میزان مشارکت اجتماعی و مشارکت اجتماعی

نمودار(4-2) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنس 75
نمودار(4-3) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 76
نمودار(4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری 77
نمودار(4-5) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با اینترنت 78
نمودار(4-6) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جذب مخاطبان 79
نمودار(4-7) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب محدودیت های قانونی 80
نمودار(4-8) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب اعتماد به اینترنت 81
نمودار(4-9) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب زیرساخت ها و امکانات 82
نمودار(4-10) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی در فضای مجازی 83
نمودار 4-11- مدل اولیه تحلیل مسیر 95
نمودار 4-12 مدل نهایی تحلیل مسیر 98

چکیده
تحقیق پیش رو با عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمنهای جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد) در فضای مجازی در شهر تهران می باشد. هدف از این مطالعه پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق بود که عبارتند از اینکه آیا رابطه ای میان میزان آینده نگری سمنها، میزان اعتماد سمنها، زیرساختهای موجود در میان اعضای سمنها، محدودیتهای قانونی و… اعضای سمنهای جوانان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی وجود دارد یا خیر. با توجه به موضوع تحقیق روش پژوهش پیمایش می باشد. پرسشنامه تحقیق شامل 42 سوال در قالب 8 بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه تحقیق مربوط به سوالات زمینه ای از جمله سن، جنس و تحصیلات می باشد. بخش های بعدی شامل متغیرهای آینده نگری، آشنایی با اینترنت، جذب مخاطبان، محدودیت های قانونی، اعتماد به فضای مجازی، زیر ساخت ها و امکانات و مشارکت اجتماعی اعضای سمن های جوان در فضای مجازی می باشد. متغیرهای مستقل و وابسته در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای مورد سنجش قرار گرفته اند.
نمونه آماری شامل 300 تشکل از مجموع 400 سازمان مردم نهاد استان تهران انتخاب شدند. سپس با تکمیل پرسش نامهها، داده های تحقیق استخراج و مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
با عنایت به یافته های پژوهش می توان گفت: اولاً تاثیر 5 متغیر اعتماد به اینترنت، زیرساخت ها و امکانات، آشنایی با اینرتنت، آینده نگری و محدودیت های قانونی بر مشارکت اجتماعی در فضای مجازی معنی دار است، اما متغیر جذب مخاطبین به خاطر این که سطح خطای آن بالاتر از 05/0 می باشد، نشان می دهد که این متغیر بر متغیر وابسته تاثیر معنی دار نداشته است.
ثانیا، متغیرهای زیرساخت ها و امکانات با ضریب رگرسیونی (363/0) اعتماد به اینترنت با ضریب (343/0) آشنایی با اینترنت با ضریب (287/0) محدودیت های قانونی با ضریب (255/0) و آینده نگری با ضریب (212/0) به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را بر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی مشارکت اجتماعی در فضای مجازی داشته اند.

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
جامعه انسانی مطلوب مجموعهای موزون و همگن است و مؤلفه های آن به مانند سایر مظاهر طبیعت در عین تکثر و پراکندگی از نوعی پویایی، همبستگی و همزیستی برخوردار می باشد این ویژگیها سازگاری اعضای جامعه را اجتناب ناپذیر نموده و نوعی توازن اجتماعی را پدید می آورد که اقتضای هماهنگی و توازن اجتماعی در جامعه وجود سیستم پایدار در روابط انسان ها است.
برای اینکه بتوان به جامعه ای پویا و مطلوب دست یافت، فرهنگ، نظام نهادینه جوامع خصوصاً در ساختار قدرت باید دچار تحول و دگرگونی هایی گردند که لازمه عینیت بخشیدن به این تحولات نوآوری، خلاقیت به همراه استفاده از تمامی ظرفیت های اجتماعی و تشریک مساعی در جهت بهبود رابطه انسانی در جامعه می باشد.