موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی

دفتر ارزیابی ،تدوین استاندارد و تعرفه سلامت معاونت در مان موسسه ملی تحقیقات سلامت ایران ، دفتر بودجه و پایش عملکرد معاونت نوسعه و مدیریت منابع ، مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت “گزارش حسابهای ملی سلامت جمهوری اسلامی ایران “(1387)
رحمانی،ع و مهدی رضایی، 1390 ، “حسابداری تعهدی، زمینه ساز حسابرسی کارکرد در بخش عمومی” ، دانشگاه الزهراء
ریاحی نسب ، ناصر(1386)بررسی علل توسعه حسابداری در ایران و شناسایی موانع موجود در این خصوص.
سحابی “سمینار مدیران مالی و بودجه دانشگاههای علوم پزشکی” (1391)
سرمد و همکاران، 1388
سید مهدی الوانی “تصمیم گیری و خط مشی دولتی”( 1391)
شیراوند.صادق”بررسی و شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در حوزه درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی”(89-1388)
طریقی ،علی”ارزیابی مزایای اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی تهران ، جزوه حسابداری تعهدی
عرب مازاریزدی، محمد،همکاران) 1386( مجله حسابدار182
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)
قانون برنامه 5 ساله چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
کردستانی ،غ .رو علی اکبر ایرانشاهی ، 1388 “بررسی عوامل بر به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی ” دانش حسابرسی شماره28ص 15-31
گرد ، ع و عباس کریمی 1390″ بررسی اثرات تغییر روش حسابد اری نقدی به حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی” دانش حسابرسی ، سال یازدهم ، شماره 4
گزارش دستاوردها ، چالشها وافقهای نظام تامین مالی بخش بهداشت و درمان ، دفتر برنامه ریزی منابع مالی وزارت بهداشت،1387
گزارش دفتر بررسی اقتصاد مرکز پژوهشهای مجلس شوری اسلامی ، نظام تامین مالی بخش بهداشت در کشورهای در حال توسعه ،1382
ماهر.محمد هادی” بررسی نگرش مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان فارس نسبت به کیفیت گزارشهای مالی ارائه شده (1390)
ملانیا جلودار، حمید (1389)پایان نامه کاشناسی ارشد حسابداری «بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران »
وکیلی فرد ، حمید رضا، نظری، فرزاد، عوامل موثر برپیاده ساری نظام حسابداری تعهدی در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،فصلنامه حسابداری سلامت،سال 1391، دوره اول، شماره اول، ص ص 111-125
فهرست منابع و مآخذ انگلیسی
Aiken, M. and Capitanio, C. Accrual Accounting valuations and accountability : A potentially pernicious union, Australian Journal of Public Administration (1995) Vol. 54, No. 4, pp. 564-575
Government Fince Statistics (GFS) manual 2001 companion material