منطقه مورد بررسی و عوامل جغرافیایی

استفاده از پلان فشرده و متراکم . تصویر(28)
استفاده از دیوارهای مشترک وایجاد بافتی به هم پیوسته و متراکم
پیش بینی فضاهای گرم در مرکز پلان و فضاهای کم اهمیت در جداره ها و بخشهای سرد ساختمان.
پیش بینی فرم کالبدی مناسب از نظر کاهش تأثیرباد. تصویر(29)
گسترش وکشیدگی پلان در جهت محور شرق – غرب . تصویر(30)
امکان نفوذ آفتاب در فضاهای داخلی تصویر(31)
4-1-معرفی و تحلیل سایت
در این فصل به تحلیل سایت پرداخته که این سایت همانطور که قبلاً گفته شد در یک بلوار قرار گرفته که این بلوار در قسمت پایین کوه گرمه ی شهرستان واقع شده است و چهار نوع تحلیل انجام شده عبارتند از تأثیر باد های مزاحم که از سمت شمال غرب ، غرب و جنوب غرب می وزند و باد مناسب نیز از سمت جنوب شرقی در تابستان وزیده می شوند . و در برگه ی دیگر نوع تابش آفتاب در زمستان و تابستان مورد تحلیل قرار گرفته ، چنانچه که می دانیم در تابستان خورشید عمود می تابد و در زمستان مایل و تأثیر نور خورشید و چگونگی نوع برخورد با سایت مورد نظر از زمان طلوع خورشید تا زمان غروب خورشید . در شیت دیگر شیب منطقه مورد بررسی قرار گرفته و در شیت آخر هم به محل قرار گیری موضوع و موقعیت آن نسبت به فضاهای اطراف نشان داده شده است .
-1-4- موقعیت پروژه نسبت به ساختمان های اطراف
2-1-4- باد های منطقه
-2-4- تابش نور خورشید
تابش آفتاب
برسی مکان پیشنهادی با استانداردهای ذکر شده(_بر اساس جزوه دکتر حمید رضا جودکی پاییز 92 )
نور، یکی از مسائل اساسی معماری در تامین آسایش بصری فضا است و تاثیرات روانی این پدیده فیزیکی در انسانها متفاوت است. وقتی نور زیاد بهصورت انسان منعکس میشود به شدت چشم را آزار میدهد و موجب ریزش اشک میگردد برعکس نور کم موجب خمودگی و افسردگی میشود و نشاط را از انسان سلب میکند. بنابراین محیط کلاس و فضای آموزشی باید از نور مناسب برخوردار باشد و مناسبترین نور، استفاده از نور طبیعی خورشید از طریق پنجرهها است.
زاویه تابش و جهت آن که طول مدت و شدت تابش را مشخص میکند بر چگونگی شکلگیری بافت شهری بهویژه شبکه گذربندیها و استقرار ساختمانها تاثیر اساسی دارد و بهطورکلی برای ساختمان باید بهگونهای باشد که حداکثر برخورداری از تابش آفتاب در زمستان و جلوگیری از نفوذ تابش زیاد در تابستان را دربرگیرد. برایناساس میزان نورگیری هرنقطه با توجه به زاویه تابش وجهت آن مشخص میشود.
به بیان دیگر، با توجه به مدار حرکت ظاهری خورشید در هر نقطه میتوان ارتفاع خورشید را در زمستان در جهتهای جغرافیایی مطلوب مشخص نمود و با توجه به آن عوامل یاد شده دیگر را محاسبه و تعیین کرد. همچنین باید دقت نمود که عوامل جغرافیایی و ساختوساز شهری نباید در روشنایی محیط آموزشی نقصان یا خللی وارد کنند. از این زاویه، همجواری با ساختمانهای مرتفع در سمت جنوبی واحد آموزشی مورد تایید نیست و در این مورد باید توجه داشت که حداقل در محلی که ساختمان احداث میشود نباید در معرض سایهافکنی ساختمانهای مجاور قرار داشته باشد. هرچند در نواحی سردسیر اصولاً گریز از سایهافکنی تاسیسات پیرامون، در فضای باز مراکز آموزشی نیز مطلوب است(قاضیزاده1370ص163).
دما
درجه حرارت مجاز برای فضاهای آموزشی به قرار زیر است:
فضای آموزشی: حداقل 16درجه سانتیگراد و حداکثر 30 درجه سانتیگراد
فضای بهداشتی: حداقل 14درجه سانتیگراد و حداکثر 30درجه سانتیگراد
راهروها: حداقل 14درجه سانتیگراد و حداکثر 35درجه سانتیگراد
صوت
درفضاهای آموزشی، کیفیت صوتی باید بهگونهای باشد که اختلالی در آموزش ایجاد نکند. انتخاب صحیح ابعاد فضاهای آموزشی روابطه آنها با یکدیگر و درنظرگرفتن نوع فعالیت در هر کلاس از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. مثلاً کلاس یک کارگاه پر سروصدا نباید در جنب یک کلاس آموزش تئوری قرار گیرد. پایههای صندلی در کلاسها باید حتما از جنس لاستیک و یا دیگر انواع باشد که در اثر کشیده شدن تولید صدا نکنند.