منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، سطح معنادار، روانسنجی، توزیع فراوانی

اصلی است که در مدل های IRT به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است و به این معناست که تنها یک توانایی بوسیله مجموعه سوالاتی که آزمون را میسازند، اندازهگیری شود. این مفروضه نمیتواند بطور کامل برآورد گردد. زیرا عوامل متعددی عملکرد آزمودنی را تحت تاثیر قرار میدهند. آنچه در این میان مهم است، حضور عامل یا مؤلفهی غالب در هر آزمون است که عملکرد آزمودنی را متأثر میسازد.
برای سنجش تک بعدی بودن آزمون روشهای متعددی پیشنهاد شده است که در این پژوهش، از نمودار اسکری استفاده میشود. جهت بررسی تکبعدی بودن در این نمودار باید به دنبال افت شیبدار بود. زیرا جایی است که ارزشها وضعیت ثابتی به خود گیرند. تعداد بارهای ارزشی قبل از افت نشان دهندهی بعدیت است.
نمودار۴-۱: نمودار اسکری آزمون ادبیات فارسی
نمودار اسکری آزمون ادبیات فارسی نشان می دهد که آزمون مذکور دارای یک عامل غالب است و به عبارتی تک بعدی است. وقتی که مفروضه تک بعدی بودن برقرار است استقلال موضعی نیز حاصل میشود از این حیث این دو مفهوم با هم معادل اند ( لرد، ۱۹۸۰؛ به نقل از همبلتون و همکاران، ۱۹۹۱، ترجمه ی فلسفی نژاد، ۱۳۸۹).
برآورد پارامترهای سوال به تفکیک مدل
پس از اطمینان از برقراری مفروضات، نتایج تجزیه و تحلیل سوالات آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل یک پارامتری و دو پارامتری در جدول زیر ارائه می شود.
جدول۴-۲۷: مقادیر برآوردشدهی پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدلهای
یک پارامتری و دو پارامتری در آزمون ادبیات فارسی
سوال
یک پارامتری
دو پارامتری
دشواری
خی دو
سطح معناداری
دشواری
تشخیص
خی دو
سطح معناداری
۱
۷۰/۰-
۵/۳۸
۰۰۱/۰
۹۸/۰-
۵۳/۰
۸/۱۲
۲۳/۰
۲
۹۹/۱-
۷/۳
۸۱/۰
۰۲/۲-
۹۲/۰
۳/۵
۵۱/۰
۳
۴۵/۱-
۹/۳۰
۰۰۱/۰
۱۱/۲-
۵۳/۰
۹/۱۱
۲۲/۰
۴
۳۲/۰-
۴/۱۸
۰۳/۰
۳۹/۰-
۶۴/۰
۱/۵
۸۳/۰
۵
۱۷/۱-
۶/۱۲
۰۸/۰
۰۴/۱-
۲۳/۱
۸/۷
۳۵/۰
۶
۷۵/۰-
۵/۱۱
۱۲/۰
۶۹/۰-
۱۸/۱
۹/۸
۲۶/۰
۷
۹۶/۰-
۲/۴
۷۵/۰
۸۹/۰-
۱۱/۱
۵/۱
۹۸/۰
۸
۱۵/۱-
۶/۶
۲۵/۰
۹۷/۰-
۴۱/۱
۹/۶
۲۳/۰
۹
۶۰/۱-
۳/۷
۵۱/۰
۶۷/۱-
۸۷/۰
۶/۷
۴۸/۰
۱۰
۸۵/۰-
۸/۹
۰۴/۰
۷۰/۰-
۶۸/۱
۳/۳
۵۰/۰
۱۱
۷۴/۱-
۳/۱۶
۰۰۱/۰
۳۶/۱-
۶۷/۱
۳/۱
۹۴/۰
۱۲
۹۲/۰-
۷/۱۱
۲۳/۰
۱۶/۱-
۶۴/۰
۸/۴
۹۱/۰
۱۳
۶۹/۰-
۲/۱۵
۰۶/۰
۶۸/۰-
۹۸/۰
۱/۸
۳۳/۰
۱۴
۹۰/۱-
۳
۸۸/۰
۱۶/۲-
۷۶/۰
۴/۱
۹۹/۰
۱۵
۶۲/۰
۳/۱۵
۰۵/۰
۵۷/۰
۰۷/۱
۵/۱۷
۰۲/۰
۱۶
۵۵/۰-
۵
۶۶/۰
۵۴/۰-
۰۲/۱
۳/۵
۶۲/۰
۱۷
۷۲/۰-
۹/۴
۷۶/۰
۷۲/۰-
۹۶/۰
۲/۴
۷۶/۰
۱۸
۸۵/۰-
۶/۳
۸۲/۰
۸۱/۰-
۰۵/۱
۷/۴
۷۹/۰
۱۹
۷۲/۰-
۳/۱۰
۳۳/۰
۷۶/۰-
۸۷/۰
۳/۱۱
۱۳/۰
۲۰
۴۷/۱-
۷/۷
۴۷/۰
۶۹/۱-
۷۵/۰
۸/۷
۵۵/۰
۲۱
۶۳/۰-
۹/۴
۶۸/۰
۶۵/۰-
۸۸/۰
۵/۳
۹۰/۰
۲۲
۶۶/۰-
۷/۴
۷۹/۰
۶۴/۰-
۰۵/۱
۱/۴
۸۵/۰
۲۳
۱۲/۱-
۱/۱۰
۲۶/۰
۰۵/۱-
۰۸/۱
۹/۲
۹۴/۰
۲۴
۵۱/۱-
۶/۱۱
۱۱/۰
۵۸/۱-
۸۷/۰
۸/۶
۴۵/۰
۲۵
۶۲/۱-
۱/۲
۹۵/۰
۷۴/۱-
۸۴/۰
۳/۳
۹۱/۰
۲۶
۵۱/۰-
۷/۲
۹۵/۰
۵۰/۰-
۰۲/۱
۲/۱
۹۹/۰
۲۷
۲۷/۱-
۵/۱
۹۹/۰
۲۳/۱-
۰۱/۱
۴/۲
۹۶/۰
a28
۵۴/۰-
۵/۱۳
۰۴/۰
۵۳/۰-
۱
۹/۹
۱۹/۰
b28
۶۲/۰-
۱/۶
۴۱/۰
۵۷/۰-
۲۳/۱
۴/۳
۷۶/۰
۲۹
۰۶/۱-
۶/۱۴
۰۷/۰
۰۷/۱-
۹۳/۰
۳/۱۱
۱۸/۰
۳۰
۱۰/۱-
۸/۴
۷۸/۰
۲۱/۱-
۷۹/۰
۳/۶
۷۱/۰
۳۱
۴۰/۰-
۶/۲۰
۰۱/۰
۴۸/۰-
۶۷/۰
۵/۳
۹۴/۰
۳۲
۵۷/۰
۶/۴
۷۹/۰
۶۰/۰
۸۵/۰
۲/۶
۶۲/۰
۳۳
۲۴/۰
۲/۶
۶۳/۰
۲۲/۰
۰۲/۱
۴/۴
۸۲/۰
۳۴
۶۶/۰-
۳/۸
۴۰/۰
۶۶/۰-
۹۳/۰
۷/۸
۳۷/۰
۳۵
۸۲/۰-
۵/۷
۳۸/۰
۷۵/۰-
۱۷/۱
۵/۷
۳۸/۰
۳۶
۲۱/۰-
۷/۶۴
۰۰۱/۰
۳۲/۰-
۴۰/۰
۵/۴
۹۲/۰
a37
۳۰/۰
۲/۱۲
۱۴/۰
۳۱/۰
۸۷/۰
۳/۸
۴۰/۰
b37
۳۲/۰
۶/۴
۸۰/۰
۳۴/۰
۸۶/۰
۶/۳
۸۹/۰
۳۸ الف
۵۴/۰-
۳/۱۴
۰۵/۰
۵۶/۰-
۸۵/۰
۸/۴
۶۸/۰
۳۸ ب
۲۱/۰-
۹/۱۵
۰۷/۰
۲۳/۰-
۷۰/۰
۶/۵
۷۷/۰
۳۹
۳۲/۰-
۶
۷۴/۰
۳۳/۰-
۸۳/۰
۱/۶
۷۳/۰
۴۰
۲۰/۰-
۱/۶
۷۳/۰
۲۱/۰-
۰۱/۱
۸
۵۳/۰
۴۱
۷۰/۰
۹/۳۲
۰۰۱/۰
۹۷/۰
۵۷/۰
۶/۷
۵۸/۰
۴۲
۴۳/۱-
۲/۶
۶۳/۰
۶۶/۱-
۷۳/۰
۴/۸
۵۰/۰
۴۳ الف
۲۰/۱-
۵/۹
۳۰/۰
۲۰/۱-
۹۴/۰
۷/۱۰
۲۲/۰
۴۳ ب
۹۶/۰-
۹/۷
۴۴/۰
۰۳/۱-
۸۲/۰
۴/۹
۴۰/۰
۴۴ الف
۹۱/۰-
۹/۱۱
۱۰/۰
۸۱/۰-
۲۶/۱
۹/۵
۴۴/۰
۴۴ ب
۷۹/۰-
۴/۸
۵۰/۰
۸۱/۰-
۹۰/۰
۷/۶
۵۶/۰
a45
۷۲/۰-
۲/۱۷
۰۳/۰
۶۷/۰-
۱۸/۱
۱/۹
۲۴/۰
b45
۱-
۹/۱۰
۲۱/۰
۹۵/۰-
۰۷/۱
۶/۷
۳۷/۰
۴۶
۲۷/۰
۴/۱۴
۰۷/۰
۲۲/۰
۱۵/۱
۶/۲۳
۰۰/۰
۴۷ الف
۲۷/۰
۸/۶
۴۵/۰
۲۳/۰
۱۸/۱
۲/۵
۶۳/۰
۴۷ ب
۲۰/۰-
۹/۱۸
۰۱/۰
۲۱/۰-
۴۱/۱
۹/۵
۴۳/۰
۴۷ پ
۴۱/۰
۸/۷
۴۵/۰
۳۷/۰
۱۲/۱
۵/۳
۹۰/۰
۴۸
۰۶/۱-
۵/۲۲
۰۰۱/۰
۸۳/۰-
۹۲/۱
۴
۴۰/۰
۴۹
۶۱/۰-
۸/۱۱
۰۷/۰
۵۴/۰-
۴۶/۱
۲/۱۲
۰۳/۰
۵۰
۵۲/۰-
۳/۱۶
۰۲/۰
۴۶/۰-
۵۳/۱
۱/۱۶
۰۱/۰
۵۱
۳۴/۰-
۴/۱۷
۰۲/۰
۳۲/۰-
۴۴/۱
۲/۵
۵۲/۰
۵۲
۲۲/۰-
۶/۲۳
۰۰۱/۰
۲۲/۰-
۵۲/۱
۱/۴
۶۷/۰
۵۳
۸۶/۰-
۵/۱۶
۰۱/۰
۷۱/۰-
۶۴/۱
۴/۶
۲۷/۰
میانگین
۶۸/۰-


۶۹/۰-
۰۳/۱


انحراف استاندارد
۶۲/۰


۶۶/۰
۳۱/۰


۵۸۶۱/۳۴۰۲۳ = 〖-۲ LOG LIKELIHOOD〗_۱pl
۰۱۹۲/۳۳۵۳۸ = 〖-۲ LOG LIKELIHOOD〗_۲pl
بررسی میزان برازندگی سوال با مدل
بر اساس اطلاعات ارائه شده در جدول بالا، به بررسی میزان برازندگی تک تک سوالات با مدل های یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای ۰۱/۰ و ۰۵/۰ پرداخته میشود. چنانچه در مدلی، سطح معناداری سوال از مقدار آلفای مورد نظر بیشتر باشد، گفته میشود: سوال با آن مدل برازش دارد. در غیر این صورت نشان دهندهی عدم برازش سوال با مدل است. بر این اساس در مدل یک پارامتری، ۱۰ سوال در سطح (۰۱/۰ ) و ۱۸ سوال در سطح (۰۵/۰ ) و در مدل دو پارامتری، ۲ سوال در سطح (۰۱/۰ ) و ۴ سوال در سطح (۰۵/۰) با مدل برازش ندارند. سوال ۱۵ در سطح ۰۵/۰ با هیچ کدام از مدلها برازش ندارد. در جدول (۴-۲۸) به تفکیک مدلها و سطوح آلفا به این سوالات اشاره شده است.
جدول۴-۲۸ : بررسی برازندگی تک تک سوالات با مدل یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای ۰۱/۰ و ۰۵/۰
عدم برازش سوال با مدل
مدل یک پارامتری
مدل دو پارامتری
سطح آلفا
۰۱/۰
۱، ۳، ۱۱، ۳۱، ۳۶، ۴۱، ۴۷ ب، ۴۸، ۵۲، ۵۳
۴۶، ۵۰
۰۵/۰
۱، ۳، ۴،۱۰، ۱۱، ۱۵،a 28 ،۳۱، ۳۶، ۳۸ الف،۴۱، a45، ۴۷ ب، ۴۸،۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳
۱۵، ۴۶، ۴۹، ۵۰
ملاکهای توصیف و تفسیر پارامتر های سوال
جهت تفسیر پارامتر دشواری؛ سوالات دارای دشواری ۱- تا ۱ متوسط؛ سوالات دارای دشواری بیشتر از
۱، دشوار و سوالات دارای دشواری کمتر از ۱- ، آسان ارزیابی میشوند. به منظور تفسیر پارامتر تشخیص بدینگونه عمل میشود؛ سوالات دارای شیب ۱ و بالاتر دارای قدرت تشخیص خیلی بالا؛ سوالات دارای شیب ۹۹/۰-۷۹/۰ دارای قدرت تشخیص بالا؛ سوالات دارای شیب ۷۸/۰ – ۳۸/۰ دارای قدرت تشخیص متوسط؛ سوالات دارای شیب۳۷/۰-۲۱/۰ دارای قدرت تشخیص ضعیف و سوالات دارای شیب۲۰/۰ – ۰۱/۰ دارای قدرت تشخیص خیلی ضعیف ارزیابی میشوند.
تحلیل سوالات بر اساس مقادیر برآوردشدهی پارامترها به تفکیک مدل
مدل یک پارامتری : همانطور که جدول (۴-۲۷) نشان میدهد، بر اساس مدل یک پارامتری ۴۴ سوال در دامنه دشواری ۱تا ۱- قرار دارند که از این میان ۶ سوال دارای دشواری ۰ تا ۵/۰ و تنها ۳ سوال در بازهی دشواری ۵/۰ تا ۱ قرار دارند. دشواری ۱۷ سوال باقی مانده نیز کمتر از ۱- میباشد که از این میان دشواری ۵ سوال کمتر از ۵/۱- است. بیشترین مقدار پارامتر دشواری متعلق به سوال ۴۱ (۷۰/۰) است و کمترین مقدار را سوال ۲ (۹۹/۱-) به خود اختصاص داده است که به ترتیب سختترین و آسانترین سوالات هستند.
میانگین دشواری سوالات آزمون ادبیاتفارسی در مدل یک پارامتری(۶۸/۰- ) است که نشان میدهد سوالات این آزمون از دشواری متوسطی برخوردارند.
مدل دو پارامتری : با توجه به اطلاعات جدول (۴-۲۷)، در مدل دو پارامتری همانند مدل یک پارامتری ۴۴ سوال در دامنه دشواری متوسط قرار دارند که از این میان ۶ سوال دارای دشواری ۰ تا ۵/۰ و تنها دشواری ۳ سوال بالاتر از۵/۰ می باشد. ۲۷ سوال از این ۴۴ سوال از قدرت تشخیص خیلی بالایی برخوردارند. ۱۷ سوال باقی مانده نیز سوالات آسانی هستند.
سوال ۱۴ با دشواری (۱۶/۲-) آسانترین سوال آزمون ادبیات فارسی است. این سوال در سطوح پایین توانایی از قدرت تشخیص متوسطی (۷۶/۰) برخوردار است. سوال ۴۱ نیز در هر دو مدل سخت ترین سوال است که با داشتن دشواری (۹۷/۰) دارای قدرت تشخیص متوسطی (۵۷/۰) است.
۵۰ سوال (۹۷/۸۱%) دارای قدرت تشخیص بالا و خیلی بالا هستند و در تفکیک آزمودنیهای قوی و ضعیف موفق عمل میکنند. مابقی سوالات از قدرت تشخیص متوسطی برخوردارند و در تفکیک آزمودنیهای قوی و ضعیف چندان موفق عمل نمیکنند. قابل ذکر است که هیچکدام از سوالات آزمون ادبیاتفارسی از قدرت تشخیص منفی، خیلی ضعیف و ضعیف برخوردار نیستند. سوالات ۴۸ و ۳۶ با ضریب تشخیص (۹۲/۱) و(۴۰/۰) به ترتیب بالاترین و کمترین قدرت تشخیص را در بین سوالات این آزمون دارند.
در جدول زیر توزیع فراوانی و درصد سوالات آزمون ادبیات فارسی برحسب پارامترهای برآورد شدهی دشواری و تشخیص حاصل از مدل دو پارامتری ارائه شده است.
جدول۴-۲۹: توزیع سوالات آزمون ادبیات فارسی بر اساس پارامترهای سوال در مدل دو پارامتری
پارامتر
دشواری
بیشتر از ۱
(دشوار)
۱ تا ۱-
(متوسط)
کمتر از ۱-
(آسان)
تشخیص
خیلی ضعیف
۲۰/۰ – ۰۱/۰ضعیف
۳۷/۰ – ۲۱/۰متوسط
۷۸/۰ – ۳۸/۰

۶ (۸۴/۹%)
۵ (۲/۸%)
بالا
۹۹/۰ – ۷۹/۰

۱۱(۰۳/۱۸%)
۸ (۱۱/۱۳%)
خیلی بالا
۱ و بالاتر

۲۷ (۲۶/۴۴%)
۴ (۵۶/۶%)
منحنی ویژگی سوالات به تفکیک مدل
یکی از روشهای معمول در نظریه پرسش پاسخ جهت تجزیه و تحلیل سوالات، منحنی ویژگی سوال است که رابطه تابعی میان صفت زیربنایی مورد سنجش و احتمال پاسخ صحیح را به تصویر میکشد. با نگاه کردن به این منحنیها میتوان به توصیف ویژگیهای روانسنجی سوالات در مدلهای مختلف پرداخت. بدینمنظور در این قسمت، منحنی ویژگی تمامی سوالات با هم و به تفکیک مدل نشان داده میشود.
نمودار۴-۲: منحنی ویژگی سوال های آزمون ادبیات فارسی در مدل یک پارامتری
با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل یک پارامتری، بیش از نیمی از سوالات دارای دشواری متوسطی هستند و از ویژگیهای روانسنجی مناسب برخوردارند. لازم به ذکر است که سوالات از سمت چپ به راست شمارهگذاری شده اند.
نمودار ۴-۳ : منحنی ویژگی سوال های آزمون ادبیات فارسی در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *