته‎های تحقیق
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول، در سطح معنی داری 05/0α= و براساس نتایج آزمون t، p- مقدار ضریب متغیر مستقل (قدر مطلق اقلام تعهدی جاری اختیاری) برابر با 0159/0 می باشد که کمتر از 05/0 می باشد. بنابراین، فرضیه صفر (H0) رد می شود. از این رو، میان خطای پیش بینی سود شرکت ها و مدیریت سود آن ها ارتباط معناداری برقرار است. همچنین با توجه به ضریب خط رگرسیون می توان به این تحلیل رسید که با توجه به ضریب یا شیب خط ، با افزایش در مدیریت سود توسط مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری ، احتمال خطای پیش بینی سود افزایش می یابد.
همچنین در آزمون فرضیه دوم، در سطح معنی داری 05/0 α= و براساس نتایج آزمون t، p- مقدار ضریب متغیر مستقل (خطای پیش بینی سود) برابر با 0005/0می باشد که کمتر از 05/0 می باشد. بنابراین، فرضیه صفر (H0) رد می شود. از این رو، میان بازده غیرعادی شرکت ها و خطای پیش بینی سود آن ها ارتباط معناداری برقرار است. همچنین با توجه به ضریب خط در خصوص متغیر مستقل می توان چنین تحلیل نمود که هرچقدر خطای پیش بینی سود بیشتر گردد، بازده غیر عادی شرکت نیز افزایش خواهد یافت (رابطه مستقیم).
جدول 5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
فرضیات متغیر ها نوع رابطه
میان خطای پیش بینی سود شرکت ها و مدیریت سود آن ها ارتباط معناداری برقرار است. متغیر وابسته: خطای پیش بینی رابطه مستقیم
متغیر مستقل: مدیریت سود
میان بازده غیرعادی شرکت ها و خطای پیش بینی سود آن ها ارتباط معناداری برقرار است. متغیر وابسته: بازده غیر عادی سهام رابطه مستقیم
متغیر مستقل: خطای پیش بینی

5-4- نتیجه‎گیری و پیشنهادات
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. این امر به دلیل اصول حسابداری قابلیت توجیه دارد. به گونه ایی که می توان از منظر تئوری های موجود و علی الخصوص تئوری نمایندگی، چنین بیان نمود که مدیریت در جهت منافع خود، و هموار سازی سود یا کیفیت بخشیدن برای امور گزارشگری خود اقدام به دستکاری سود می نماید. این در حالی می باشد که سود هر سهم برای سال آتی توسط گزارشات سود و زیانی سال قبل تنظیم و پیش بینی شده است. بنابراین با دست بردن به این گزارشات ، سود پیش بینی شده نیز از سود واقعی مدیریت شده متفاوت خواهد بود. و شدت این رابطه بطور عکس قابل ملاحظه خواهد بود به عبارت ساده مدیریت بر خلاف جهت سهامدارن و همسو با منافع خود از سود هر سهم پیش بینی شده (شاخص منافع سهامداران و مالکین) فاصله گرفته و به حساب آرایی و بهبود ظاهری گزارشات مالی اقدام می نماید.
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می‎دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مثبت معنی داری بین بازده غیر عادی شرکت ها و خطای پیش بینی وجود دارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار مثبت میان خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید الورود به بورس است که درنهایت بیـانگر محتـوای اطلاعـاتی متغیـر سود دارد. به عبارت دیگر اعلام سود پیش بینی شده باعث انحـراف در میـانگین نـرخ بـازده غیرعادی سهام میشود. این نتایج همچنین بـه نـوعی تأییدکننـده مواضـع همیشـگی هیئـت استانداردهای حسابداری مالی در مورد اهمیت و اولویت سـود در اطـلاع رسـانی بـه افـراد ذینفع است که در اکثر مطالعات انجام شده تأیید شده است. بطور کلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدید نظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده مورد نظر خود نمی رسند یا بطور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.
این نتایج همسو با تحقیق خالقی مقدم می باشد. ایشان دقت پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهـران و عوامـل مـؤثر برآن را مورد بررسی قـرار داد. او متغیرهایی همچون اندازه شرکت، عمرشرکت، قیمت سهام و درجه اهرم مالی را مورد مطالعه قـرار داده و دریافـت کـه بـین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطـه معکوس و بـین دقت پـیش بینی سود و اندازه شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
همچنین نتایج متغیزهای تحقیق سجادی نیز همسو با تحقیق ماست. ایشان رابطه بین سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. یافته هـای پـژوهش او نشـان مـی داد، بین تغییرات غیرمنتظره سود و بازده غیرعادی آتی سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
5-5- محدودیت‎های تحقیق
هر تحقیقی متأثر از عوامل کلان و محدودیت‎هائی است که قابل کنترل نیستند. برخی از محدودیت‎هایی که باید در تعمیم یافته‎های تحقیق حاضر به آنها توجه نمود به شرح زیر می‎باشد:
1- این تحقیق متأثر از برخی عوامل کلان است که فرض شده اثر آنها برای همه شرکت‎ها و مشاهدات یکسان است، درحالی که ممکن است چنین نباشد. برای مثال، برخی صنایع، از جمله صنعت دارو، همواره تحت نظارت دولت بوده است. برای بزرگتر شدن نمونه مورد بررسی، سعی شد در انتخاب شرکت‎ها و دوره تحت بررسی معیارهای گزینشی کمتری اعمال شود. از این رو، مواردی چون قدمت شرکت‎ها، درجه اتکاء به تکنولوژی جدید، و خصوصیات دیگر آنها می‎تواند بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد. همچنین عامل تورم نیز به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عواملی است که می‎تواند نتایج تحقیق حاضر را تحت تأثیر قرار دهد.