منابع تحقیق با موضوع استان زنجان، سازمان ملل، چرخه عمر

نشریات منطقه حفاظت شده و کتابهای راهنما وجود دارد. انتظار می رود در آینده همه مناطق گردشگری این نوع اطلاعات را فراهم کنند و صنعت گردشگری آنها از این فناوری سود ببرد چرا که بین دانش کامپیوتر با اکوتوریست ها هماهنگی عالی وجود دارد. فعالیت صنعت گردشگری یک منطقه گردشگری به همکاری هر دوبخش خصوصی و دولتی نیاز دارند . هیچ کدام نمی توانند این کار را به تنهایی انجام دهند و هر کدام از آنها اساسا به دیگری وابسته است .سلامت بلند مدت محیط طبیعی و شرایط مالی بخش های اکوتوریسم به همکاری همگانی بستگی دارد(فرزین، 1377).
2-4-16) کمک های توسعه ای
در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، بخشی از حمایت مناطق گردشگری از سوی کمک های خارجی است . انواع سازمانهای کمک کننده چند جانبه(مثل بانک جهانی69، بانک توسعه اینترامریکن70 ،بانک توسعه آسیا71) و دو جانبه ( مثل اتحادیه اروپا و برنامه های ملی مثل سازمان توسعه بین المللی دانمارک72 ، دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا73 ، سازمان توسعه بین المللی کانادا74) وجود دارند. تمام این سازمانها با هم، مقدار قابل توجهی کمک مالی برای حفاظت و فعالیت های مناطق گردشگری فراهم می کنند . در 10سال گذشته بودجه های چند جانبه با ایجاد تسهیلات جهانی محیط زیست که از طریق بانک جهانی ، برنامه محیط زیست سازمان ملل و برنامه توسعه سازمان ملل صورت می گیرد ، افزایش زیادی داشته است که به اجرای کنوانسیون تنوع زیستی75 کمک می کند . معمولا کمک بلاعوض یا وام یک بانک توسعه برای ایجاد و نگهداری پارکهای ملی و مناطق گردشگری ، به عنوان پشتیبان اجرای یک طرح ملی حفاظتی ارائه می شود. ممکن است بودجه حفاظتی به پروژه توسعه زیرساخت ها نیز مربوط باشد مثل کاهش اثرات زیست محیطی توسعه جاده ها ، خطوط راه آهن ، سدها و غیره(دربیکی،1387).
2-4-17) مدل قیمت گذاری خدمات در صنعت گردشگری
در سالهای اخیر توجه به برنامه های بازاریابی افزایش یافته است و مدلهای زیادی از سوی نویسندگان و محققان ارائه شده است.(کاتلرو کلر،2006؛کوهن ،2006؛واکرودیگران،1383؛وست وود ،1997). این مدل چهار روش قیمت گذاری خدمات در صنعت گردشگری را نشان می دهد که هر کدام از این روش ها با عناصری که در مدل بیان شده است مورد بررسی قرار می گیرد.( لس لومسدن ،1997 )

شکل 2- 1: “مدل قیمت گذاری خدمات در صنعت گردشگری (لس لومسدن ،1997، بازاریابی گردشگری ،ترجمه گوهریان ، 1380)”

2-4-18) پیشینه تحقیق
در زمینه‌ی تعیین بهترین روش قیمت گذاری در بخش خدمات گردشگری، در بین تحقیقات داخلی تا زمان نگارش این سطور تحقیقی انجام نشده است. و متاسفانه به علت محدودیت استفاده از سایتهای علمی در مورد تحقیقات خارجی نمونه ای که منوط به این تحقیق باشد ، یافت نشد اما در این بین تحقیقاتی وجود دارد که به طور غیر مستقیم حائز اهمیت و توجه است و در جدول زیر به طور خلاصه آورده شده است.
جدول2- 1:تحقیقات داخلی
ردیف
نام محقق
سال تحقیق
نتیجه گیری
1
پروین قاسمی
1391
موانع گردشگری در استان زنجان بررسی شده است
2
مسعود تقوایی و محمدعلی شاپورآبادی
1381
برپایی تعاونی های جذب گردشگر در مناطق مستعد بررسی شده است.
3
سید محمد حسن حسینی
1389
در این تحقیق به برنامه بازاریابی بر اساس مدل مک دونالد اشاره شده است که استراتژی های بازاریابی را در بلند مدت بررسی می کند.
4
رسول علیپور
1389
در این تحقیق به اثربخشی وب سایت های گردشگری برای ایران پرداخته شده است که با استفاده از اینترنت و وب سایت های گردشگری ، گردشگران خارجی را جذب نمود
5
احمد موسایی علی امین مقدم عباس علی قدیریان و ضا بندریان
1389
در این مقاله با استفاده از یک رویکرد فیمابین ، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سیستماتیک به عمل می آید ، سپس قیمت گذاری بر اساس یک روش تجربی و ابتکاری ارائه می گردد.
6

حمیدرضا رضوانی وعاطفه طا لب لو
1389
مقاله حاضر نقطه ی مرجع استراتژیک را شناسایی و سه رویکرد رایج قیمت گذاری ، رویکرد مبتنی را در چرخه عمر محصو ل،” رقابت” و ” مشتری ” ،” هزینه ” جانمایی کرده است.
7
علیمراد رشیدی و فرخ صفوی ورضا بندریان
1387
برای تعیین قیمت از رویکرد هزینه مبنا با تجزیه و تحلیل دقیق هزینه های هر واحد محصول و در نظر گرفتن پایین ترین سطح سود براساس بازده سرمایه گذاری، استفاده می شود.

جدول2- 2:تحقیقات خارجی

ردیف
نام محقق
سال تحقیق
نتیجه گیری
1
تایم آنوین
2000
در طول فرآیند این تحقیق، تجزیه و تحلیلی از ایالت های خودگردا ن ناحیه کرس لاوا انجام گرفته است. در طول فرآیند برنامه ریزی لتونی نیز سعی شده است تا از عوامل منفی جلوگیری شده و تاثیرات مثبت عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی مرتبط با توسعه گردشگری افزایش یابد.
2
ریچارد و جولیا شارپلی
1997
نویسندگان براین باورند که گردشگری تنها یکی از چند راه معتبر و موفقیت آمیز در توسعه فرهنگ بومی است.
3
آلپیزارفرانسیسکو
2005
بررسی قیمت گذاری بر مناطق حفاظت شده براساس ماهیت گردشگری از لحاظ موقعیتی بررسی شده است و منوط بر مناطق حفاظت شده در کشور امریکا می باشد.
4
کلاریدس سوفرانیس
2003
قیمت و کیفیت درگردشگری بین المللی بررسی شده است که قیمت و کیفیت را در مناطق گردشگری مورد مطالعه قرارداده است.

گفتار پنجم
مطالعه موردی تحقیق
2-5) مطالعه موردی تحقیق
2-5-1) گردشگری در زنجان
استان زنجان با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های شمال غرب کشور با شمال و مرکز، به خصوص تهران که به عنوان بزرگترین بازار گردشگرفرست ایران محسوب می‌شود، به لحاظ جغرافیایی دارای نقش مهمی در منطقه می‌باشد. علاوه بر این دارا بودن منابع متعدد طبیعی و تاریخی‌ـ فرهنگی مانند غار کتله‌خور و دو اثر ثبت شده جهانی که دارای اهمیت جهانی هستند، نشانگر پتانسیل بالقوه این منطقه در جذب گردشگران داخلی و خارجی است. گنبد سلطانیه به عنوان یکی از عظیم‌ترین گنبدهای جهان، دارای ارزش‌های تاریخی ـ فرهنگی زیادی برای گردشگران است. همچنین کشف مردان نمکی ـ تاکنون پنج مرد نمکی در معدن نمک چهرآباد زنجان کشف شده است ـ در این استان، باعث توجه تعداد زیادی از گردشگران به ویژه محققان باستانشناسی، تاریخ، مردم‌شناسی و انسان‌شناسی به این خطه گردیده است(اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان).
علیرغم همه‌ی اینها، این استان به لحاظ آمارهای گردشگری حتی در مقایسه با سایر استان‌های کشور، وضعیت چندان مناسبی ندارد. استان زنجان در حدود 6/0 درصد گردشگران داخلی و 3/0 درصد گردشگران خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. میزان شب اقامت گردشگران این استان نیز کمتر از یک شب می‌باشد(همان ماخذ ).
جدول2- 3:گردشگران ورودی به استان زنجان(1390-1385)
نوع گردشگران /سال
1385
1386
1387
1388
1389
1390
گردشگر داخلی(نفر)
130178
180500
194600
302000
362000
312000
گردشگر خارجی(نفر)
2234
2894
3210
3280
3600
2650
مأخذ :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان،1391)
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که علیرغم رشد تعداد گردشگران در سال‌های اخیر ـ اگر این رشد، حاصل عوامل برونزا نباشد ـ تا رسیدن به جایگاه مناسب فاصله‌ی زیادی وجود دارد. به دلیل وجود ابهامات متعدد در مورد صحت آمارها در بخش گردشگران داخلی، شاید بتوان آمار گردشگران خارجی را مبنای مناسبی برای به دست آوردن نیمرخی از وضعیت گردشگری استان دانست.
2-5-2) هتل‌ها و مهمانپذیرهای شهر زنجان
بنابر آمارهای موجود در سال 1391، در شهر زنجان ده هتل دایر بوده است که از این تعداد، یک هتل چهارستاره (هتل بزرگ)، دو هتل سه ستاره (هتل آسیا و هتل غزال)، سه هتل دوستاره (هتل پارک، هتل مجتمع جهانگردی، هتل سپید) و چهار هتل یک ستاره (هتل قصر،هتل پیام ،هتل آپارتمان البرز و هتل سپهر) بوده‌اند. متوسط سطح اشغال هتل‌های شهر 33 درصد می‌باشد. در بین هتل‌های زنجان، تنها مهمانسرای جهانگردی به لحاظ سطح اشغال در وضعیت مناسبی بوده و از سطح اشغال قابل قبولی برخوردار است. در همین سال در استان زنجان پانزده مهمانپذیر نیز دایر بوده است که متوسط سطح اشغال آنها نیز کمی بیش از 33 درصد بوده است. ودر جدول زیر نام مهمانپذیرهای استان زنجان در سطح شهرستان برای مقایسه آورده شده است.
جدول2- 4:هتل های استان زنجان
ردیف
هتل
درجه هتل
شهرهتل
1
هتل بزرگ زنجان
4 ستاره
زنجان
2
هتل آسیا
3 ستاره
زنجان
3
هتل غزال
3 ستاره
ابهر
4
هتل سپید
2ستاره
زنجان
5
هتل پارک
2 ستاره
زنجان
6
هتل جهانگردی
2ستاره
زنجان
7
هتل قصر
1ستاره
زنجان
8
هتل پیام
1ستاره
زنجان
9
هتل آپارتمان البرز
1ستاره
ابهر
10
هتل سپهر
1ستاره
زنجان

جدول 2-5: مهمان پذیرهای استان
ردیف
مهمانپذیر
درجه
شهر مهمانپذیر
1
مهمانپذیر سعدی
3ستاره
زنجان
2
مهمانپذیرامیرکبیر
3 ستاره
زنجان
3
مهمانپذیرحافظ
3 ستاره
زنجان
4
مهمانپذیرخیام
3 ستاره
زنجان
5
مهمانپذیر فرد
1 ستاره
زنجان
6
مهمانپذیر فردوسی
2 ستاره
زنجان
7
مهمانپذیر دلگشا
1
زنجان
8
مهمانپذیر میلاد
0
زنجان
9
مهمانپذیر قیدار
0
زنجان
10
مهمانپذیر هجرود
0
زنجان
11
مهمانپذیر اسلامی
0
زنجان
12
مهمانپذیر پارک
0
خرمدره
13
مهمانپذیر نایس
0
خرمدره
14
مهمانپذیر صفا
0
ابهر
15
مهمانپذیر خانصنمی
0
ابهر
مأخذ: اداره میراث فرهنگی استان زنجان
2-5-3)هتل بزرگ زنجان
هتل بزرگ زنجان که اولین هتل‌ چهارستاره استان نیز محسوب می‌شود، با وسعت حدود 10000 متر مربع در شش طبقه در ضلع شمالی میدان بسیج، اولین میدان ورودی جاده تهران به زنجان احداث گردیده است. عملیات اجرایی این هتل در سال 1375 شروع و در مرداد سال 1385 به بهره‌برداری رسیده است. هزینه‌ی ساخت این هتل در طول ده سال بالغ بر شصت میلیارد ریال بوده است.
این هتل دارای چهل و دو اتاق دونفره (دبل و تویین) و شش سوئیت سه نفره (یک تخت دبل با یک مبل تخت خوابشو در دو فضای جداگانه خواب و پذیرایی ) با توانایی اقامت 150 نفر مجهز به تهویه مطبوع، مینی سرویس، ویدئو مرکزی، اینترنت پر سرعت، تلفن مستقیم، ماهواره، تلویزیون رنگی، اعلام حریق و… می‌باشد.76
هتل بزرگ زنجان دارای دو رستوران و دو تالار می‌باشد. رستوران فیروزه واقع در سر‌سرای سهروردی هتل با دکوراسیون شاد و آرام‌بخش و غذا‌های ایرانی و فرنگی به ظرفیت 150 نفر و رستوران فام واقع در طبقه‌ی پنجم با چشم‌انداز زیبای شهر به ظرفیت 150 نفر جهت هرگونه گردهمایی همراه با متنوع ترین غذاها (همان ماخذ).
همچنین درمورد تالارهای این هتل نیز باید گفت که تالار ملیله واق
ع در طبقه‌ی اول شرقی با طراحی مدرن چوب و آینه، با ظرفیت میز مراسم 350 نفر، چیدمان صندلی 600 نفر و تالار ترمه واقع در طبقه‌ی اول غربی با طراحی چوب و پارچه ترمه که ظرفیت میز مراسم 250 نفر، چیدمان صندلی 400 نفر را دارد. در ضمن دو تالار کوچک به ظرفیت 30 نفر و یک تالار به ظرفیت 80 نفر با کاربری‌های گوناگون به ویژه گردهمایی‌ها و اتاق عقد و پذیرایی در جنب تالار ملیله و ترمه پذیرای میهمانان می‌باشد (همان ماخذ).
در آینده کلوپ ورزشی شامل: استخر سرپوشیده، سونای خشک و بخار، جکوزی، بانک، آرایشگاه مردانه و مرکز خرید به تسهیلات هتل افزوده خواهد شد. تعداد پرسنل آن در حال حاضر (بهار 1389)، 42 نفر می‌باشد که با توجه به فصل تغییرپذیر است.
قیمت اتاق یک تخته‌ی این هتل برای سال 1391، یک میلیون و صد وچهل هزارریال و دوتخته یک میلیون وهفت صدو سی و پنج هزار ریال تعیین شده است. ساعت تحویل اتاق نیز حداکثر ساعت دو بعد از ظهر می‌باشد. قیمت اتاق و تالارهای هتل در جدول زیر آمده است.
جدول2- 6: قیمت اتاق ها در هتل بزرگ زنجان د ر سال 1391
ردیف
نوع اتاق
قیمت (ریال)
1
اتاق دونفره (یک نفر اشغال)
1140000
2
اتاق دونفره (دو نفر اشغال)
1735000
3
سوئیت لوکس
2415000
4
نفر اضافه
504000
ماخذ:سایت هتل بزرگ زنجان
میانگین سطح اشغال اتاق‌های هتل از زمان افتتاح آن تا کنون 41 درصد بوده است که اگرچه در مقایسه با آمارهای جهانی و با توجه به مطالب گفته شده در سطور پیشین در مورد درصد اشغال مناسب هتل‌ها، پایین می‌باشد ولی در مقایسه با متوسط سطح اشغال اماکن اقامتی استان (33 درصد)، وضعیت نسبتاً مناسبی دارد.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1)مقدمه
3-2)نوع و روش تحقیق
3-3)جامعه ی آماری
3-4)قلمرو زمانی تحقیق
3-5)روش نمونه گیری و حجم نمونه
3-6) روش جمع آوری اطلاعات
3-7)پرسشنامه
3-8) روایی و اعتبار ابزار سنجش
3-9)پایایی و قابلیت اعتماد ابزار سنجش
3-10)روش های تجزیه و تحلیل داده ها

3-1)مقدمه
هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند . حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست( رفیع پور،1383 ) .دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد . “دکارت دراین رابطه روش را راهی می داندکه به منظوردستیابی به حقیقت درعلوم باید پیمود”(خاکی ، 1382).
اساس واقعی پژوهش علمی ، تبیین رابطه میان متغیر هاست . دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند . یکی از این دو روش ، روش توصیفی است و شامل مجموعه روشهایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد ( سرمد ، مرتضی ، 1380).
در این فصل کوتاه ، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه ، پرسشنامه و قلمرو زمانی و مکانی تحقیق توضیح داده شده است.
3-2)نوع و روش تحقیق
با توجه به این که تحقیق حاضر به دنبال بررسی کارآمدروش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در صنعت گردشگری است، از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است .
به لحاظ هدف در کتاب های روش تحقیق ، پژوهش های عملی بر اساس هدف به سه دسته ی بنیادی،کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم می شوند. هدف پژوهش کاربردی،توسعه ی دانش کاربردی در یک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *