منابع و ماخذ مقاله روان رنجورخویی

داده‌ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss 20 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، بااستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان درمورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
توصیف جنسیت
با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که جنسیت 8/71 درصد پاسخ دهندگان مرد و 2/28 درصد زن می باشند.
جدول4- 1- توصیف متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
155
71.8
زن
61
28.2
کل
216
100.0

نمودار4-1- نمودار دایره ای جنسیت
توصیف میزان تحصیلات
با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که1.9 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم 7/3 درصد فوق دیپلم،7/ 66 درصد لیسانس 9/26 درصد فوق لیسانس و 0.9درصد دکتری هستند.
جدول4- 2- توصیف میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
4
1.9
فوق دیپلم
8
3.7
لیسانس
144
66.7
فوق لیسانس
58
26.9
دکتری
2
.9
کل
216
100.0
نمودار4-2- نمودار میله ای میزان تحصیلات
توصیف سابقه خدمت
با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که 6.5درصد از پاسخ دهندگان زیر 10 سال، 2.3 درصد 10-15 سال،10.6 درصد 15-20 سال، 80.6 درصد 20 سال به بالا هستند.
جدول4- 3- توصیف سابقه خدمت
فراوانی
درصد
زیر 10سال
14
6.5
10-15 سال
5
2.3
15-20 سال
23
10.6
20 سال به بالا
174
80.6
کل
216
100.0
نمودار 4-3- نمودار میله ای سابقه خدمت

توصیف متغیر روان نژندی(روان رنجورخویی)
در متغیر روان نژندی(روان رنجورخویی) کمترین امتیاز 17/1 و بیشترین امتیاز 00/4 و میانگین نمرات 4838/2 و انحراف معیار آن 62175/0 و واریانس آن برابر 386/0 است. هیستوگرام و و توصیف آماری متغیر روان نژندی(روان رنجورخویی) نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 4- توصیف متغیر روان نژندی(روان رنجورخویی)
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگن
انحراف معیار
واریانس
روان نژندی(روان رنجورخویی)
108
1.17
4.00
2.4838
.62157
.386
نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام روان نژندی(روان رنجورخویی)
توصیف متغیر برون گرایی ( درون گرایی)
در متغیر برون گرایی ( درون گرایی)کمترین امتیاز 50/2 و بیشترین امتیاز 75/4 و میانگین نمرات 7137/3 و انحراف معیار آن 44422/و واریانس آن برابر0.197است. میانگین نمرات برون گرایی ( درون گرایی)بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح متوسط به بالا قرار دارند.هیستوگرام و توصیف آماری متغیر برون گرایی ( درون گرایی)نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 5- توصیف متغیر برون گرایی ( درون گرایی)
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
برون گرایی(درون گرایی)
108
2.50

4.75
3.7137
.44422
0.197
نمودار4-5- نمودار متغیر برون گرایی ( درون گرایی)
توصیف متغیر گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه)
در متغیر گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه) کمترین امتیاز 42/2 و بیشترین امتیاز 50/4 و میانگین نمرات 2886/3 و انحراف معیار آن 38840/0 و واریانس آن برابر 0.146 است. میانگین نمرات گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه) بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح متوسط به بالا قرار دارند.هیستوگرام و توصیف آماری متغیرگشودگی( اشتیاق به تجارب تازه)نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 6- توصیف متغیر گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه)
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه)
108
2.42
4.50
3.2886
.38340
0146
نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه)
توصیف متغیر توافق پذیری
در متغیر توافق پذیری کمترین امتیاز 25/2 و بیشترین امتیاز 58/4 و میانگین نمرات 2616/3 و انحراف معیار آن 39111/0 و واریانس آن برابر 0.152 است. میانگین نمرات توافق پذیری بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح متوسط به بالا قرار دارند.هیستوگرام و توصیف آماری متغیر توافق پذیری نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 7- توصیف متغیر توافق پذیری
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
توافق پذیری
108
2.25
4.58
3.2616
.39111
0.152
نمودار 4-7- نمودارهیستوگرام توافق پذیری
توصیف متغیر باوجدان بودن(مسئولیت پذیری)
در متغیر باوجدان بودن(مسئولیت پذیری) کمترین امتیاز 67/2 و بیشترین امتیاز 75/4 و میانگین نمرات 8387/3 و انحراف معیار آن 42282/0 و واریانس آن برابر 0.178 است. میانگین نمرات باوجدان بودن(مسئولیت پذیری) بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح متوسط به بالا قرار دارند.هیستوگرام و توصیف آماری متغیر باوجدان بودن(مسئولیت پذیری) نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 8- توصیف متغیر باوجدان بودن(مسئولیت پذیری)
تعداد
حداقل

 
 
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
باوجدان بودن(مسئولیت پذیری)
108
2.67
4.75
3.8387
.42282
0.178

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار4-8- نمودار هیستوگرام باوجدان بودن(مسئولیت پذیری)
توصیف متغیر عملکرد شغلی
در متغیر عملکرد شغلی کمترین امتیاز 07/3 و بیشترین امتیاز 00/5 و میانگین نمرات 4525/4 و انحراف معیار آن 50180/0 و واریانس آن برابر 0.251 است. میانگین نمرات عملکرد شغلی بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح متوسط به بالا قرار دارند.هیستوگرام و توصیف آماری متغیر عملکرد شغلی نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 9- توصیف متغیر عملکرد شغلی
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عملکرد شغلی
108
3.07
5.00
4.4525
.50180
0.251
نمودار4-9-نمودار هیستوگرام عملکرد شغلی

توصیف آماری متغیرهای تحقیق
در جدول زیر توصیف آماری متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه نشان داده شده است:
ابعاد مورد بررسی
تعداد سوال
سوالات
میانگین
روان نژندی(روان رنجورخویی)
12
1 و 6 و 11 و 16 و 21 و 26و 31و 36 و 41 و 46 و 51 و 56
2.4838
برون گرایی ( درون گرایی)
12
2 و 7 و 12و17و22و 27 و 32و 37 و 42 و 47 و 52 و57
3.7137
گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه)
12
3 و 8 و 13 و 18 و 23 و 28 و 33 و 38 و 43 و 48 و 53 و 58
3.2886
توافق پذیری
12
4 و 9 و 14 و 19 و 24 و 29 و 34 و 39 و 44 و 49 و 54 و 59

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *