منابع پایان نامه درباره زیست شناسی، ادبیات فارسی، توزیع فراوانی، تحلیل اطلاعات

۲/۰بین ۲/۰ تا ۳/۰


۱ ( ۶۴/۱% )
بیشتر از ۳/۰

۳۵ (۳۸/۵۷ %)
۲۵ (۹۸/۴۰ %)
تحلیل آزمون ادبیات فارسی بر اساس دادههای خام و کدگذاری شده نشان داد که آزمون مذکور، فاقد
سوالات دشوار بوده است. از دو جدول بالا می توان دریافت که نتایج تحلیل کلاسیک با داده های خام و
کدگذاری شده تا چه حد به هم نزدیک است.
تحلیل سوالات آزمون زیست شناسی بر اساس مدل کلاسیک
الف) اعتبار بر اساس روش لوپ
ضریب اعتبار کل آزمون با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، (۹۷/۰ = α) بدست آمد. سپس بعد از حذف هر سوال میزان اعتبار آزمون مجدداً مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول(۴-۲۲) آمده است.
جدول۴-۲۲ : میزان اعتبار به روش لوپ در آزمون زیست شناسی
سوال حذف شده
میزان اعتبار
سوال حذف شده
میزان اعتبار
سوال حذف شده
میزان اعتبار
سوال حذف شده
میزان اعتبار
۱الف
۹۷/۰
۸الف.b
۹۶۹/۰
a16
۹۶۹/۰
۲۴
۹۷/۰
۱ب
۹۷/۰
۸ب
۹۶۹/۰
b16
۹۶۹/۰
۲۵الف
۹۶۹/۰
۱ج
۹۷/۰
۸ج
۹۷/۰
۱۷الف
۹۷/۰
۲۵ب
۹۶۹/۰
۱د
۹۷/۰
۹الف
۹۶۹/۰
۱۷ب
۹۶۹/۰
۲۵ج
۹۶۹/۰
۲الف
۹۷/۰
۹ب
۹۶۹/۰
۱۸الف
۹۶۹/۰
۲۶الف
۹۶۹/۰
۲ب
۹۶۹/۰
۹ج
۹۶۹/۰
۱۸ب.a
۹۶۹/۰
۲۶ب
۹۶۹/۰
۲ج
۹۷/۰
۱۰الف
۹۶۹/۰
۱۸ب.b
۹۶۹/۰
۲۶ج.a
۹۶۹/۰
۲د
۹۶۹/۰
۱۰ب
۹۶۹/۰
۱۹الف
۹۶۹/۰
۲۶ج.b
۹۶۹/۰
a3
۹۶۹/۰
۱۱a
۹۶۹/۰
۱۹ب
۹۶۹/۰
۲۷الف
۹۶۹/۰
b3
۹۶۹/۰
۱۱b
۹۶۹/۰
۱۹ج
۹۶۹/۰
۲۷ب.a
۹۶۹/۰
۴الف
۹۶۹/۰
۱۲a
۹۶۹/۰
۱۹د
۹۶۹/۰
۲۷ب.b
۹۶۹/۰
۴ب
۹۶۹/۰
۱۲b
۹۶۹/۰
۲۰الف
۹۶۹/۰
a28
۹۶۹/۰
۴ج
۹۷/۰
۱۳a
۹۶۹/۰
۲۰ب
۹۶۹/۰
b28
۹۶۹/۰
۵a
۹۶۹/۰
b13
۹۶۹/۰
a21
۹۶۹/۰
a29
۹۶۹/۰
b5
۹۶۹/۰
۱۴الف
۹۷/۰
b21
۹۶۹/۰
b29
۹۶۹/۰
۶الف
۹۷/۰
۱۴ب
۹۶۹/۰
۲۲الف
۹۶۹/۰
۳۰الف.a
۹۶۹/۰
۶ب
۹۶۹/۰
۱۵الف
۹۶۹/۰
۲۲ب
۹۶۹/۰
۳۰الف.b
۹۶۹/۰
۷الف
۹۶۹/۰
۱۵ب
۹۶۹/۰
۲۲ج
۹۶۹/۰
۳۰ب
۹۶۹/۰
۷ب
۹۶۹/۰
۱۵ج
۹۶۹/۰
۲۳الف
۹۶۹/۰
۸الف.a
۹۶۹/۰
۱۵د
۹۶۹/۰
۲۳ب
۹۶۹/۰
همانطور که در جدول فوق آمده است، با حذف سوالات ۱الف، ۱ب، ۱ج، ۱د، ۲الف، ۲ج، ۴ج، ۶الف، ۸ج، ۱۴الف، ۱۷الف، ۲۴ میزان اعتبار تغییر نکرده است. همچنین با حذف باقی سوالات، اعتبار آزمون به میزان (۰۰۱/۰) کاهش یافته است. این آزمون همانند آزمون ادبیات فارسی فاقد سوالاتی بوده است که با حذفشان، اعتبار افزایش می یابد.
ب) تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام
جدول۴-۲۳: تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
۱الف
۷۵/۰
۳۳/۰
۱۵د
۶۰/۰
۸۱/۰
۱ب
۸۰/۰
۳۸/۰
a16
۵۹/۰
۷۰/۰
۱ج
۷۷/۰
۴۵/۰
b16
۶۳/۰
۷۰/۰
۱د
۴۵/۰
۴۰/۰
۱۷الف
۳۱/۰
۴۹/۰
۲الف
۷۹/۰
۳۳/۰
۱۷ب
۶۱/۰
۷۲/۰
۲ب
۵۱/۰
۶۹/۰
۱۸الف
۴۰/۰
۶۰/۰
۲ج
۵۱/۰
۵۰/۰
۱۸ب.a
۴۱/۰
۷۴/۰
۲د
۷۲/۰
۶۰/۰
۱۸ب.b
۵۱/۰
۸۳/۰
a3
۴۰/۰
۶۶/۰
۱۹الف
۵۳/۰
۷۵/۰
b3
۴۷/۰
۶۶/۰
۱۹ب
۴۸/۰
۵۸/۰
۴الف
۵۹/۰
۶۴/۰
۱۹ج
۴۳/۰
۵۹/۰
۴ب
۵۳/۰
۷۹/۰
۱۹د
۲۲/۰
۵۷/۰
۴ج
۹۲/۰
۱۰/۰
۲۰الف
۴۹/۰
۷۷/۰
۵a
۷۹/۰
۴۵/۰
۲۰ب
۶۲/۰
۷۲/۰
b5
۸۴/۰
۴۰/۰
a21
۵۰/۰
۸۵/۰
۶الف
۵۹/۰
۵۴/۰
b21
۴۰/۰
۷۵/۰
۶ب
۶۳/۰
۶۴/۰
۲۲الف
۴۳/۰
۸۸/۰
۷الف
۶۶/۰
۵۴/۰
۲۲ب
۳۷/۰
۷۴/۰
۷ب
۵۵/۰
۶۵/۰
۲۲ج
۴۰/۰
۷۹/۰
۸الف.a
۵۹/۰
۷۵/۰
۲۳الف
۳۶/۰
۷۳/۰
۸الف.b
۵۵/۰
۸۵/۰
۲۳ب
۵۰/۰
۶۵/۰
۸ب
۳۶/۰
۷۳/۰
۲۴
۳۰/۰
۲۸/۰
۸ج
۸۲/۰
۳۴/۰
۲۵الف
۲۷/۰
۶۲/۰
۹الف
۴۵/۰
۶۹/۰
۲۵ب
۳۱/۰
۷۵/۰
۹ب
۵۵/۰
۷۷/۰
۲۵ج
۴۰/۰
۶۸/۰
۹ج
۵۴/۰
۷۹/۰
۲۶الف
۴۸/۰
۸۱/۰
۱۰الف
۴۸/۰
۷۳/۰
۲۶ب
۳۶/۰
۸۰/۰
۱۰ب
۵۹/۰
۷۵/۰
۲۶ج.a
۳۸/۰
۷۹/۰
۱۱a
۱۹/۰
۵۴/۰
۲۶ج.b
۳۰/۰
۶۵/۰
۱۱b
۲۷/۰
۶۷/۰
۲۷الف
۵۲/۰
۷۳/۰
۱۲a
۵۱/۰
۷۳/۰
۲۷ب.a
۴۲/۰
۷۶/۰
۱۲b
۴۹/۰
۸۲/۰
۲۷ب.b
۳۹/۰
۷۹/۰
۱۳a
۵۳/۰
۸۳/۰
a28
۴۷/۰
۶۳/۰
b13
۴۹/۰
۷۹/۰
b28
۶۵/۰
۶۷/۰
۱۴الف
۶۷/۰
۳۸/۰
a29
۴۰/۰
۵۸/۰
۱۴ب
۶۲/۰
۷۳/۰
b29
۲۷/۰
۵۹/۰
۱۵الف
۳۷/۰
۶۳/۰
۳۰الف.a
۱۹/۰
۵۰/۰
۱۵ب
۶۰/۰
۶۱/۰
۳۰الف.b
۴۵/۰
۸۴/۰
۱۵ج
۵۷/۰
۷۱/۰
۳۰ب
۴۶/۰
۶۹/۰
در جدول بالا، ضرایب دشواری و تمیز سوالات با استفاده از روش نیتکو و از داده های خام محاسبه شده است. همانطور که مشاهده می شود، ۹ سوال دارای ضریب دشواری بیش از ۷/۰ هستند که دامنه ضریب تمیز این سوالات بین ۱/۰ تا ۶/۰ است. ۶۳ سوال معادل (۷۷/۸۰ ) درصد از سوالات دارای ضریب دشواری بین ۳/۰ تا ۷/۰ دارند که از این میان تنها یک سوال دارای ضریب تمیز کمتر از ۳/۰ است. همچنین، ۶ سوال دارای ضریب دشواری کمتر از ۳/۰ هستند که ضریب تمیز آن ها بین ۵/۰ تا ۶۷/۰ است.
بیشترین و کمترین ضریب تمیز به ترتیب متعلق به سوالات ۲۲ الف و ۴ ج (۸۸/۰، ۱/۰) می باشد که سوال ۴ ج، ساده ترین سوال آزمون زیست شناسی است. همچنین، سوالات a 11 و ۳۰ الف.a بطور مشترک با ضریب دشواری (۱۹/۰) ، دشوارترین سوالات هستند.
ج) تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده
جدول ۴-۲۴ : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
۱الف
۷۵/۰
۳۱/۰
۱۵د
۶۰/۰
۶۱/۰
۱ب
۸۰/۰
۳۷/۰
a16
۵۹/۰
۵۵/۰
۱ج
۷۷/۰
۳۹/۰
b16
۶۳/۰
۵۹/۰
۱د
۴۵/۰
۲۹/۰
۱۷الف
۳۱/۰
۴۱/۰
۲الف
۷۸/۰
۲۹/۰
۱۷ب
۶۲/۰
۵۴/۰
۲ب
۵۲/۰
۵۰/۰
۱۸الف
۴۲/۰
۴۶/۰
۲ج
۵۱/۰
۳۶/۰
۱۸ب.a
۴۱/۰
۵۸/۰
۲د
۷۱/۰
۵۰/۰
۱۸ب.b
۵۱/۰
۶۵/۰
a3
۴۰/۰
۵۳/۰
۱۹الف
۵۳/۰
۶۰/۰
b3
۴۸/۰
۵۲/۰
۱۹ب
۴۹/۰
۴۳/۰
۴الف
۵۹/۰
۴۹/۰
۱۹ج
۴۳/۰
۴۵/۰
۴ب
۵۳/۰
۵۹/۰
۱۹د
۲۲/۰
۵۵/۰
۴ج
۹۲/۰
۱۶/۰
۲۰الف
۴۹/۰
۶۰/۰
۵a
۸۰/۰
۴۴/۰
۲۰ب
۶۲/۰
۵۹/۰
b5
۸۴/۰
۴۵/۰
a21
۵۱/۰
۶۴/۰
۶الف
۵۹/۰
۴۰/۰
b21
۳۹/۰
۵۹/۰
۶ب
۶۴/۰
۵۰/۰
۲۲الف
۴۳/۰
۷۰/۰
۷الف
۶۶/۰
۴۴/۰
۲۲ب
۳۷/۰
۵۹/۰
۷ب
۵۵/۰
۴۸/۰
۲۲ج
۴۰/۰
۶۳/۰
۸الف.a
۵۹/۰
۵۹/۰
۲۳الف
۳۶/۰
۵۸/۰
۸الف.b
۵۵/۰
۶۴/۰
۲۳ب
۵۰/۰
۴۶/۰
۸ب
۳۷/۰
۶۳/۰
۲۴
۲۴/۰
۳۱/۰
۸ج
۸۲/۰
۳۵/۰
۲۵الف
۲۷/۰
۵۳/۰
۹الف
۴۶/۰
۵۱/۰
۲۵ب
۳۱/۰
۶۵/۰
۹ب
۵۵/۰
۶۰/۰
۲۵ج
۴۰/۰
۵۳/۰
۹ج
۵۴/۰
۶۲/۰
۲۶الف
۴۹/۰
۶۳/۰
۱۰الف
۴۸/۰
۵۷/۰
۲۶ب
۳۶/۰
۶۷/۰
۱۰ب
۵۹/۰
۶۰/۰
۲۶ج.a
۳۸/۰
۶۴/۰
۱۱a
۲۰/۰
۵۳/۰
۲۶ج.b
۳۰/۰
۵۶/۰
۱۱b
۲۷/۰
۶۱/۰
۲۷الف
۵۲/۰
۵۷/۰
۱۲a
۵۱/۰
۵۹/۰
۲۷ب.a
۴۱/۰
۵۹/۰
۱۲b
۴۹/۰
۶۵/۰
۲۷ب.b
۳۹/۰
۶۴/۰
۱۳a
۵۳/۰
۶۸/۰
a28
۴۷/۰
۵۱/۰
b13
۵۰/۰
۶۴/۰
b28
۶۵/۰
۵۲/۰
۱۴الف
۶۸/۰
۳۰/۰
a29
۴۰/۰
۴۶/۰
۱۴ب
۶۲/۰
۵۷/۰
b29
۲۷/۰
۵۴/۰
۱۵الف
۳۷/۰
۵۱/۰
۳۰الف.a
۱۹/۰
۵۳/۰
۱۵ب
۶۰/۰
۴۸/۰
۳۰الف.b
۴۵/۰
۶۶/۰
۱۵ج
۵۷/۰
۵۵/۰
۳۰ب
۴۶/۰
۵۶/۰
بر اساس اطلاعات مندرج در جدول (۴-۲۴)، ۹ سوال دارای ضریب دشواری بیش از ۷/۰ هستند که دامنه ضریب تمیز این سوالات بین ۱۶/۰ تا ۵۰/۰ است. ۶۲ سوال معادل ۵/۷۹ درصد سوالات در دامنه دشواری ۳/۰ تا ۷/۰ قرار دارد که از این میان تنها دو سوال دارای ضریب تمیز کمتر از ۳/۰ است. همچنین، ۷ سوال دارای ضریب دشواری کمتر از ۳/۰ هستند که ضریب تمیز آن ها بین ۳۱/۰ تا ۶۱/۰ است. ۵۵ سوال معادل ۵/۷۰ درصد سوالات دارای ضریب تمیز ۵/۰ و بالاتر از آن هستند. همانند تحلیل قسمت پیشین، بیشترین و کمترین ضریب تمیز به ترتیب متعلق به سوالات ۲۲ الف و ۴ ج (۷۰/۰، ۱۶/۰) می باشد. سادهترین و دشوارترین سوالات آزمون زیستشناسی نیز همانند تحلیل قسمت پیشین، بهترتیب سوالات ۴ ج و ۳۰ الف.a با ضرایب دشواری (۹۲/۰، ۱۹/۰) هستند.
توزیع فراوانی و درصد سوالات آزمون برحسب ضرایب دشواری و تمیز بدست آمده از مدل کلاسیک اندازهگیری برای دادههای خام و کدگذاری شده، در جداول(۴-۲۵) و (۴-۲۶) نشان داده شده است.
جدول ۴-۲۵: توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های خام
شاخص
ضریب دشواری
کمتر از ۳/۰
بین ۳/۰ تا ۷/۰
بیشتر از ۷/۰
ضریب تمیز
کمتر از ۲/۰


۱(۲۸/۱%)
بین ۲/۰ تا ۳/۰

۱(۲۸/۱%)

بیشتر از ۳/۰
۶(۶۹/۷%)
۶۲(۴۹/۷۹%)
۸(۲۶/۱۰%)
جدول ۴-۲۶: توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های کدگذاری شده
شاخص
ضریب دشواری
کمتر از ۳/۰
بین ۳/۰ تا ۷/۰
بیشتر از ۷/۰
ضریب تمیز
کمتر از ۲/۰


۱(۲۸/۱%)
بین ۲/۰ تا ۳/۰

۲(۵۶/۲%)
۱(۲۸/۱%)
بیشتر از ۳/۰
۷(۹۷/۸%)
۶۰(۹۲/۷۶%)
۷(۹۷/۸%)
بر اساس دادههای خام و کدگذاری شده، حدوداً ۸ درصد سوالات دشوارند که از ضریب تمیز بالاتر از ۳/۰ برخوردارند. همچنین، ۵۴/۱۱% سوالات آسان و مابقی، از دشواری متوسط برخوردارند. از دو جدول بالا، می توان دریافت که نتایج تحلیل کلاسیک با داده های خام و کدگذاری شده در درس زیست شناسی نیز، تا چه حد به هم نزدیک است.
سوال :آیا سوالات امتحانات نهایی بر اساس IRT از ویژگی های روان سنجی مطلوب برخوردارند؟ جهت پاسخگویی به این سوال، ابتدا لازم است مفروضات این نظریه در دو آزمون ادبیاتفارسی و زیستشناسی مورد بررسی قرار گیرند. مفروضاتی که در صورت برقراری آنها نتایج معتبر و دقیقی بدست خواهد آمد. دو مفروضه اولیه و اساسی این نظریه عبارتند از: تک بعدی بودن و استقلال موضعی. در صورت برقراری این مفروضات، تحلیل سوالات در دو آزمون مذکور، با استفاده از نرم افزار BILOG-MG انجام میشود و پارامترهای هر سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در دو مدل یک پارامتری و دو پارامتری ارائه میگردد. سپس برازندگی تک تک سوالات با مدلهای مذکور بررسی و در ادامه ملاک های تفسیر پارامترهای سوال ذکر میشود که براساس این ملاک ها، به توصیف و تحلیل مقادیر پارامترهای سوال پرداخته میشود. همچنین، روشهای معمول در نظریه پرسش پاسخ که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرند، عبارتند از:
منحنی ویژگی سوالات به تفکیک مدلها
منحنی ویژگی و تابع آگاهی یک سوال نمونه
مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم
تابع آگاهی آزمون و خطای استاندارد اندازهگیری
هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنیها
تحلیل روانسنجی سوالات آزمون ادبیاتفارسی براساس مدل های IRT
بررسی مفروضات
همانطور که همبلتون و همکاران(۱۹۹۱، ترجمه فلسفی نژاد، ۱۳۸۹) بیان کردهاند؛ تک بعدی بودن یک مفروضه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *