میزان آلفای کرونباخ و روش آلفای کرونباخ

در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفت پرسشنامهای حاوی سؤالاتی در این زمینه، تهیه و بین آنها توزیع گردید. از مقیاس لیکرت برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه استفاده شده است. از خصوصیات مهم این مقیاس، گسترش بخشیدن به حوزه انتخاب پاسخگویی و فراهم آوردن گزینههای بیشتری برای آن میباشد. بدین معنی که از پاسخگویان خواسته میشود یکی از گزینهها را انتخاب کنند. جدول دستهبندی سوالات پرسشنامه به صورت زیر میباشد:
جدول (3-1 ): دسته بندی سوالات پرسشنامه
متغیر
شماره سوال
کیفیت ارائه خدمات بانکی
5-1
تقویت ارزش ویژه برند
10-6
تبلیغات بانک
15-11
مسئولیت اجتماعی
20-16
رفتار نیروی انسانی
25-21
بهبود تصویر برند بانک
30-26
3-6 روایی و پایایی
3-6-1 اعتبار (روایی)
منظور از روایی، این است که پرسشنامه آنچه را که باید اندازه گیری کند، اندازه گیری میکند. در واقع هنگامیکه به امید مطالعه یک مفهوم، مجموعهای از پرسشها را مطرح میکنیم، چگونه میتوانیم اطمینان یابیم که واقعاً به اندازهگیری همان مفهوم مورد نظر پرداختهایم یا چیز دیگری را سنجیدهایم؟ این پرسش را میتوان با آزمونهای خاص روایی سنجی پاسخ گفت. به این منظور در این تحقیق، روایی پرسشنامه، با تدوین پرسشها بر اساس مبانی نظری تحقیق و با تأیید و اظهار نظر اساتید وکارشناسان متخصص و استفاده از نظرات فن(یکی از مهمترین آزمونهای روایی سنجی) در رابطه با وضعیت سؤالات، حاصل شده است، بهطوریکه یک نمونه مقدماتی انجام شد و با آزمون فوق و بررسی مجدد سؤالات، نواقص پرسشنامه رفع شده و پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم شده است.
3-6-2 پایایی
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازهگیرى را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل باید نزدیک به هم باشد. هدف و منظور از سنجش پایایی و ثبات پرسشنامه این است که در زمانها و مکانهای مختلف قابلیت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهشی پایاست که ابزار اندازهگیری آن معتبر باشد و چنانچه این پژوهش توسط فرد دیگر یا همان پژوهشگر دو باره در زمانها و مکانهای دیگر انجام بشود به همان نتایج مشابه بتوان دست یافت. برای اندازهگیرى پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده میکنیم که اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک(0 تا 1)، تغییر میکند. ضریب پایایی «صفر»، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی «یک»، معرف پایایى کامل است.
یکی از متداولترین روشهای اندازهگیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامهها، استفاده از روش آلفای کرونباخ است که توسط کرونباخ ابداع شدهاست لذا با توجه به این که در این پژوهش، ابزار اصلی اندازه گیری دادهها پرسشنامه میباشد پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شدهاست.
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید، قضاوتها و سایر مقولاتى که اندازهگیرى آنها آسان نیست به کار مى رود. در واقع از این طریق میخواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بودهاست. اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست و مقیاسها عبارتند از: دستهای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیتها اختصاص داده میشود. ضریب آلفاى کرونباخ به روش زیر محاسبه میشود:
که در آن kتعداد گویه ها،  واریانس جمع نمرههای هر پاسخگو و واریانس نمرات مربوط به گویه شماره i  ام است. در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 0/896است که مقدار مناسبی است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه میکنیم. همانطور که در جدول (3-2) مشاهده میکنیم تمام متغیرهای مورد بررسی مناسب هستند و از اعتبار لازم و کافی برخوردارند.