منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، استاندارد، اندازه گیری، زیست شناسی

مدل دو پارامتری
با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل دو پارامتری، ۵۰ درصد سوالات دارای قدرت تشخیص خیلی بالا هستند و بیش از نیمی از سوالات در دامنه دشواری متوسط قرار دارند.
منحنی ویژگی و تابع آگاهی یک سوال نمونه در مدل دو پارامتری
از آنجا که طبق بررسیهای انجام شده، مدل دو پارامتری بهترین برازش را با دادههای آزمون ادبیاتفارسی دارد از این پس، تحلیل فقط بر مبنای این مدل پیش میرود.
نمودار ۴-۴ : منحنی ویژگی سوال ۴۸ آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل دو پارامتری
بررسی منحنی ویژگی سوال ۴۸ نشان میدهد که این منحنی تا سطح توانایی ۲- حالت تختی دارد به این معنی که فاقد قدرت تشخیص است. در دامنه ۱/۱- تا ۵/۰- با کوچکترین افزایشی در سطح توانایی، احتمال موفقیت بسرعت افزایش پیدا میکند. شیب تند منحنی نیز مبین این مسئله است. بنابراین این سوال در این بازه از قدرت تشخیص بالایی برخوردار است و به خوبی میتواند آزمودنیهای قوی و ضعیف را از یکدیگر تفکیک کند. با افزایش پارامتر توانایی از میزان شیب منحنی کاسته شده بهطوریکه از سطح توانایی ۴/۱به بالا منحنی کاملاً به صورت تخت درآمده که بیانگر این است، از این سطح توانایی به بعد سوال فاقد قدرت تشخیص است. این سوال بیشترین قدرت تشخیص (۹۲/۱) را در بین سوالات آزمون ادبیات فارسی دارد.
در سطح توانایی ( ۸۳/۰-) میزان احتمال موفقیت برابر ۵/۰ می باشد که حاکی از دشواری متوسط سوال است. احتمال موفقیت برای آزمودنیهایی که دارای سطح توانایی ۳/۲- و پایینتر هستند صفر(۰۰/۰) و برای آزمودنیهایی که از سطح توانایی ۶/۰ و بالاتر برخوردارند (۹۹/۰) است.
نمودار ۴-۵: منحنی آگاهی سوال ۴۸ آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل دو پارامتری
با مشاهدهی منحنی آگاهی سوال ۴۸ می توان دریافت که بیشترین میزان آگاهی دهندگی این سوال برای آزمودنیهایی است که در دامنهی توانایی ۵/۰- تا ۱/۱- قرار دارند. ارتفاع بلند منحنی در این بازه گویای این مطلب است. بیشینه میزان آگاهی این سوال ۶۶/۲ است که در نقطه ی تتا برابر ۸/۰- واقع شده است.
مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری
در جدول زیر، بیشینه آگاهی که هر کدام از سوالات فراهم میکند ارائه گردیده است . همچنین به آن سطح توانایی که این بیشینه آگاهی در آن اتفاق میافتد و به آن تتای ماکسیمم گفته میشود، نیز اشاره شده است.
جدول ۴-۳۰: مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در آزمون ادبیات فارسی
سوال
بیشینه آگاهی
تتای ماکسیمم
سوال
بیشینه آگاهی
تتای ماکسیمم
۱
۲۰/۰
۱-
۳۰
۴۵/۰
۲/۱-
۲
۶۱/۰
۲-
۳۱
۳۲/۰
۵/۰-
۳
۲۰/۰
۱/۲-
۳۲
۵۲/۰
۶/۰
۴
۲۹/۰
۴/۰-
۳۳
۷۵/۰
۲/۰
۵
۰۹/۱
۱-
۳۴
۶۳/۰
۷/۰-
۶
۱
۷/۰-
۳۵
۹۹/۰
۸/۰-
۷
۹۰/۰
۹/۰-
۳۶
۱/۰
۳/۰-
۸
۴۴/۱
۱-
a37
۵۵/۰
۳/۰
۹
۵۵/۰
۷/۱-
b37
۵۳/۰
۳/۰
۱۰
۰۴/۲
۷/۰-
۳۸ الف
۵۲/۰
۶/۰-
۱۱
۲
۴/۱-
۳۸ ب
۳۵/۰
۲/۰-
۱۲
۲۹/۰
۲/۱-
۳۹
۵۰/۰
۳/۰-
۱۳
۶۹/۰
۷/۰-
۴۰
۷۴/۰
۲/۰-
۱۴
۴۲/۰
۲/۲-
۴۱
۲۳/۰
۱
۱۵
۸۳/۰
۶/۰
۴۲
۳۹/۰
۷/۱-
۱۶
۷۴/۰
۵/۰-
۴۳ الف
۶۴/۰
۲/۱-
۱۷
۶۶/۰
۷/۰-
۴۳ ب
۴۹/۰
۱-
۱۸
۷۹/۰
۸/۰-
۴۴ الف
۱۵/۱
۸/۰-
۱۹
۵۴/۰
۸/۰-
۴۴ ب
۵۹/۰
۸/۰-
۲۰
۴۰/۰
۷/۱-
a45
۱
۷/۰-
۲۱
۵۶/۰
۷/۰-
b45
۸۳/۰
۹/۰-
۲۲
۷۹/۰
۶/۰-
۴۶
۹۶/۰
۲/۰
۲۳
۸۴/۰
۱-
۴۷ الف
۰۱/۱
۲/۰
۲۴
۵۵/۰
۶/۱-
۴۷ ب
۴۳/۱
۲/۰-
۲۵
۵۰/۰
۷/۱-
۴۷ پ
۹۱/۰
۴/۰
۲۶
۷۶/۰
۵/۰-
۴۸
۶۶/۲
۸/۰-
۲۷
۷۴/۰
۲/۱-
۴۹
۵۳/۱
۵/۰-
a28
۷۲/۰
۵/۰-
۵۰
۷۰/۱
۵/۰-
b28
۰۹/۱
۶/۰-
۵۱
۴۹/۱
۳/۰-
۲۹
۶۳/۰
۱/۱-
۵۲
۶۷/۱
۲/۰-
۵۳
۹۳/۱
۷/۰-
با مشاهده ی جدول بالا، در آزمون ادبیات فارسی بیشترین و کمترین میزان آگاهی( ۶۶/۲، ۱/۰) به ترتیب به سوالات ۴۸ و ۳۶ اختصاص دارد. میزان آگاهی ۴۵ سوال معادل (۷۷/۷۳%) از سوالات، کمتر از یک است. در جدول زیر توزیع فراوانی و درصد سوالات آزمون برحسب دامنهی آگاهی در مدل دو پارامتری ارائه شده است.
جدول۴-۳۱ : توزیع سوالات آزمون ادبیات فارسی برحسب دامنه ی آگاهی در مدل دو پارامتری
دامنه آگاهی سوالات
۱ – ۰
۲- ۱
۲ و بیش از آن
تعداد و
درصد سوالات
۴۵ (۷۷/۷۳%)
۱۳(۳۱/۲۱%)
۳ (۹۲/۴%)
تابع آگاهی آزمون و خطای استاندارد اندازهگیری
مقادیر آگاهی و خطای استاندارد اندازهگیری آزمون ادبیاتفارسی در سطوح مختلف توانایی در جدول (۴-۳۲) و منحنی آنها در نمودار (۴-۶) نشان داده شده است. با مشاهده و بررسی جدول مذکور و منحنی آگاهی آزمون می توان دریافت که بیشینه میزان آگاهیدهندگی این آزمون در سطح توانایی۷/۰- (معادل نمرهی) به میزان ۱۱/۴۲ قرار دارد که بیانگر این مطلب است؛ توانایی افرادی که در این سطح قرار دارند در مقایسه با سطوح دیگر با دقت بیشتر و خطای کمتر برآورد میشود. خطای معیار اندازهگیری در سطح توانایی مذکور برابر ۷۱/۰ میباشد که کمترین میزان خطای آزمون است. کمینه میزان آگاهی آزمون اختصاص به سطح توانایی ۳ دارد که برابر ۷۱/۰ میباشد.
جدول۴-۳۲: مقادیر برآورد شده ی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون ادبیات فارسی
در سطوح مختلف توانایی برحسب مدل دو پارامتری
خطای استاندارد اندازه گیری
آگاهی
θ
خطای استاندارد اندازه گیری
آگاهی
θ
۶۵/۳
۳۱/۱۹
۵/۰
۲۷/۱۳
۵۶/۴
۳-
۷۵/۶
۷۳/۱۰
۱
۳۰/۸
۴۵/۸
۵/۲-
۵۲/۱۱
۵۵/۵
۵/۱
۷۳/۴
۴۲/۱۵
۲-
۵۶/۱۸
۷۷/۲
۲
۲۹/۲
۶۸/۲۶
۵/۱-
۵۱/۲۸
۳۹/۱
۵/۲
۹۵/۰
۹۱/۳۸
۱-
۱۱/۴۲
۷۱/۰
۳
۷۸/۰
۱۴/۴۱
۵/۰-
۷۱/۱
۱۴/۳۱
۰
نمودار ۴-۶ : منحنی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون ادبیات فارسی برحسب مدل دو پارامتری
هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنی ها
میانگین و انحراف استاندارد توزیع توانایی افراد در مدل دو پارامتری به ترتیب برابر ۰۰۱/۰ و ۰۱۹۶/۱ بدست آمده است. پارامتر توانایی آزمودنیها به همراه پارامترهای سوال برآورد گردیده است که نمودار زیر، هیستوگرام توانایی بر آورد شدهی آزمودنیها را نمایش میدهد.
نمودار۴-۷ : هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنیها در آزمون ادبیاتفارسی برحسب مدل دو پارامتری
تحلیل روانسنجی سوالات آزمون زیستشناسی براساس مدلهای IRT
بررسی مفروضات
نمودار۴-۸ : نمودار اسکری آزمون زیست شناسی
با توجه به نمودار اسکری آزمون زیست شناسی، پیداست که آزمون مذکور دارای یک عامل غالب است و به عبارتی تک بعدی است. وقتی که مفروضه تک بعدی بودن برقرار است، استقلال موضعی نیز حاصل میشود.
برآورد پارامتر های سوال به تفکیک مدل
پس از اطمینان از برقراری مفروضات، نتایج تجزیه و تحلیل سوالات آزمون زیست شناسی براساس مدل یک پارامتری و دو پارامتری در جدول زیر ارائه میشود.
جدول۴-۳۳: مقادیر برآوردشده ی پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدل های
یک پارامتری و دو پارامتری در آزمون زیست شناسی
سوال
یک پارامتری
دو پارامتری
دشواری
خی دو
سطح معناداری
دشواری
تشخیص
خی دو
سطح

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *