ناهمسانی واریانس و مدل اثرات تصادفی

مانایی متغیرها در سه حالت “در سطح”، “روی تفاضل اول” و” روی تفاضل دوم” می تواند بررسی شود. متغیرهایی که احتمال حاصل از آزمون آنها ” در سطح” کمتر از 5% می باشد فرضیه صفر در مورد آن رد شده وآن متغیر در سطح ماناست درصورتیکه بیشتر از 5% باشد، نامانا است.
نتایج آزمون مانایی در جدول (4-3)، درج گردیده است.بر اساس آزمون لوین ، لین ،چو چون مقدار p-value کمتر از 5% بوده است، همه متغیر های مستقل، وابسته و کنترلی در دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش در طول زمان و کواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است.
همانگونه که در جدول (4-3)، ملاحظه می شود همه متغییر ها مانا هستند و نیازی به آزمون هم جمعی نداریم.
جدول 4-3- نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
متغیرها لوین، لین و چو ای دی اف نتایج
آماره احتمال آماره احتمال
487/25- 000/0 099/552 000/0 مانا
560/32- 000/0 735/514 000/0 مانا
247/27- 000/0 760/471 000/0 مانا
292/15- 000/0 346/383 000/0 مانا
239/31- 000/0 620/537 000/0 مانا
4-5- آزمونF لیمر و آزمون هاسمن
با توجه به دلایل مطروحه در فصل سوم دادههای این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد. اما قبل از تخمین مدلها لازم است که روش تخمین (تلفیقی یا تابلویی) مشخص گردد. برای این منظور از آزمون F لیمر استفاده شده است. برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از 5% باشد یا به عبارتی دیگر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی استفاده می شود و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از 5% است، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده می شود. روش تابلویی خود با استفاده از دو مدل “اثرات تصادفی ” و “اثرات ثابت ” می تواند انجام گیرد. برای تعیین اینکه از کدام مدل استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده گردیده است. مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از 5% است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از 5% است از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده شده است.
همانطور که در جدول(4-4)، منعکس گردیده، احتمال F لیمرمدل اول کمتر از 5% می باشد لذا برای تخمین مدل اول از روش تابلویی استفاده می شود. و با توجه به احتمال آزمون هاسمن و اینکه احتمال آزمون مدل اول بیشتر از 5% می باشد از مدل اثرات تصادفی برای تخمین استفاده شده است. همچنین با توجه به اینکه احتمال F لیمرمدل دوم کمتر از 5% می باشد لذا برای تخمین مدل دوم از روش تابلویی استفاده می شود. و با توجه به احتمال آزمون هاسمن و اینکه احتمال آزمون مدل دوم بیشتر از 5% می باشد از مدل اثرات تصادفی برای تخمین استفاده شده است.
جدول4-4- نتایج حاصل از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن
مدل آزمون آماره احتمال نتیجه
اول F لیمر 46.842 0.0000 روش تابلویی
هاسمن 0.312 0.5764 اثرات تصادفی
دوم F لیمر 2570.173 0.000 روش تابلویی
هاسمن 0.0000 1.0000 اثرات تصادفی
FEit = α0 + α1|DCAit| + it : مدل اول
MCARit = β0 + β1DP1it + β2DP5it + β3FEit +β4 (FE×DP1)it + β5(FE×DP5)it + δit :مدل دوم
4-6- تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
بعد از اینکه مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و روش تخمین مدل هم مشخص گردید، حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برآورد گردد. زمانیکه تعداد شرکتها از مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد و از روش تابلویی برای تخمین استفاده شود ممکن است مشکل ناهمسانی واریانس رخ دهد. در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی واریانس ها از آزمون حداکثر نسبت راست نمایی و برای تشخیص وجود خود همبستگی بین متغیرها از آزمون خودهمبستگی استفاده شده است. در صورت تایید وجود ناهمسانی واریانس ها از آزمون EGLS برای تشخیص ارتباط موجود بین متغیرها بهره گرفته شده است. و برای مشکل خود همبستگی از رفع خود همبستگی درجه اول استفاده شده است. لازم به ذکر است که در تمام فرضیه ها وجود ناهمسانی واریانس ها تایید شده است و از آزمون EGLS بهره گرفته شده است، ومشکل خود همبستگی براساس آزمون انجام شده تایید نشده است. در نهایت از نرم افزار Eviews برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.
4-6-1- نتایج آزمون فرضیات