میزان مشارکت اجتماعی و مشارکت اجتماعی

0 Comments

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 440.768 6 73.461 5.957 .000a
Residual 3613.232 293 12.332
Total 4054.000 299
در جدول بالا با توجه به معناداری مقدار آزمون F (5.957) در سطح خطای کوچکتر از 01/0، می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از 6 متغیر مستقل و یک متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی در فضای مجازی) مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات میزان مشارکت اجتماعی اعضای سمن های جوان را در فضای مجازی پیش بینی کنند.
جدول(4-38) جدول Coefficients برای ضرایب رگرسیونی
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 41.962 2.742
15.305 .000
آینده نگری .0232 .043 .212 -.219 0.01
آشنایی با اینترنت .387 .028 .287 1.469 0.03
جذب مخاطبین -.499 .124 -.027 -4.012 0.12
محدودیت های قانونی .339 .054 .255 -4.159 0.01
اعتماد به اینتزنت .470 .084 .343 .739 0.01
زیرساخت ها و امکانات 1.380 .115 .363 .905 0.01
در این جدول ضرایب تاثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته نشان داده می شود. در این جا تفسیر ضرایب رگرسیونی بر اساس ضریب بتا (Beta) انجام می گیرید. زیرا این آماره نشان دهنده ضریب رگرسیونی استاندارد شده هریک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته تحقیق می باشد. بنابراین می توانیم با استفاده از آن سهم نسبی هر متغیر مستقل در مدل را مشخص کنیم. مقایسه متغیرها نشان می دهد که: اولاً تاثیر 5 متغیر اعتماد به اینترنت، زیرساخت ها و امکانات، آشنایی با اینرتنت، آینده نگری و محدودیت های قانونی بر مشارکت اجتماعی در فضای مجازی معنی دار است، اما متغیر جذب مخاطبین به خاطر این که سطح خطای آن بالاتر از 05/0 می باشد، نشان می دهد که این متغیر بر متغیر وابسته تاثیر معنی دار نداشته است.
ثانیا، متغیرهای زیرساخت ها و امکانات با ضریب رگرسیونی (363/0) اعتماد به اینترنت با ضریب (343/0) آشنایی با اینترنت با ضریب (287/0) محدودیت های قانونی با ضریب (255/0) و آینده نگری با ضریب (212/0) به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را بر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی مشارکت اجتماعی در فضای مجازی داشته اند.
تحلیل مسیر
اکنون با توجه به جدول 4-34 که مخصوص ضریب Beta یعنی ضرایب رگرسیونی برای هر متغیر مستقل است نمودار تحلیل مسیر را رسم می کنیم. در توضیح این مدل باید گفت که موثر ترین متغیر زیرساخت ها و امکانات است که همانطور در بالا مطرح شد دارای بالاترین میزان ضریب رگرسیونی است. با توجه به همان جدول 4-34 می توان گفت که با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر زیرساخت ها و امکانات با بتای 360/0، میزان مشارکت اجتماعی در فضای مجازی به میزان 360/0 انحراف اساتدارد افزایش می یابد. و برعکس، کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر زیرساخت ها و امکانات، مو جب کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر میزان مشارکت اجتماعی در فضای مجازی خواهد شد. در خصوص سایر متغیرها نیز می توانیم همین گونه قضاوت کنیم.
نمودار 4-11- مدل اولیه تحلیل مسیر
اکنون با توجه به اینکه متغیر زیرساخت ها و امکانات دارای بیشترین تاثیر رگرسیونی بوده است، آن را به عنوان متغیر وابسته در نظر می گیریم و تاثیر سایر متغیرها را بر آن مورد نظر قرار می دهم:
جدول(4-39) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر زیرساخت ها و امکانات
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients