میزان مشارکت اجتماعی و مشارکت اجتماعی

5-1. خلاصه یافته های توصیفی تحقیق
192 نفر (64.1) یعنی بیش از نیمی از پاسخگویان در مقطع سنی 15 تا 25 سال قرار دارند و 84 نفر (27.9) 25 تا 35 سال می باشند. همچنین 24 نفر (8.0) در مقطع سنی بالای 35 سال قرار دارند. همچنین 169 نفر (64.1) بیش از نیمی از پاسخگویان مرد و ما بقی یعنی 131 نفر (43.7) زن می باشند. در خصوص میزان تحصیلات: 177 نفر (59.0) یعنی بیش از نیمی از پاسخگویان در مقطع کارشناسی قرار دارند و 45 نفر (15.0) دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا می باشند. همچنین 38 نفر در مقطع دیپلم و 40 نفر در مقطع فوق دیپلم. در ادامه خلاصه ای از یافته های توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق ارائه می گردد تا تصویری از وضعیت این در بین جامعه آماری تحقیق داشته باشیم.
5-1-2- آینده نگری: 139 نفر (46.3) بیش از نیمی از پاسخگویان میزان آینده نگری را زیاد ارزیابی کرده اند و 105 نفر (35.0) آن را متوسط ارزیابی کرده اند. همچنین 56 نفر (18.7) وضعیت آینده نگری را کم ارزیابی کردند. میانگین نمره بدست برای این متغیر 7.23 می باشد که نمره متوسط و ضعیفی می باشد. به عبارتی دیگر پاسخگویان این شاخص را متوسط و زیاد ارزیابی کرده اند.
5-1-3- آشنایی با اینترنت: 144 نفر( 48.0) وضعیت آشنایی با اینترنت را متوسط ارزیابی کرده اند و 96 نفر (32.0) آن را زیاد ارزیابی کرده اند. همچنین 60 نفر (20.0) وضعیت آشنایی با اینرتنت را کم ارزیابی کردند. میانگین نمره بدست برای این متغیر 5.1 می باشد که نمره متوسط می باشد. به عبارتی دیگر پاسخگویان این شاخص را متوسط ارزیابی کرده اند.
5-1-4- جذب مخاطبان: 128 نفر (42.7) وضعیت جذب مخاطبان را متوسط ارزیابی کرده اند و 123 نفر (41.0) آن را زیاد ارزیابی کرده اند. همچنین تنها 49 نفر (16.3) وضعیت جذب مخاطبان را کم ارزیابی کردند. میانگین نمره بدست برای این متغیر 4.9 می باشد که نمره زیادی می باشد. به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت این شاخص را زیاد ارزیابی کرده اند.
5-1-5- محدودیت های قانونی:144 نفر (48.0) وضعیت این شاخص را در متوسط ارزیابی کرده اند و 120 نفر (40.0) آن را زیاد ارزیابی کرده اند. همچنین تنها 36 نفر (12.0) وضعیت محدودیت قانونی را کم ارزیابی کردند. میانگین نمره بدست برای این متغیر 5.1 می باشد که نمره زیادی می باشد. به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت این شاخص را زیاد ارزیابی کرده اند.
5-1-6- اعتماد به اینترنت: 128نفر (42.7) وضعیت این شاخص را در متوسط ارزیابی کرده اند و 110 نفر (36.7) آن را زیاد ارزیابی کرده اند. همچنین 62 نفر (12.0) وضعیت اعتماد به اینترنت را کم ارزیابی کردند. میانگین نمره بدست برای این متغیر 8.1 می باشد که نمره تقریبا زیادی می باشد. به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت اعتماد به اینترنت را تا حدودی زیاد ارزیابی کرده اند.
5-1-7- زیرساخت ها و امکانات: 192 نفر (64.0) وضعیت این شاخص را کم (ضعیف) ارزیابی کرده اند و 66 نفر (22.0) آن متوسط ارزیابی کرده اند. همچنین تنها 42 نفر (14.0) وضعیت زیرساخت ها و امکانات را زیاد (خوب) ارزیابی کرده اند. میانگین نمره بدست برای این متغیر 4.2 می باشد که نمره کمی می باشد. به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت زیرساخت ها و امکانات را نامناسب و ضعیف ارزیابی کرده اند.
5-1-8- مشارکت اجتماعی در فضای مجازی: 126 نفر (42.0) وضعیت این شاخص را زیاد ارزیابی کرده اند و 106 نفر (35.3) آن را متوسط ارزیابی کرده اند. همچنین 68 نفر (22.7) وضعیت مشارکت اجتماعی در فضای مجازی را کم ارزیابی کرده اند. میانگین نمره بدست برای این متغیر 25.8 می باشد که نمره تقریبا زیادی می باشد. به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت مشارکت اجتماعی در فضای مجازی را مناسب و خوب ارزیابی کرده اند.
5-2. خلاصه یافته های تحلیلی
در این بخش بر اساس یافته های تحلیلی تحقیق به بحث و نتیجه گیری درباره فرضیات تحقیق می پردازیم. همانطور که در فصل اول مطرح شد این تحقیق شامل 6 فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی است که در این جا هر فرضیه به طور جداگانه مجددا مطرح شده و به تشریح آن می پردازیم.
5-2-1- فرضیه های اصلی
5-2-1-1- فرضیه اول: به نظر می رسد بین آینده نگری در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) رابطه ای وجود دارد.
با توجه به به آزمون d سامرز محاسبه شده به میزان 314/0 و با 5 درصد خطا و 95درصد اطمینان رابطه معنادار است. براساس فرضیه اول و نتایج این آزمون می توان گفت که بین آینده نگری در بین اعضای سمن های جوان و مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین با توجه به جهت رابطه که مثبت می باشد می توان گفت که رابطه مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد: به عبارت دیگر می توان این گونه بیان کرد که هر چه قدر آینده نگری در بین اعضای سمن های جوان بیشتر شود میزان مشارکت آن ها در فضای مجازی نیز بیشتر می شود. بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید می گردد.
5-2-1-2- فرضیه دوم: به به نظر می رسد بین میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنها درفضای مجازی (اینترنت) رابطه ای وجود دارد.
با توجه به به آزمون d سامرز محاسبه شده به میزان 252/0 و با 1 درصد خطا و 99درصد اطمینان رابطه معنادار است. براساس فرضیه دوم و نتایج این آزمون می توان گفت که بین میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) در میان اعضای سمن های جوان و مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین با توجه به جهت رابطه که مثبت می باشد می توان گفت که رابطه مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد: به عبارت دیگر می توان این گونه بیان کرد که هر چه قدر میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) در میان اعضای سمنهای جوان بیشتر شود میزان مشارکت آن ها در فضای مجازی نیز بیشتر می شود. بنابراین فرضیه دوم تحقیق نیز تایید می گردد.
5-2-1-3- فرضیه سوم: به نظر می رسد بین زیرساختهای اینترنتی (امکانات و ابزار) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) رابطه ای وجوددارد.
با توجه به به آزمون d سامرز محاسبه شده به میزان 417/0 و با 1 درصد خطا و 99درصد اطمینان رابطه معنادار است. براساس فرضیه سوم و نتایج این آزمون می توان گفت که بین زیرساختهای اینترنتی (امکانات و ابزار) در میان اعضای سمنهای جوان و مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین با توجه به جهت رابطه که مثبت می باشد می توان گفت که رابطه مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد: به عبارت دیگر می توان این گونه بیان کرد که هر چه قدر زیرساختهای اینترنتی (امکانات و ابزار) در میان اعضای سمن های جوان بیشتر شود میزان مشارکت آن ها در فضای مجازی نیز بیشتر می شود. بنابراین فرضیه سوم تحقیق نیز تایید می گردد.
5-2-1-4- فرضیه چهارم: به نظر می رسد بین محدودیتهای قانونی در استفاده از (اینترنت) درمیان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) رابطه ای وجوددارد.
با توجه به به آزمون d سامرز محاسبه شده به میزان 310/0- و با 1 درصد خطا و 99درصد اطمینان رابطه معنادار است. براساس فرضیه چهارم و نتایج این آزمون می توان گفت که بین محدودیتهای قانونی در استفاده از (اینترنت) درمیان اعضای سمن های جوان و مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی رابطه معناداری وجود دارد. .همچنین با توجه به جهت رابطه که منفی می باشد می توان گفت که رابطه معکوسی بین این دو متغیر وجود دارد: به عبارت دیگر می توان این گونه بیان کرد که هر چه قدر محدودیت های قانونی در استفاده از (اینترنت) درمیان اعضای سمن های جوان کمتر شود میزان مشارکت آن ها در فضای مجازی نیز بیشتر می شود و بالعکس، یعنی هرچه محدودیت های قانونی در استفاده از (اینترنت) درمیان اعضای سمن های جوان بیشتر شود میزان مشارکت آن ها در فضای مجازی کمتر می شود. بنابراین فرضیه چهارم تحقیق نیز تایید می گردد.
5-2-1-5- فرضیه پنجم: به نظر می رسد بین نوع جذب مخاطبین در اینترنت با میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) رابطه ای وجوددارد