میزان مشارکت اجتماعی و استفاده از اینترنت

هدف این پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین سمنهای جوان وهمچنین شناسایی میزان مشارکت اجتماعی اعضای سمنهای جوان در فضای مجازی به مثابه حوزه عمومی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار می گیرد.
1-3-2. اهداف فرعی
1-شناخت تئوریکی و نظری مشارکت اجتماعی
2-شناخت تئوری و نظری سمنها(سازمانهای مردم نهاد جوانان)
3-شناخت عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمنها در اینترنت
4-شناخت میزان استفاده از اینترنت در بین اعضای سمن های جوان
5-ارائه راهکارها و راهبردهایی در جهت استفاده بهینه از اینترنت در میان سمنهای جوان
1-4. سؤالات تحقیق
1- آیارابطه ای میان میزان آینده نگری در میان اعضای سمنهای جوان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت) وجود دارد؟
2-آیارابطه ای میان میزان اعتماد به فضای مجازی در میان اعضای سمنهای جوان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) وجود دارد؟
3-آیارابطه ای میان زیرساختهای اینترنتی(امکانات و ابزار) در میان اعضای سمنهای جوان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) وجود دارد؟
4- آیارابطه ای میان میزان محدودیتهای قانونی دراستفاده از اینترنت در میان اعضای سمنهای جوان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) وجود دارد؟
5- آیارابطه ای میان میزان نوع جذب مخاطبین در میان اعضای سمنهای جوان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) وجود دارد؟
6- آیارابطه ای میان عدم آشنایی با اینترنت در میان اعضای سمنهای جوان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) وجود دارد؟
1-5. فرضیه‏های تحقیق:
1-5-1. فرضیه اصلی
1-به نظر می رسد بین آینده نگری در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) رابطه ای وجود دارد.
2-به نظر می رسد بین میزان اعتماد به (اینترنت) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنها درفضای مجازی (اینترنت) رابطه ای وجود دارد.
3-به نظر می رسد بین زیرساختهای اینترنتی(امکانات و ابزار) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) رابطه ای وجوددارد.
4-به نظر می رسد بین محدودیتهای قانونی در استفاده از (اینترنت) درمیان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) رابطه ای وجوددارد.
5-به نظر می رسد بین نوع جذب مخاطبین در اینترنت با میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) رابطه ای وجوددارد.
6- به نظر می رسد بین عدم آشنایی اعضا با اینترنت و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) رابطه ای وجوددارد.
1-5-2. فرضیه های فرعی
1-به نظر می رسد بین ویژگی های فردی و اجتماعی پاسخگویان نظیرسن ، جنس ، میزان تحصیلات ،سطح درآمد ، با مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی رابطه معنا دار وجوددارد.