میرزا کوچک خان و فضاهای آموزشی

4-کابری آموزشی و تجاری:
در صورت تمرکز کاربری تجاری در کنار واحدهای آموزشی، پیامدهای نامطلوب تربیتی در پی خواهد آمد. در این میان، تنها مراکز خردهفروشی هستند که در صورت همجواری با فضاهای آموزشی، مشکلی ایجاد نمیشود.
5-کاربری آموزشی و فضای سبز:
در کلیه تحقیقاتی که در زمینه فضاهای آموزشی صورت گرفته است بیشترین تاکید روی ارتباط و نزدیکی مدارس با فضای سبز است. هرچند نظام فضای سبز ویژگیهای خود را دارا است و بیشتر با سیستم تقسیمبندی منطقه مسکونی، محلهها و واحدهای همسایگی ارتباط دارد، اما همجواری با فضاهای آموزشی میتواند از نظر سالمسازی هوا، جلوگیری از آلودگیها و انتقال آن به واحدهای آموزشی و ایجاد خط بصری و آرامش ذهنی که با تماشای آن فضا در دانشآموزان ایجاد میشود در بهبود شرایط فراگیری موثر واقع شوند.
6-کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حملونقل:
شبکه ارتباطی شامل دو بخش هوایی و زمینی است. بخش زمینی شامل حملونقل جادهای و راهآهن است. امروزه تمام کاربریها به شبکه ارتباطی نیاز دارند اما عملکرد هر کاربری، شبکه ارتباطی مناسب خود را میطلبد. همانطور که گفته شد شبکه حملونقل از منابع اصلی صوتی و هوایی بهشمار میرود. فرودگاهها، خطوط هوایی، راهآهن و جادهها از منابع مهم آلودهکننده محیط هستند. بنابراین لازم است در انتخاب مکان برای استقرار واحد آموزشی در جوار شبکه ارتباطی دقت کافی صورت گیرد.
7-کاربری آموزشی و تاسیسات شهری:
به جز کاربریها و تاسیسات شهری که ذکر گردید، تاسیسات دیگری وجود دارد که بعضی از آنها به واسطه نوع عملکردشان امکان همجواری با کاربریهای آموزشی را ندارند و نیز تاسیساتی وجود دارد که علیرغم نیاز فضاهای آموزشی به آنها باید در فاصله مناسب از مدارس قرار گیرند.
در گروه اول کاربریهایی مثل پمپبنزین، جمعآوری زباله، کشتارگاهها، گورستانها، دکلهای فشار قوی، لولههای اصلی گاز و نفت، دامداریها و مرغداریها قرار دارند که نباید همجوار کاربری آموزشی باشند. در گروه دوم تاسیسات و کاربریهایی مثل آتشنشانی، مرکز پلیس و نیروی انتظامی وجود دارد که باید در فاصلههای معینی از واحد آموزشی برای امداد رسانی باشند(میکائیلی1383ص34).
برسی مکان پیشنهادی با استانداردهای ذکر شده(_بر اساس جزوه دکتر حمید رضا جودکی پاییز 92 )
شیب منطقه:
این منطقه در فاصله 2 کیلومتری از تپه با شیب ملایم و مناسبی واقع شده است که میتوان به خوبی از آن شیب برای طراحی استفاده نمود چرا که در محوطه برای ایجاد سرزندگی و با استفاده از پستی و بلندی های موجود تنوع و زیبایی خاصی را ایجاد نمود و این شیب برای امکانات و تاسیسات مختلف شهری از جمله فضاهای آموزشی به هیچ عنوان نمی تواند مانعی ایجاد نماید که میتواند به کار آمد شدن فضای آموزشی کمک کند.
بررسی منطقه از لحاظ گسل های منطقه:
با توجه به اینکه شهرستان ملایر در روی گسل واقع نشده است طبق نقشه زلرله شناسی منطقه ای پر خطر و کم خطر و بی خطر این شهرستان جزء مناطق کم خطر می باشد و با توجه به مکان مورد نظر که در نزدیکی پای کوه می باشد از زمین مستحکم و بسیار خوبی بر خوردار میباشد لذا از این حیث مشکلی برای پروزه ایجاد نمی کند.
ریزش کوه و بهمن:
با توجه به فاصله 2 کیلومتری و شیب کم منطقه به هیچ عنوان خطراتی از قبیل ریزش کوه و بهمن نمی تواند پروزه را تحت تاٌ ثیر قرار دهد و چون این مکان در فاصله چند ده کیلومتری با رود خانه های فصلی منطقه دارد لذا باران های سیل آسا یا فصلی و طغیان رودخانه نمی تواند لطماتی به مجموعه وارد نماید.
برسی باد های منطقه:
با توجه به اینکه این مکان در سمت شمال شرقی شهرستان ملایر واقع شده است لذا از سمت دیگر چون باد غالب پروژه از سمت شمال غربی میباشد که این باد در فصل زمستان باد های شدید و سردی دا متحمل بنا می کند لذا با قرار گیری در نزدیکی پارک جنگلی میرزا کوچک خان که دارای مساحت 55 هکتاری است و وجود این جنگل باعث انحراف دادن به باد و حفاظت ساختمان در مقابل آنها میباشد لذا در مصرف انرژی بسیار موثر میباشد و از لحاض بصری و کنترل صوت کمک بسزایی میکند. (که توضیحات مربوط به باد های مناسب و باد غالب ومزاحم در فصل اول آورده شده است )
صوت:
با توجه به اینکه در یک خیابان بن بست به طول 1200 متر میباشد در وسط این خیابان قرار گرفته است و همچنین راه نداشتن به جاده های مزاحم و فاصله 2 کیلومتری تا کمربندی اصلی شهر و اینکه صرفاً فقط وسایلی که در رابطه با مکان آموزشی تردد می کنند ذر آن محدوده وجود دارد لذا از این حیث هیچگونه مزاحمت صوتی نخواهد داشت.
و از طرف دیگر همجواری با دانشگاه دولتی شهرستان ملایر و دانشگاه آزاد که در یک مکان کاملاً آموزشی و فرهنگی و از طرف دیگر همجواری با پارک کاملاً از این حیث قابل توجیح میباشد.
دسترسی:
این مکان با توجه به اینکه از سمت ورودی شهرستان اراک به کمربندی کریم خان دسترسی مستقیم دارد و در انتهای این کمربندی به کمربندی سبز ملایر که تا ورودی جاده همدان که از تمتمی نقاط شهر ی دسترسی دارد با یک یا دو کورس ما شین قابل دسترسی است و لذا هیچ گونه بار ترافیکی برای شهر و اتلاف وقت ودانشجویان و صرف هزینه اقتصادی و سایر مشکلات نخواهد داشت.