نتایج حاصل از برازش مدل اول و نرخ بازده مورد انتظار

4
0.018
فرض عدم تساوی واریانس دو جامعه
2.766
3.077
0.025
نسبت واریانس دو گروه دارای توزیع F(فیشر) هستند و فرض صفر این آزمون بیان می کند که نسبت واریانس جامعه اول به جامعه دوم برابر یک است ( ). بنابر نتایج جدول شماره 4-20، فرض صفر آزمون فیشر(F) مبنی بر برابری واریانس ها با میزان آماره 2.164 و احتمال معناداری 0.215 پذیرفته می شود لذا آماره t در سطر اول با فرض برابری واریانس ها محاسبه می شود. درجه آزادی آماره t در حالت برابری واریانس ها برابر با مجموع مشاهدات دو گروه منهای 2 است(n1+n2-2=3+3-2).
بر اساس نتایج جدول شماره 4-20 ، در حالت واریانس های مساوی، سطح معناداری آماره t با مقدار 0.018 زیر 5% است و لذا نتیجه می شود که، بین ضرایب در دو گروه کنترل و تجدید ارائه اختلاف معنادار وجود دارد.
هم چنین در حالت عدم تساوی واریانس ها نیز سطح معناداری آماره t با مقدار 0.025 زیر 5% است و در این حالت نیز عدم برابری ضرایب در دو گروه پذیرفته می شود.
خلاصه فصل:
در این فصل با توجه به مطالب ارائه شده در فصل های قبل به بررسی و تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق پرداخته شد. پس از ارائه آمارتوصیفی داده ها و تفسیر آن، تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق با توجه به روش های آماری ارائه شده در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر کاهش بیشتر رشد تامین مالی خارجی شرکتهای تجدید ارائه شده در مقایسه با شرکتهای گروه کنترل(فاقد تجدید ارائه) و همچنین کاهش بیشتر رشد تامین مالی خارجی شرکتهای تجدید ارائه شده ناشی از تخلفات مالی در مقایسه با سایر شرکتهای تجدید ارائه شده می باشد.
مقدمه:
ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می گردد. در حقیقت صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتکاء نبودن صورتهای مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آنها ارائه می نماید. بنابراین متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آنها تغییر می یابد.(ژیا ، 2006) پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت پرداخته است. در فصل دوم این تحقیق به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع و موضوعات مرتبط در این حوزه پرداخته شد. در فصل سوم جامعه آماری و همچنین متغیرهای مورد استفاده و نحوه محاسبه آن ها و روش های آماری بکارگرفته شده دراین پژوهش به تفضیل بیان شد. و فصل چهارم به نتیجه آزمون موجود در مسیر انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها اختصاص یافت. در این فصل نیز قصد داریم نتایج فرضیه ها و تحقیقات مشابه داخلی و خارجی با موضوع این تحقیق را که دارای نتایج موافق و مخالف با یافته های ما می باشد به صورت تطبیقی ارائه نماییم.
خلاصه موضوع:
آیا ارائه مجدد صورتهای مالی دارای اهمیت است؟ در پژوهش حاضر، محقق برای پاسخ به این سوال به بررسی تاثیر ارائه مجدد بر رشد شرکت پرداخته است. همانطور که در فصل دوم بیان شد، هنگامی که شرکتی صورتهای مالی خود را تجدید ارائه می کند، می پذیرد که اشتباه با اهمیت یا رویه ای نادرست در صورت های مالی دوره یا دوره های گذشته خود داشته است لذا، تعدیلات سنواتی به معنی عدم قابلیت اتکای کافی صورتهای مالی دوره یا دوره های گذشته است. بطور کلی عکس العمل استفاده کنندگان صورتهای مالی نسبت به این موضوع منفی است. تحقیقات نشان داده است شرکت هایی که اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی می کنند، بلافاصله پس از تجدید ارائه صورتهای مالی متحمل هزینه های سنگینی می شوند. در حمایت از این بحث دو استدلال مطرح است. استدلال اول بیانگر این است که ارائه مجدد به رابطه قراردادی بین شرکت و طرفین خارج از شرکت از جمله: مشتریان ، تأمین کنندگان و … لطمه وارد میکند که این مسئله موجب کاهش جریان های نقدی شرکت و همچنین مانع توانایی آن جهت انجام سرمایه گذاری های بالقوه سودآور میشود. استدلال دوم این است که ارائه مجدد با ایجاد نوعی عدم اطمینان، توانایی شرکت را جهت کسب هزینه های پایین تر تامین مالی خارجی محدود کرده و از این طریق موجب کاهش رشد شرکت می شود. در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی پرداخته شده است. با توجه به مطالب ذکر شده و در جهت حصول به اهداف تحقیق، دو فرضیه به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه اول : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است.
فرضیه دوم : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد.
نتایج تحقیق:
نتایج آزمون های آماری فرضیه های پژوهش که در فصل چهارم به تفصیل به آن پرداختیم، به شرح زیر است:
نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه اول پژوهش
در فصل چهارم نتایج آماری آزمون فرضیه اول تحقیق(برازش مدل اول)، نشان داد که نرخ رشد فروش شرکت ها بطور کلی بعد از وقوع ارائه مجدد در صورتهای مالی به میزان بسیار کمی کاهش می یابد. البته محقق انتظار داشت که تاثیر ارائه مجدد بر کاهش رشد کلی فروش شرکتها همچون تحقیق آلبرینگ وهمکارانش(2013) با اهمیت و بزرگ باشد، ولی از آنجا که در بازار مالی ایران صورتهای مالی شرکتها غالبا همراه با تجدید ارائه منتشر میشوند لذا وجود ارائه مجدد در صورتهای مالی امری عادی محسوب میشود و بدین سبب تاثیر گذاری مورد نظر را ندارد.
همچنین با توجه به اینکه در این تحقیق نرخ رشد شرکتها را به دو جزء نرخ رشد تامین مالی خارجی و نرخ رشد تامین مالی داخلی تقسیم نمودیم، نتایج حاصل از برازش مدل اول تحقیق نشان داد که کاهش رخ داده در رشد شرکت پس از ارائه مجدد صورتهای مالی بیشتر به دلیل کاهش در معیارهای رشد تامین مالی خارجی شرکت می باشد.
در ادامه با توجه به جداول 4-3 و 4-4 فصل چهارم، که مقدار محاسبه شده برای معیارهای رشد تامین مالی خارجی را به ترتیب برای شرکتهای تجدید ارائه شده و شرکتهای گروه کنترل(تجدید ارائه نشده) نشان میدهد، نتیجه گرفتیم که نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهای تجدید ارائه شده نسبت به شرکتهای گروه کنترل، کاهش بیشتری داشته است و در نتیجه فرضیه اول تحقیق رد نمی شود.