منبع پایان نامه درباره نگهداری، تعمیرات، استراتژی، سیستم

دبیات و مطالعات موجود در زمینه نگهداری و تعمیرات، پایایی و پویایی سیستم به منظور آشنایی با تغییر و تحولات شکل گرفته در این زمینهها دارد. با توجه به موارد مطرح شده، لزوم بهکارگیری مفاهیم نگهداری و تعمیرات، پایایی و پویایی سیستم محرز گردیده است.
در فصل سوم، به انجام فرآیند مدلسازی، ارائهی روش پژوهش و در واقع، به طراحی مدلی پویا برای یک سیستم نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن جایگاه آن میان دو سیستم تولید و کیفیت پرداخته شده است. برای این منظور، بعد از بیان مسأله، به مشخص نمودن متغیرهای مهم و تأثیر گذار در یک سیستم نگهداری و تعمیرات پرداخته؛ از مجموعهای از حلقههای علّی و معلولی و همچنین، نمودار انباشت و جریان، برای نمایش تأثیر عوامل بر یکدیگر استفاده شده و توضیحات مربوط به هر یک از عوامل، بیان گردیده است. بدین ترتیب، با توجه به مطالب بیان شده در این فصل، این نتیجه دریافت شده است که میتوان با نگرشی سیستمی، کل مجموعه را به همراه اثر تک تک عوامل روی یکدیگر مشاهده نمود و تصمیم مناسب را در جهت بهبود مؤثر سیستم اتخاذ نمود.
اجرا و اعتبارسنجی مدل و به عبارت دیگر، مطالعهی عددی، در فصل چهارم آمده است. در این فصل، مدل شبیهسازی شده به اجرا و نتایج و روند پیشبینی متغیرها به نمایش در آمده است. همچنین، اعتبارسنجی مدل انجام شده و انواع تستها روی مدل، آزمون گردیده است. به علاوه از نمودار کنترل CUSUM، هم برای تجزیه و تحلیل رفتار پایایی استفاده شده است. به این ترتیب، علاوه بر تصدیق مدل با استفاده از نگرش پویایی سیستم، به ارتباط میان پویایی سیستم و نمودارهای کنترل، توجه شده و نقشی که نمودار کنترل CUSUM، میتواند در ارزیابی مقادیر پایایی داشته باشد؛ مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، در فصل پنجم، نتیجهگیری و پیشنهاداتی برای کل موضوع مورد مطالعه ارائه شده است.

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه
همزمان با توسعهی فناوری و پیشرفت انسان در طراحی و ساخت محصولات، تجهیزات، ماشینآلات و ابزار پیشرفتهای که سیستمها را پیچیدهتر و به یکدیگر بیشتر مرتبط مینمایند؛ نقش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر اصول علمی، بررسی احتیاجات نگهداری و تعمیرات آنها و شرایط رفع سریع عیوب آنها، اهمیت بیشتری پیدا میکند. از طرفی، تغییرات اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی و محیطی در عین حالی که با پیچیدگی سیستمها و تکامل تدریجی زندگی روبرو هستند؛ به طور فزایندهای مدیران و سیاستمداران را به یادگیری بیشتری فرا میخوانند. تصمیمگیری مؤثر و یادگیری در دنیایی از رشد پیچیدگی پویا، ایجاب میکند که به عنوان اندیشمندانی سیستمی بوده تا بتوان مرزها و محدودههای مدل ذهنی را گسترش داد و برای درک بهتر این سیستم پیچیده و رفتارهای به وجود آمدهی آن، از ابزارها و تجهیزات مناسبتری استفاده شود [3].

سیستم نگهداری و تعمیرات
نگهداری و تعمیرات، یکی از وظایف اصلی پشتیبان کسب و کار در هر سازمان به شمار میرود. اثربخشی مدیریت نگهداری و تعمیرات، زمانی مشخص میشود که سازمان، قادر به ارزیابی یک استراتژی نگهداری و تعمیرات معین باشد [56]. از دههی 1930 میلادی به بعد تحولات اساسی در امور نگهداری و تعمیرات و مدیریت آن به وجود آمده است. هرچند که تا پیش از جنگ جهانی دوم به دلیل استفاده از تجهیزات و ماشینآلات ساده و ابتدایی، نیازی به استفاده از روشها و سیستمهای مدون نگهداری و تعمیرات نبود و عملیات نت، عمدتاً به یکسری سرویسهای ساده همچون تمیزکاری، روغنکاری و روانکاری محدود میشد؛ امّا، با گذشت زمان و در خلال جنگ جهانی دوم به دلیل مقتضیات زمانی و نیاز به تولید انبوه جهت پوشش تقاضای بازار و کاهش هزینههای تولید به ازای واحد محصول، استراتژی تولید به سمت مکانیزاسیون و بهکارگیری روشهای تولید بوده و ماشینآلات و تجهیزاتی به مراتب پیچیدهتر، متنوعتر و گرانتر را میطلبید. بنابراین، افزایش عمر ماشینآلات به عنوان یک سرمایه و دارایی با ارزش، اهمیت بسیاری پیدا کرد؛ به علاوه، با توسعهی سیستمهای تولیدی انبوه، افزایش پایایی دستگاهها جهت جلوگیری از توقف خط تولید نیز دغدغهی جدیدی در سازمانها و صنایع تولیدی به نظر میآمد. در این برهه، جهت کنترل و مدیریت هزینههای تعمیراتی تجهیزات و نیز یافتن راههایی جهت افزایش عمر مفید آنها و جلوگیری از توقفات تولید ناشی از خرابی تجهیزات و حذف اثرات سوء آن، سیستمهای نت مدون پا به عرصه گذاشتند و رفته رفته، تکنیکها، روشها و سیستمهای جامعتر با کارایی و اهداف متعالیتر ایجاد گردیدند. پژوهشهای مادو16 [57]، حاکی از این مطلب است که مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات با قابلیت رقابتی سازمان، ارتباط معناداری دارد و باید مورد توجه ویژهی سازمان قرار گیرد. مادو، همچنین معتقد است که مدیریت نگهداری، عنصری مهم در سازمانهای تجاری اثربخش برای دستیابی به مزیت رقابتی است. از این رو، توسعهی استراتژیهای نگهداری و تعمیرات مناسب، برای تضمین تحویل کالا و خدمات با پایایی و کیفیت بالا به مشتریان و مصرفکنندگان، امری ضروری و حیاتی است.
به طور کلی، استراتژیهای نگهداری و تعمیرات، از نظر مفاهیم و سیاستهای نگهداری مورد توجه قرار میگیرند [58]. کلی17 [59]، استراتژی نگهداری را به عنوان شناسایی، تخصیص منابع و انجام تعمیر، تعویض و بازرسی مورد نظر قرار داده است. تیسانگ18 [60]، حداکثر کردن بهرهبرداری از داراییها، بهبود پاسخگو
ی
ی و تمرکز بر توسعهی شایستگیهای اصلی را به عنوان نمونههایی از استراتژیهای نگهداری و تعمیرات معرفی کرده است. از سوی دیگر، کوین و پنلسکی19 [61]، ترکیبی از عناصر مختلف مانند سیاستهای نگهداری و تعمیرات، تجهیزات پشتیبان و تقویت تجهیزات را به عنوان استراتژی نگهداری و تعمیرات دانستهاند. بویلاکوا و براگلیا20 [62]، هر یک از سیاستهای نگهداری و تعمیرات را به عنوان یک استراتژی نگهداری و تعمیرات مجزا قلمداد کردهاند. سوانسون21 [63]، سه نوع استراتژی نگهداری و تعمیرات را تشریح کرده است که عبارتند از: استراتژی واکنشی22، استراتژی پیشفعال23 و استراتژی تهاجمی24. پینتلون و همکاران25 [64]، به معرفی سیاستهای نگهداری مانند نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه26، اصلاحی27 و پیشگویانه28 پرداختهاند. مفاهیم نگهداری و تعمیرات، همچنین، به دنبال نگهداری و تعمیرات بهرهور جامع29 و یا نگهداری و تعمیرات یا محوریت پایایی30 هستند.
استیج و زاکرمن31 [65]، استراتژی نگهداری و تعمیرات وابسته به دورهی عمر32 که کل هزینههای تنزیل مورد انتظار در طول افق برنامهریزی را حداقل میکند؛ معرفی کردهاند. آنها با استفاده از ویژگیهای سیاست بهینه به ارائه روشهای تحلیلی و عددی برای تعیین استراتژی نگهداری بهینه اقدام نمودهاند. چارلز و همکاران33 [66]، رویکردی برای تعامل تولید و نگهداری و تعمیرات معرفی کرده و اهمیت ملاحظات زمانبندی را در بهینهسازی استراتژیهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اثبات نمودهاند.
پینجالا و همکاران34 [58]، با استفاده از پژوهشی پیمایشی، ارتباط میان استراتژی نگهداری و تعمیرات و کسب و کار را مورد مطالعه قرار دادهاند. آنها دریافتهاند که شرکتهایی با الویتهای رقابتی مختلف، استراتژیهای نگهداری و تعمیرات متفاوتی را دنبال میکنند.نتایج تحقیقات آنها، حاکی از آن است که رقابتکنندگان بر سر کیفیت در مقایسه با دیگران، دارای سیاستهای نگهداری و تعمیرات پیشگستردهتر، سیستمهای برنامهریزی و کنترل بهتر و ساختارهای سازمانی نگهداری و تعمیرات غیرمتمرکز هستند.
پینتلون و همکاران35 [64]، همچنین، چارچوبی را برای ارزیابی و تعیین اثربخشی یک استراتژی نگهداری و تعمیرات مشخص در سازمان ارائه دادهاند. وانگا و همکاران36 [67]، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی به انتخاب استراتژی نگهداری بهینه مانند نگهداری و تعمیرات اصلاحی، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهی مبتنی بر زمان37، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط38 و نگهداری و تعمیرات پیشگویانه پرداختهاند. گبائر و همکاران39 [68]، استراتژیهای نگهداری تجهیزات تولیدی را در شرکتهای چینی بررسی نمودهاند. آنها با بررسی رویکردهای نگهداری و تعمیرات در صنایع تولیدی چینی، حوزههای نادیده گرفته شده در مدیریت عملیات را شناسایی و معرفی نمودهاند. نتایج پژوهش آنها، حاکی از این بود که استراتژیهای نگهداری و تعمیرات، اغلب به نگهداری و تعمیرات اصلاحی محدود شدهاند و تنها تعداد اندکی از شرکتهای چینی تاکنون به اجرای رویکرد نگهداری پیشگویانه، برنامههای نگهداری بهرهور جامع یا برونسازی استراتژیک فعالیتهای نگهداری روی آوردهاند. کیگر و همکاران40، در یک مطالعهی امکانسنجی، با استفاده از شبیهسازی مبتنی بر عامل41، استراتژیهای نگهداری و تعمیرات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند. بوسچیان و همکاران42 [69]، با استفاده از شبیهسازی یک سیستم تولیدی متشکل از دو ماشین موازی، یک خط مونتاژ و یک تأمینکننده به مقایسهی دو استراتژی پرداختهاند. در استراتژی اول، تناوب عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و نرخ تولید هر ماشین، مستقل فرض شده است. استراتژی دوم بر اثر متقابل دورههای در دسترس نبودن ماشین و نرخ تولید ماشینها به منظور حداقل نمودن میزان تولید از دست رفته در طی این دورهها دلالت دارد. چاینز و گیراردو43 [70]، تصویر روشنی از مدیریت نگهداری و تعمیرات را در شرکتهای تولیدی ایتالیایی ارائه نمودهاند. هدف آنها تأکید بر این مطلب است که استراتژیها و عملکرد نگهداری و تعمیرات تا چه اندازه تحت تأثیر بافت، معیارها و اهداف شرکتهای کوچک هستند. در حالی که بسیاری از عناصر استراتژی به اندازه سازمان مرتبط میشوند؛ به نظر نمیرسد که عملکرد نگهداری به اندازهی سازمان مربوط باشد. ظاهراً برخی از عناصر استراتژی، به خصوص عناصر برنامهریزی و کنترل، تأثیر کمی بر عملکرد دارند. در مقابل، استفادهی پیشرفته از نگهداری پیشگیرانه، مخصوصاً نگهداری مبتنی بر شرایط، اقدامی بسیار مؤثر برای بهبود نگهداری و ئعمیرات در تمام شرکتها با ابعاد مختلف است. یوتن44 [71]، چارچوبی را برای ایجاد سیاستها و استراتژیهای نگهداری و تعمیرات مناسب، از تحلیل نیاز تا اجرا معرفی کرده و آن را برای توربینهای بادی سواحل دریا اجرا نموده است. صنیعی و افتخار [10]، به بررسی کاربرد سه شبکه عصبی پرسیترون چند لایه، هایفیلد و کوهونن در نگهداری و تعمیرات پرداختند و سیستمی برای تشخیص اتوماتیک خرابیها و عیوب خودرو طراحی و مدلسازی نمودند.

پیشرفتهای اخیر در زمینهی نگهداری و تعمیرات
در سالهای اخیر، در زمینهی نگهداری و تعمیرات، پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است که میتوان آنها را دلیلی بر اهمیت ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات دانست. از جمله، میتوان به دلایل زیر، اشاره نمود:
ظهور استراتژی‌های عملیاتی: سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای در حال تغییر رویکرد به سمت اتکا به سازندگی45، فرآیند تولید بهنگام46 و برنامه
‌های شش سیگما47 هستند. این رویدادها، اهمیت موارد زیر را نشان داده‌اند:
تغییر کانون توجه مدیران از دستیابی حداکثر ظرفیت خروجی به پاسخ سریع
حذف ضایعات
جلوگیری از کاستی‌ها و نواقص،
دستیابی به کیفیت بالاتر.
تقاضای فزاینده بنگاه‌های اقتصادی، از کارافتادگی ماشین‌آلات، کاهش سرعت و بازدهی نامنظم پروژه، مشکلاتی را در عرضه به موقع کالا‌ها یا خدمات به مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند. بنابراین، استقرار امکانات و تجهیزات مناسب، بهینه‌سازی زمان‌بندی تعمیر و نگهداری این تجهیزات و استقرار مناسب نیروی انسانی ماهر برای انجام فعالیت‌های نت از فاکتورهای حیاتی رسیدن به موفقیت هستند.
بالا رفتن انتظارات اجتماعی: هر روز بیشتر، این باور تقویت میشود که علاوه بر تضمین سلامتی و ایمنی افراد، حفظ محیط اطراف نیز لازم است. در کشورهای توسعه‌یافته، برای کنترل آلودگی‌های صنعتی و جلوگیری از حوادثی که در محل کار رخ می‌دهد؛ قوانینی به صورت جامع وضع شده‌اند. ضایعات، نقص‌ها و کمبودها و مصرف بیهوده مواد و انرژی به عنوان منابع آلودگی شناسایی شده‌اند. با این حال، خرابی‌های کارخانه، حوادث صنعتی و به خطر افتادن سلامتی نیز مشکلات بسیار رایج و خطرناکی هستند. بهینه‌سازی عملیات نگهداری از تأسیسات و جلوگیری از بروز خرابی‌ها، ابزاری‌ است که با در نظرگرفتن کاهش آلودگی‌های تشعشعاتی و جلوگیری از تصادفات تا اندازه‌ای، چالش‌های انتظارات اجتماعی را رفع خواهد کرد.
تغییرات تکنولوژی: تکنولوژی، محرک اصلی تغییرات است. تکنولوژی‌های جدید بر روی ارتقاء دسترس‌پذیری سیستم، بالا بردن اثربخشی هزینه تمامی عوامل و ارائه سرویس‌های بهتر و جدید به مشتریان متمرکز شده‌اند. در حال حاضر، این موارد باید وظیفه اصلی هر برنامه نگهداری و تعمیرات باشد امّا، تنها در برخی از آنها در نظر گرفته می‌شوند.
تغییر در رفتار پرسنل و سازماندهی سیستم‌ها: اکثر کارکنان، خواهان افزایش مطلوبیت در کارشان هستند. از این گذشته، تغییرات آماری و اجتماعی که اخیراً رخ داده بر چگونگی توجه و تعریف از کار تأثیر گذاشته است. دو نمونه از این تغییرات، شامل بهبود در آموزش‌های مربوطه و بالا بردن اعتماد به نفس افراد جهت مدیریت بهتر خودشان هنگام مواجه شدن با مشکلات میشود.
بنابراین، سازمان‌های پیشرو، ساختارهای مدیریتی با سلسله‌ مراتب کمتر، سیستم‌های خودکنترلی، سازمان‌های مجازی و اتحادیه‌های استراتژیک را معرفی کردند. برخی از این موارد می‌توانست جهت رفع مشکلات تأمین خدمات نگهداری و تعمیرات بهبودیافته در هر سازمان مناسب باشد.

پایایی
جهت انجام یک طراحی خوب، پس از بررسیهای علمی و فنی باید طرح را از نظر اقتصادی نیز مورد توجه قرار داد و در بین طرحهای قابل اجرا، طرح بهینه را انتخاب نمود که این امر را میتوان با ارزیابی پایایی طرحها انجام داد. برای نیل به به این هدف، شاخصهای پایایی هر طرح را محاسبه کرده و با استفاده از محاسبات اقتصادی، میتوان طرح بهینه را مشخص نمود [17]. یکی دیگر از کاربردهای ارزیابی پایایی، اصلاح طرحهای اجرا شده است که میتوان با اتخاذ تدابیری یا ایجاد تغییراتی، پایایی سیستم را افزایش داد. برخی از عناصر، تأثیر قابل توجهی بر روی پایایی یک سیستم نگهداری و تعمیرات دارند که با بهبود پایایی این عناصر، میتوان پایایی سیستم نگهداری و تعمیرات را به نحو مطلوبی افزایش داد. بنابراین، این عناصر باید مورد توجه قرار گیرند تا ب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *