میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد تعمیم یافته

1-6. مدل مفهومی
توضیح مدل وشرح متغیرها:
با توجه به موضوع و هدف اصلی تحقیق که بررسی مشارکت اجتماعی سمن های جوان در فضای مجازی و تبیین اینترنت به مثابه حوزه عمومی است، مدل این تحقیق که شمای کلی تحقیق را در قالب متغیرها بیان می کند در بالا ترسیم شده است.در توضیح این مدل بایدگفت که برای بررسی متغیر وابسته دو دسته متغیر مستقل درنظرگرفته شده است تا ارتباط آنها با میزان مشارکت اجتماعی در فضای مجازی مورد مطالعه قرار گیرد. دسته اول متغیرهایی است که به قابلیت ها و پتانسیل های اینترنت به عنوان حوزه عمومی مربوط می شود. این شاخص ها از تعاریف و نظریات هابرماس در مورد حوزه عمومی استخراج شده است و هدف از این شاخص ها این است که این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم آیا فضای مجازی می توانند به مانند حوزه عمومی (مورد نظر هابرماس) عرصه کنش اجتماعی سمن های جوان قرار گیرد یا خیر؟ دسته دوم از متغیر های مستقل متغیرهای فردی مرتبط با مشارکت اجتماعی را در نظر می گیرند. هدف از این متغیرها بررسی و شناخت عوامل موثر فردی (کاربران فضای مجازی در بین سمن های جوان) بر مشارکت اجتماعی در فضای مجازی است که شامل ، تحصیلات، جنس، سن تاهل، سطح درآمد می باشد.به عبارتی، هدف از استفاده از این متغیرها کنترل عوامل فردی موثر بر مشارکت اجتماعی است.
1-7. تعریف متغیرهای تحقیق
1-7-1. مشارکت:
تعریف مفهومی:مشارکت، فرآیند سازمان یافته ای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی و داوطلبانه دست می زند (روزنامه همشهری:1386).مشارکت اجتماعی شرکت فعالانه در حیات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد حیات می باشد. (ساروخانی،521:1379). مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت های ارادی دلالت دارد که از طریق آن اعضاء یک جامعه در امور محله ،شهر و روستا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند(محسنی تبریزی، 1375: 59).
تعریف عملیاتی:می توان چنین تصور کرد که افراد انسانی برای رفع نیازمندی ها و کسب منافع شخصی و گروهی یا در چارچوب اعتقادات خود به صورت داوطلبانه اقدام به مشارکت میکنند.به عبارت دیگر شرکت آگاهانه در فعالیتهای مدنی ، اجتماعی ، محلی و…
1-7-2. قابلیت و پتانسیل اینترنت:
تعریف مفهومی: به کلیه دستاوردها ، امکانات و فرصتهای که اینترنت و فضای مجازی می تواند برای یک سازمان فراهم نماید و مقدمات رشد و پویایی و مشارکت آنها را مهیا سازد اطلاق می شود.
تعریف عملیاتی: عبارت است از اینکه اینترنت و فضای مجازی دارای چه ظرفیتها و تواناییهای نهفته ای دارد که می تواند به منصه ظهور برسد.
1-7-3. آینده نگری:
تعریف مفهومی:به معنای نوع آمادگی در فرد است که بواسطه آن فرد با اعمال انضباط و برنامه ریزی در عمل حاضر به چشم پوشی از منافع و لذتهای آنی برای کسب منافع آتی دارد.
تعریف عملیاتی: به تمامی برنامه هایی که فرد برای آینده خود پیش بینی می کند و به خاطر تحقق آن چشم از لذتها و منافع آنی می بندد.
1-7-4. میزان اعتماد به فضای مجازی:
اعتماد اجتماعی:
تعریف مفهومی:به معنای تائید، پذیرش، اطمینان و همکاری فرد و پیرامون به شکل متقابل است. بی اعتمادی در واقع به مفهوم داشتن روحیه سوء ظن و بدبینی توام با عدم اطمینان و شک و تردید نسبت به افراد و اشخاص است که فرد با آنان ارتباط متقابل و تنگاتنگ و مستمرو روزانه دارد.(محسنی تبریزی، 1375)
تعریف عملیاتی: اعتماددلالت بر انتظارات ، تعهدات اکتسابی و تایید شده ای دارد که افراد نسبت به یکدیگرو نسبت به به سازمان و نهاد خود در روابط متقابل دارند.شاخصهای که در این تحقیق در مورد اعتماد اجتماعی بررسی می شود به سه شکل می باشد:
1- اعتماد بین فردی (افراد آشنا)2- اعتماد تعمیم یافته (اعتماد به بیگانگان )3- اعتماد مدنی (سازمانها یا نهادها).
اعتماد بین فردی:منظور از اعتماد بین فردی اعتماد به خانواده ، خویشاوندان ، نزدیکان و دوستان است.
اعتماد تعمیم یافته:منظور از اعتماد تعمیم یافته اعتماد به افراد غیر از خویشاوندان و آشنایان است.
اعتماد مدنی:اعتماد به سازمانها و نهادهایی است که فرد به طور روزمره با آن در ارتباط است.
1-7-5. زیرساختهای اینترنتی:
مفهومی:به مجموعه ابزارها و امکاناتی که زمینه استفاده بهتر و بیشتر از فضای مجازی و اینترنت را در میان سازمانها فراهم می سازد.
عملیاتی:به کلیه امکانات و ابزارها و امکاناتی شامل رایانه ، اینترنت پر سرعت ، ونرم افزارها ی مناسب اطلاق می شود.