میزان مشارکت اجتماعی و مشارکت اجتماعی

آینده نگری در میان اعضای سمنهای جوان 0.314 04/0
با توجه به به آزمون d سامرز محاسبه شده به میزان 314/0 و در سطح معنی داری 0.05 و با 95درصد اطمینان رابطه معنادار است. براساس فرضیه اول و نتایج این آزمون می توان گفت که بین آینده نگری در بین اعضای سمن های جوان و مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی رابطه معناداری وجود دارد..
همچنین شدت رابطه متوسط بوده و جهت رابطه هم مثبت است. یعنی با افزایش آینده نگری در میان اعضای سمن های جوان میزان مشارکت اجتماعی در فضای مجازی در بین آنها نیز بیشتر می شود و بر عکس.
فرضیه دوم: به به نظر می رسد بین میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنها درفضای مجازی (اینترنت) رابطه ای وجود دارد.
جدول (4-19) بررسی رابطه بین میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنها درفضای مجازی (اینترنت)
مشارکت اجتماعی در فضای مجازی جمع
کم متوسط زیاد

اعتماد به فضای مجازی کم مقدار 17 27 18 62
درصد 25.0% 25.5% 14.3% 20.7%
متوسط مقدار 22 44 62 128
درصد 32.4% 41.5% 49.2% 42.7%
زیاد مقدار 29 35 46 110
درصد 42.6% 33.0% 36.5% 36.7%
جمع
مقدار 68 106 126 300
درصد 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
جدول (4-20) جدول سطح آزمون d سامرز
نام متغیر مشارکت اجتماعی در فضای مجازی
ضریب d سامرز سطح معنیداری
میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) 262/0 01/0
با توجه به به آزمون d سامرز محاسبه شده به میزان 262/0 و در سطح معنی داری 0.01و با 99درصد اطمینان رابطه معنادار است. براساس فرضیه دوم و نتایج این آزمون می توان گفت که بین میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) در میان اعضای سمن های جوان و مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی رابطه معناداری وجود دارد.
شدت رابطه تقریبا ضعیف می باشد. همچنین با توجه به جهت رابطه که مثبت می باشد می توان گفت که رابطه مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد: به عبارت دیگر می توان این گونه بیان کرد که هر چه قدر میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) در میان اعضای سمنهای جوان بیشتر شود میزان مشارکت آن ها در فضای مجازی نیز بیشتر می شود. بنابراین فرضیه دوم تحقیق نیز تایید می گردد.
فرضیه سوم: به نظر می رسد بین زیرساختهای اینترنتی (امکانات و ابزار) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) رابطه ای وجوددارد.