منابع پایان نامه درباره زیست شناسی، توزیع فراوانی، استاندارد، روانسنجی

معناداری
۱الف
۰۴/۱-
۴/۲۸
۰۰۱/۰
۵۲/۱-
۴۹/۰
۷
۷۳/۰
۱ب
۳۰/۱-
۹/۱۱
۱۶/۰
۵۰/۱-
۷۰/۰
۴/۸
۳۹/۰
۱ج
۱۴/۱-
۷/۱۰
۳۰/۰
۳۳/۱-
۶۸/۰
۶/۱۶
۰۵/۰
۱د
۱۶/۰
۵/۸۶
۰۰۱/۰
۳۵/۰
۳۶/۰
۹/۱۳
۱۸/۰
۲الف
۱۹/۱-
۶/۳۹
۰۰۱/۰
۸۵/۱-
۴۶/۰
۵/۱۲
۲۵/۰
۲ب
۰۹/۰-
۲/۱۸
۰۳/۰
۰۸/۰-
۷۵/۰
۸/۱۰
۲۹/۰
۲ج
۰۸/۰-
۳/۴۶
۰۰۱/۰
۰۹/۰-
۵۰/۰
۲/۱۱
۳۴/۰
۲د
۸۷/۰-
۱/۲
۹۸/۰
۸۳/۰-
۹۸/۰
۹/۸
۴۵/۰
a3
۳۶/۰
۲/۲
۹۷/۰
۳۸/۰
۸۴/۰
۶/۱
۹۹/۰
b3
۰۵/۰
۸
۴۴/۰
۰۷/۰
۷۹/۰
۳/۴
۸۳/۰
۴الف
۳۸/۰-
۲/۶
۷۲/۰
۳۹/۰-
۸۰/۰
۴/۲
۹۹/۰
۴ب
۱۴/۰-
۷/۱۲
۱۲/۰
۱۳/۰-
۰۳/۱
۷/۸
۳۷/۰
۴ج
۱۶/۲-
۳/۱۶
۰۲/۰
۶۷/۳-
۴۴/۰
۴/۶
۶۰/۰
۵a
۲۷/۱-
۳/۶
۵۱/۰
۲۲/۱-
۹۸/۰
۷/۱۱
۱۷/۰
b5
۵۱/۱-
۱/۱۵
۰۲/۰
۲۸/۱-
۲۹/۱
۴/۴
۷۳/۰
۶الف
۳۶/۰-
۹/۳۴
۰۰۱/۰
۴۵/۰-
۵۷/۰
۵/۱۰
۳۹/۰
۶ب
۵۵/۰-
۴/۱۰
۳۲/۰
۵۶/۰-
۸۳/۰
۲/۶
۷۹/۰
۷الف
۶۵/۰-
۱/۷
۵۳/۰
۷۳/۰-
۷۰/۰
۱/۶
۷۳/۰
۷ب
۲۴/۰-
۷/۱۳
۰۹/۰
۲۴/۰-
۷۴/۰
۱/۷
۶۲/۰
۸الف.a
۳۹/۰-
۹
۳۴/۰
۳۵/۰-
۱۰/۱
۸/۲
۹۴/۰
۸الف.b
۲۴/۰-
۳/۱۵
۰۳/۰
۲۱/۰-
۲۷/۱
۶/۱
۹۸/۰
۸ب
۴۹/۰
۲/۲۱
۰۱/۰
۴۳/۰
۱۹/۱
۸/۱۰
۱۵/۰
۸ج
۴۰/۱-
۶/۱۴
۱۰/۰
۶۶/۱-
۶۸/۰
۷/۱۲
۱۲/۰
۹الف
۱۱/۰
۵/۲۲
۰۰۱/۰
۱۳/۰
۸۱/۰
۱/۲۱
۰۱/۰
۹ب
۲۳/۰-
۱۴
۰۸/۰
۲۱/۰-
۰۶/۱
۹/۱۴
۰۶/۰
۹ج
۱۸/۰-
۲/۱۷
۰۲/۰
۱۶/۰-
۱۵/۱
۴/۱۱
۱۲/۰
۱۰الف
۰۵/۰
۷/۳
۸۸/۰
۰۶/۰
۹۵/۰
۵/۲
۹۸/۰
۱۰ب
۳۹/۰-
۷/۷
۴۶/۰
۳۵/۰-
۱۶/۱
۴/۱
۹۹/۰
۱۱a
۲۸/۱
۷/۱۰
۱۵/۰
۱۵/۱
۱۵/۱
۳/۶
۵۰/۰
۱۱b
۹۲/۰
۱۳
۰۷/۰
۷۹/۰
۲۸/۱
۸/۴
۶۸/۰
۱۲a
۰۸/۰-
۱/۱۱
۱۹/۰
۰۷/۰-
۰۷/۱
۸/۵
۶۷/۰
۱۲b
۰۲/۰
۱۴
۰۸/۰
۰۱/۰
۲۹/۱
۹/۲
۸۹/۰
۱۳a
۱۳/۰-
۶/۳۳
۰۰۱/۰
۱۲/۰-
۵۵/۱
۲/۱
۹۹/۰
b13
۰۳/۰-
۷/۱۰
۱۵/۰
۰۳/۰-
۳۲/۱
۵/۲
۹۲/۰
۱۴الف
۷۱/۰-
۴/۴۷
۰۰۱/۰
۱۲/۱-
۴۴/۰
۳/۱۲
۲۶/۰
۱۴ب
۴۹/۰-
۶/۸
۳۷/۰
۴۵/۰-
۰۹/۱
۱/۱
۹۹/۰
۱۵الف
۴۷/۰
۹/۱۳
۰۸/۰
۵۱/۰
۸۱/۰
۳/۱۱
۱۸/۰
۱۵ب
۴۱/۰-
۵/۱۱
۱۸/۰
۴۳/۰-
۷۸/۰
۶/۶
۵۸/۰
۱۵ج
۳۱/۰-
۸/۲
۹۷/۰
۲۹/۰-
۹۶/۰
۳
۹۶/۰
۱۵د
۴۲/۰-
۳/۱۴
۰۴/۰
۳۷/۰-
۲۴/۱
۱/۹
۲۴/۰
a16
۳۷/۰-
۲/۲
۹۷/۰
۳۵/۰-
۹۸/۰
۳/۳
۹۱/۰
b16
۵۲/۰-
۸/۱۳
۰۵/۰
۴۶/۰-
۱۹/۱
۴/۳
۹۰/۰
۱۷الف
۷۲/۰
۲/۳۵
۰۰۱/۰
۹۱/۰
۶۲/۰
۳/۱۴
۰۷/۰
۱۷ب
۴۸/۰-
۱۸
۰۲/۰
۴۶/۰-
۹۴/۰
۲۵
۰۰۱/۰
۱۸الف
۲۶/۰
۵/۲۲
۰۰۱/۰
۳۳/۰
۶۶/۰
۳/۱۰
۲۴/۰
۱۸ب.a
۳۲/۰
۹/۱۴
۰۶/۰
۳۱/۰
۹۸/۰
۵/۱۳
۱۰/۰
۱۸ب.b
۰۵/۰-
۷/۱۴
۰۶/۰
۰۵/۰-
۲۷/۱
۸/۳
۸۰/۰
۱۹الف
۱۵/۰-
۶/۱۱
۱۷/۰
۱۴/۰-
۱۰/۱
۸/۴
۷۸/۰
۱۹ب
۰۲/۰
۸/۳۲
۰۰۱/۰
۰۵/۰
۶۳/۰
۱/۲۲
۰۱/۰
۱۹ج
۲۳/۰
۱/۳۰
۰۰/۰
۳۰/۰
۶۶/۰
۲/۲۱
۰۱/۰
۱۹د
۱۷/۱
۷/۱۰
۲۲/۰
۰۴/۱
۱۶/۱
۸/۳
۸۰/۰
۲۰الف
۰۱/۰
۴/۷
۵۰/۰
۰۱/۰
۱۰/۱
۴/۴
۸۲/۰
۲۰ب
۴۹/۰-
۵/۸
۳۹/۰
۴۴/۰-
۱۵/۱
۱/۸
۴۲/۰
a21
۰۶/۰-
۳/۲۷
۰۰۱/۰
۰۵/۰-
۲۳/۱
۸/۱۰
۱۵/۰
b21
۳۸/۰
۵/۱۷
۰۲/۰
۳۶/۰
۰۱/۱
۲/۱۹
۰۱/۰
۲۲الف
۲۳/۰
۳۱
۰۰۱/۰
۱۸/۰
۴۷/۱
۹/۹
۱۹/۰
۲۲ب
۴۹/۰
۳/۵
۷۲/۰
۴۶/۰
۰۳/۱
۱/۱۰
۲۵/۰
۲۲ج
۳۷/۰
۸/۱۴
۰۶/۰
۳۳/۰
۲۱/۱
۴/۴
۸۲/۰
۲۳الف
۵۰/۰
۷/۱۲
۱۲/۰
۴۷/۰
۰۵/۱
۶/۵
۵۸/۰
۲۳ب
۰۳/۰-
۵/۲۹
۰۰۱/۰
۰۱/۰-
۷۱/۰
۲/۲۱
۰۱/۰
۲۴
۰۸/۱
۶/۴۴
۰۰۱/۰
۶۳/۱
۴۸/۰
۴
۹۱/۰
۲۵الف
۹۱/۰
۲/۱۳
۱۰/۰
۸۷/۰
۹۹/۰
۶/۱۰
۲۲/۰
۲۵ب
۷۳/۰
۲۴
۰۰۱/۰
۶۱/۰
۴۳/۱
۸/۳
۷۰/۰
۲۵ج
۳۷/۰
۵/۱۴
۰۷/۰
۳۹/۰
۸۴/۰
۹/۱۳
۰۵/۰
۲۶الف
۰۲/۰
۹
۲۵/۰
۰۲/۰
۲۰/۱
۴/۳
۸۴/۰
۲۶ب
۵۴/۰
۲/۲۹
۰۰۱/۰
۴۵/۰
۳۹/۱
۸/۱۳
۰۵/۰
۲۶ج.a
۴۳/۰
۱/۱۷
۰۳/۰
۳۷/۰
۲۱/۱
۶/۴
۸۰/۰
۲۶ج.b
۷۶/۰
۱/۱۲
۱۴/۰
۷۴/۰
۹۸/۰
۸/۵
۶۷/۰
۲۷الف
۱۲/۰-
۴/۲
۹۷/۰
۱۰/۰-
۹۷/۰
۷/۹
۲۹/۰
۲۷ب.a
۳۱/۰
۹/۶
۵۴/۰
۲۹/۰
۰۲/۱
۹/۸
۳۵/۰
۲۷ب.b
۳۹/۰
۱۶
۰۴/۰
۳۴/۰
۲۱/۱
۱/۵
۷۴/۰
a28
۰۷/۰
۲۹
۰۰۱/۰
۱۰/۰
۷۷/۰
۳/۱۸
۰۳/۰
b28
۶۱/۰-
۸/۱۲
۱۷/۰
۵۹/۰-
۹۴/۰
۹/۱۰
۲۱/۰
a29
۳۴/۰
۸/۱۶
۰۳/۰
۴۱/۰
۷۰/۰
۴/۵
۸۰/۰
b29
۹۳/۰
۹/۱۲
۰۷/۰
۸۹/۰
۹۹/۰
۶/۱۳
۰۶/۰
۳۰الف.a
۳۴/۱
۲/۱۱
۰۸/۰
۲۰/۱
۱۷/۱
۶/۷
۲۷/۰
۳۰الف.b
۱۶/۰
۴/۱۸
۰۲/۰
۱۳/۰
۳۵/۱
۱/۴
۷۷/۰
۳۰ب
۱۱/۰
۲/۱۲
۱۴/۰
۱۲/۰
۹۱/۰
۱/۱۱
۲۷/۰
میانگین
۰۵/۰-


۰۹/۰-
۹۶/۰
انحراف استاندارد
۶۶/۰


۷۸/۰
۲۷/۰
۳۲۶۲/۴۶۵۳۵ = 〖-۲ LOG LIKELIHOOD〗_۱pl
۷۶۰۸/۴۵۷۶۲ = 〖-۲ LOG LIKELIHOOD〗_۲pl
بررسی میزان برازندگی سوال با مدل
با توجه به اطلاعات جدول بالا، به بررسی میزان برازندگی تک تک سوالات با مدلهای یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای ۰۱/۰ و ۰۵/۰ پرداخته می شود. بهطوریکه در مدل یک پارامتری، ۲۰ سوال در سطح (۰۱/۰) و ۳۳ سوال در سطح (۰۵/۰) و در مدل دو پارامتری، ۶ سوال در سطح (۰۱/۰) و ۱۰ سوال در سطح (۰۵/۰) با مدل برازش ندارند. سوالات ۹الف، ۱۹ب، ۱۹ج، ۲۳ب در سطح ۰۱/۰ و سوالات ۹الف، ۱۷ب، ۱۹ب، ۱۹ج، b21، ۲۳ب، ۲۶ب، a28 در سطح ۰۵/۰ با هیچ یک از مدلها برازش ندارند. در جدول (۴-۳۴) به تفکیک مدلها و سطوح آلفا به این سوالات اشاره شده است.
جدول۴-۳۴ : بررسی برازندگی تک تک سوالات با مدل یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای ۰۱/۰ و ۰۵/۰
عدم برازش سوال با مدل
مدل یک پارامتری
مدل دو پارامتری
سطح آلفا
۰۱/۰
۱الف، ۱د، ۲الف، ۲ج، ۶الف، ۸ب، ۹الف، a13، ۱۴الف، ۱۷الف، ۱۸الف،
۱۹ب، ۱۹ج، a21، ۲۲الف، ۲۳ب، ۲۴، ۲۵ب، ۲۶ب، a28
۹الف، ۱۷ب، ۱۹ب، ۱۹ج، b21، ۲۳ب
۰۵/۰
۱الف، ۱د، ۲الف، ۲ب، ۲ج، ۴ج، b5، ۶الف، ۸الف.b، ۸ب، ۹الف، ۹ج، a13، ۱۴الف، ۱۵د،b 16، ۱۷الف، ۱۷ب، ۱۸الف، ۱۹ب، ۱۹ج، a21، b21، ۲۲الف، ۲۳ب، ۲۴، ۲۵ب، ۲۶ب، ۲۶ج.a ، ۲۷ب.b، a28، a29، ۳۰الف.b
۱ج، ۹الف، ۱۷ب، ۱۹ب، ۱۹ج، b21، ۲۳ب، ۲۵ج، ۲۶ب، a28
تحلیل سوالات بر اساس مقادیر برآوردشده ی پارامترها به تفکیک مدل
مدل یک پارامتری : همانطور که در جدول (۴-۳۳) آمده است، براساس مدل یک پارامتری ۶۶ سوال در دامنه دشواری ۱ تا ۱- قرار دارند که از این میان ۵۳ سوال دارای دشواری ۵/۰ تا ۵/۰- می باشد. دشواری ۸ سوال کمتر از ۱- و دشواری ۴ سوال باقیمانده نیز بیشتر از یک میباشد. بیشترین مقدار پارامتر دشواری متعلق به سوال ۳۰ الف.a (34/1) است و کمترین مقدار را سوال ۴ ج (۱۶/۲-) به خود اختصاص داده است که به ترتیب سختترین و آسانترین سوالات هستند.
میانگین دشواری سوالات آزمون زیستشناسی در مدل یک پارامتری(۰۵/۰- ) است که نشان میدهد سوالات این آزمون از دشواری متوسطی برخوردارند.
مدل دو پارامتری : در مدل دو پارامتری ۶۵ سوال در دامنه دشواری متوسط قرار دارند که از این میان ۵۴ سوال دارای دشواری ۵/۰ تا ۵/۰- می باشد. ۴ سوال از کل سوالات نیز سوالات دشوار و ۹ سوال باقی مانده نیز سوالات آسانی هستند. توزیع سوالات در پیوستار دشواری در مدلهای مذکور، تقریباً مشابه است.
همانند مدل یک پارامتری، سوال ۴ ج با دشواری (۶۷/۳-) آسانترین سوال آزمون زیستشناسی است. این سوال در سطوح پایین توانایی از قدرت تشخیص متوسطی (۴۴/۰) برخوردار است. سوال ۲۴ نیز سختترین سوال است که با داشتن دشواری (۶۳/۱) دارای قدرت تشخیص متوسطی (۴۸/۰) است.
قابل ذکر است که هیچکدام از سوالات آزمون زیست شناسی از قدرت تشخیص منفی و خیلی ضعیف برخوردار نیستند و تنها یک سوال از قدرت تشخیص ضعیف برخوردار است. ۵۶ سوال معادل (۷۹/۷۱%) سوالات از قدرت تشخیص بالا و خیلی بالایی برخوردارند. سوالات a13 و ۱د با ضریب تشخیص (۵۵/۱) و(۳۶/۰) به ترتیب بالاترین و کمترین قدرت تشخیص را در بین سوالات این آزمون دارند.
در جدول زیر توزیع فراوانی و درصد سوالات آزمون زیستشناسی برحسب پارامترهای برآورد شدهی دشواری و تشخیص حاصل از مدل دو پارامتری ارائه شده است.
جدول ۴-۳۵: توزیع سوالات آزمون زیست شناسی بر اساس پارامترهای سوال در مدل دو پارامتری
پارامتر
دشواری
بیشتر از ۱
(دشوار)
۱ تا ۱-
(متوسط)
کمتر از ۱-
(آسان)
تشخیص
خیلی ضعیف
۲۰/۰ – ۰۱/۰ضعیف
۳۷/۰ – ۲۱/۰

۱(۲۸/۱%)

متوسط
۷۸/۰ – ۳۸/۰
۱(۲۸/۱%)
۱۳(۶۷/۱۶%)
۷ (۹۷/۸ %)
بالا
۹۹/۰ – ۷۹/۰

۱۹(۳۶/۲۴%)
۱(۲۸/۱%)
خیلی بالا
۱ و بالاتر
۳ (۸۵/۳%)
۳۲ (۰۲/۴۱%)
۱(۲۸/۱%)
منحنی ویژگی سوالات به تفکیک مدل
همانطور که گفته شد؛ منحنی ویژگی سوال، یکی از روشهای معمول در نظریه پرسشپاسخ جهت تجزیه و تحلیل سوالات است. بدینمنظور در این قسمت، منحنی ویژگی تمامی سوالات با هم و به تفکیک مدل نشان داده میشود.
نمودار۴-۹: منحنی ویژگی سوال های آزمون زیست شناسی در مدل یک پارامتری
با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل یک پارامتری، بیشتر سوالات دارای دشواری متوسطی هستند و از ویژگیهای روانسنجی مناسب برخوردارند.
نمودار ۴-۱۰: منحنی ویژگی سوال های آزمون زیست شناسی در مدل دو پارامتری
با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل دو پارامتری، بیشتر سوالات دارای قدرت تشخیص بالا و خیلی بالا هستند و بیشتر سوالات در دامنه دشواری متوسط قرار دارند.
منحنی ویژگی و تابع آگاهی یک سوال نمونه در مدل دو پارامتر
از آنجا که طبق بررسیهای انجام شده، مدل دو پارامتری بهترین برازش را با دادههای آزمون زیست شناسی دارد از این پس، تحلیل براساس این مدل پیش میرود.
نمودار ۴-۱۱: منحنی ویژگی سوال ۲۴ آزمون زیست شناسی بر اساس مدل دو پارامتری
سوال شماره ی ۲۴ بالاترین میزان پارامتر دشواری (۶۳/۱) را به خود اختصاص داده است و از این نظر سختترین سوال آزمون زیستشناسی محسوب میشود. بالاترین میزان احتمال موفقیت در این سوال برابر ۷۵/۰ است که در سطح توانایی (۳ = θ) رخ داده است و نشان دهندهی دشوار بودن سوال است. به طوریکه، احتمال موفقیت افرادی که از بالاترین سطح توانایی برخوردارند به یک نمیرسد. با اینکه این سوال دشوارترین سوال است اما احتمال موفقیت برای افرادی که از پایین ترین سطح توانایی(۳ – = θ) برخوردارند، به صفر نمیرسد و برابر ۰۲/۰ است. بررسی منحنی ویژگی سوال ۲۴ نشان میدهد؛ با افزایش سطح توانایی به مقدار کمی بر میزان احتمال موفقیت افزوده میشود. این سوال از قدرت تشخیص متوسطی (۴۸/۰) برخوردار است.
نمودار ۴-۱۲ : منحنی آگاهی سوال ۲۴ آزمون زیست شناسی بر اساس مدل دو پارامتری
با مشاهدهی منحنی آگاهی سوال ۲۴ میتوان دریافت که بیشینه آگاهی که این سوال تولید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *