منابع مالی بانکها و بهبود مستمر کیفیت

ج)با توجه به نتایج فرضیه سوم که مبین رابطه معنیدار بین عوامل رضایت مشتریان با موفقیت بانکها در جذب منابع ارزانقیمت است، پیشنهاد میشود:
بانکهای کشور در ساختار سازمانی خود تجدید نظر کنند و ساختار انعطافپذیر و پویا با محور قرار دادن « نیازها و انتظارات مشتریان » طراحی و به اجرا در آورند.
جهت پاسخگویی بیشتر و راهنمایی مشتریان، شغل « مسئول مشاوره و راهنمایی خدمات بانکی » در شعب بزرگ ایجاد شود.
بانکها با ایجاد بخش بازاریابی و تحقیقات بازار در ساختار خود، به سمت و سوی بازاریابی نوین و شناسایی نیازهای ارضا نشده مشتریان حرکت نموده و با بالا بردن سطح کیفیت خدمات خود و همچنین ایجاد تنوع در خدمات قابل ارائه به مشتریان، موجبات رضایتمندی مشتری و در نهاین جذب هر چه بیشتر منابع را فراهم نمایند.
بهبود مستمر کیفیت خدمات به عنوان یک اصل در جهت ارائه خدمات به مشتریان در نظر گرفته شود
د) با توجه به نتایج فرضیه چهارم که مبین رابطه معنیدار بین عوامل فناوری با موفقیت بانکها در جذب منابع ارزانقیمت است، پیشنهاد میشود:
1- مشتریانبهدلیلشلوغیبانکهاترجیحمیدهندازخدماتخودپردازهابهجایمراجعهبهدرونشعببانکاستفادهکنند.لیکنآنانزمانیخدماتدستگاههایخودپردازرابهتماسباکارکنانترجیحمیدهندکهایندستگاههابهدرستیکارکنندودرمکانمناسباستقراریابند. جایگاه مناسب،نقشقابلتوجهیدرافزایشمقبولیتماشینهایخودپردازنزدمشتریاندارد.
5-4 پبیشنهاد به محققین آینده:
بررسی موانع تجهیز منابع پولی در بانک ها و مؤسسات اعتباری
بررسی روش های نوین تأمین مالی و توسعه و جایگزینی ابزارهای مناسب
تدوین استراتژی بهینه نمودن پرتفوی منابع و تسهیلات بانک
الگویفرآیندهاینوینتجهیزمنابعمتناسببافعالیتبانکومطابقبابرنامهراهبردی
انجام تحقیقاتی در خصوص تأثیر خدمات غیربانکی بر تجهیز منابع مالی بانکها مؤسسات مالی.
انجام تحقیقاتی در مورد نقش سیستمهای نظارتی و رسیدگی به شکایات در جذب منابع مالی
5-5 محدودیت های پژوهش:
درطی انجام این پژوهش نگارنده با محدودیتهایی مواجه بوده است که اهم آن به قرار زیر است
در مرحله جمعآوری اطلاعات به نظر میآمد که برخی پاسخهای داده شده به سوالات پرسشنامه از دقت لازم برخوردار نبوده و بعضی پاسخها توام با ملاحظاتی صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر اغلب آنچه مردم باور دارند نسبت به آنچه که ابراز میدارند متفاوت است. این مسئله دقت نتایج را کاهش داده است.
محدودیت مکانی: این تحقیق در شهر کرمانشاه انجام گرفته و تعمیم نتایج آن با احتیاط باید انجام گیرد به عبارت دیگر هر بخشی از بازار دارای فرهنگ و رفتار خاص خود است، لذا یافتههای این تحقیق ممکن است قابل تعمیم به سایر استانها نباشد

پیوست
( خروجی نرمافزار)
امارتوصیفی: