میزان سرمایه گذاری و نیازهای آموزشی

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم قبل وبعد گویه
قبل از اجرای طرح 1-میزان رضایت شما از وضعیت درآمد خود و خانوادتان قبل از اجرای طرح چگونه بوده و بعد از اجرا چگونه می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 2-میزان رضایت شما از تأمین نیازهای اساسی خانوارتان(خوراک،پوشاک،مسکن،
لوازم ضروری منزل)،قبل و بعد از اجرای طرح تا چه حد می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 3-میزان رضایت شما از تأمین نیازهای درمانی وبهداشتی خود و خانوادتان قبل و بعد از اجرای طرح تا چه حد می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 4-میزان رضایت شما از تأمین نیازهای آموزشی و فرهنگی خانوادتان قبل و بعد از اجرای طرح چگونه می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 5-میزان رضایت شما از تأمین شدن نیازهای تفریحی و فراغتی خود و خانوادتان قبل و بعد از اجرای طرح تا چه حد می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 6-میزان رضایت شما از امکانات حمل و نقل و ارتباطات موجود ،قبل و بعد از اجرای طرح چگونه می باشد؟
بعد از اجرای طرح
قبل از اجرای طرح 7-میزان رضایت شما از امنیت موجود در جامعه قبل و بعد از اجرای طرح چگونه می باشد؟
بعد از اجرای طرح

سطح رفاه خانوار
تعریف نظری:
در پژوهش حاضر سطح رفاه خانوار را در 3 بعد مورد بررسی قرار دادیم: احساس رضایت از زندگی، ارزیابی از رفاه با توجه به وضعیت فردی خود و ارزیابی از رفاه با توجه به مقایسۀ خود با دیگران.
بر اساس نظریۀ لذّت گرایی که بر اساس نظریۀ فایده گرایی بنتام ارائه شده است،خوشبختی فقط یک احساس است. زندگی شاد لذّت انسان را افزایش داده و از غم او می کاهد و در نتیجه رضایت و رفاه او را افزایش می دهد (سیلگمن و رویمن،1:2003). بر اساس نظریۀ ارزش ـ منزلت، هر فرد دوست دارد با توجه به موقعیت خود،منزلت و جایگاه مناسب در جامعه،محل کار و خانواده داشته باشد. اگر فرد چنین شرایطی را دارا باشد،احساس نشاط و رضایت از زندگی خواهد داشت که متعاقب با آن احساس رفاه و بهزیستی را نیز در خود احساس خواهد کرد(صفری شالی،132:1388). هم چنین بر اساس نظریۀ محرومیت نسبی،فرد به مقایسۀ خود با افراد دیگر و گروه مرجع برمی آید و دوست دارد که شرایط مشابه با آنها را داشته باشد و اگر در نتیجۀ مقایسه برای فرد چنین پنداشتی بروز نماید که بر اساس میزان سرمایه گذاری و تلاش،پاداش و نتیجه ای که عایدش شده در مقایسه با دیگران عادلانه و منصفانه نیست دچار احساس محرومیت نسبی گردیده و این امر باعث بروز نارضایتی و عدم احساس رفاه می گردد و وقتی این احساس به اعلی درجۀ خود برسد،به احساس تضاد اجتماعی می انجامد و تعارضات شدیدی را در پی دارد(رفیع پور،17:1364).
تعریف عملیاتی:
جهت عملیاتی کردن مفهوم فوق از 11 گویه استفاده شده است که عبارتند از:
بخش چهارم- لطفا سوالات زیر را بخوانید و پاسخ های خود را در 2 بخش مربوط به قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای طرح، با علامت زدن در گزینه ی مورد نظر مشخص نمایید.