مفهوم بازاریابی اجتماعی و رضایت مشتریان بانک

از طریق بازاریابی اجتماعی می توان نام تجاری یک بانک را در میان نام تجاری سایر بانک هایی که خدماتی مشابه به مشتریان خود عرضه می کنند متمایز ساخت. اگرمشتریان این نکته را به وضوح احساس نمایند که هدف مدیران بانک تنها کسب منافع و افزایش سود سهام داران نیست ودرمقابل مدیران بانک ها نیز به مشتریان خود در عمل نشان دهند که در کنار منافع بانک و سهامداران، به منافع بلندمدت و کوتاه مدت جامعه نیز توجه دارند. علاوه بر حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنان، قادر خواهند بود مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب نمایند ولی اگربانک ها قادر نباشند پایبندی خود به مسئولیت های اجتماعی را نشان دهند، بخش مهمی از کارکرد و منافع بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن بر تقویت نام تجاری خود را از دست خواهند داد. ( سلیمانی بشلی، 1388،2)
فصل سوم
روش تحقیق
3-1مقدمه
این فصل به بررسی روشتحقیق و نحوهی گردآوری داده های مورد نظرتحقیق اختصاص داده شده است که شامل روش انجام تحقیق، جامعه آماری تحقیق، روش نمونهگیری از جامعه آماری و تعیین حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش، ابزارهای مورد نیاز به منظور گردآوری داده ها و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها میباشد.
تحقیق از نظر لغوی به معنای بررسی و پیدا کردن حقیقت است ولی در تعریف اصطلاحی و از نظر علمی عبارتست از تلاش و انجام یک فعالیت منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سؤال و دستیابی به دانش و آگاهی بیشتر در مورد یک پدیده و یا یک مسئله به منظور چاره جویی با استفاده از مراحل و روش علمی. (میرزایی وحمیدی ،1387،21)
3-2-هدف از انجام تحقیق:
تحقیق به منظور دستیابی به افق هایی است که غایت و هدف فعالیت را روشن می سازد که بر حسب مورد می تواند به دلایل زیر صورت پذیرد :
1)بررسی و ارزیابی نظریه ها 2)به منظور ارائه نظریه جدید 3)برای حل مشکل.
هدف از این تحقیق استفاده ازمفهوم بازاریابی اجتماعی در بخش خدمات وایجاد یک تصویر روشن و شفاف از نیازها وخواسته های مشتریان بانک ها وبالا بردن آگاهی سازمان ها و شرکت ها از فضای کسب و کار شرکت ها وتوجه روزافزون به مفهوم واهمیت ارزش نام تجاری است تا مدیران بانک ها بتوانند با بکارگیری مفهوم بازاریابی اجتماعی به مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان و منافع جامعه نیز توجه دارند.
بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر ارزش نام تجاری بانک(هدف عمومی)
بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی بر وفاداری،شهرت ،رضایت، آگاهی، کیفیت ادراک شده از نام تجاری.(هدف فرعی)
مساله مورد بررسی در این تحقیق این است که مشخص شود که خواسته وانتظارمشتریان از بانک ها چیست؟ وچه عواملی موجب تقویت وایجاد ارزش نام تجاری می گردد؟چه موانعی درخصوص عدم مشتری محوری از سوی بانک ها وجود دارد؟وآیا می توان با بهره گیری از رویکردهای پیشنهادی در بازاریابی اجتماعی به افزایش ارزش ومحبوبیت نام تجاری بانک ها در بین مشتریان پرداخت؟
3-3-انواع تحقیق:
تحقیقات براساس هدف به تحقیقات بنیادی تحقیقات کاربردی تحقیقات توسعه ای تقسیم بندی می شوند.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی که هدف از این تحقیقات حل مسایل و مشکلات فرا،روی جوامع انسانی برای یک زندگی بهتر و با امکانات مناسب تر می باشد. اختراعات و ابتکارات و نوآوری های بشر در رشته های مختلف در ردیف تحقیقات کاربردی محسوب می شود.
تحقیقات بر اساس ماهیت و روش به تحقیق توصیفی تحقیق همبستگی تحقیق موردی تحقیق تداومی و مقطعی تحقیق پس از وقوع تحقیق علی- مقایسه ای تحقیق پیمایشی طبقه بندی می شوند.
تحقیق پیمایشی عبارت است از مشاهده پدیده ها به منظور معنا دادن به جنبه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده . (خاکی، 1390،235)
بنابراین باتوجه به مطالب فوق چون تحقیق حاضر به بررسی ساختهای نظری در بافتها و موقعیت های عملی و واقعی می پردازد ودرصدد رفع موانع ومشکلات در حوزه بانکداری ومشتری مداری وافزایش رفاه ورضایت مشتریان بانک می باشد یک تحقیق کاربردی می باشدوچون داده های به دست آمده از پاسخ هایی که در جواب به سؤالهای از قبل تعیین شده)پرسشنامه) از یک نمونه از پاسخگویان دریافت می شود یک تحقیق پیمایشی است.
3-4-جامعه آماری:
تعیین عملی طرح نمونهگیری با مشخص کردن جامعه آماری آغاز میشود.جامعه به مجموعه افراد یا چیزهائی را که می خواهیم یک یا چند ویژگی درباره آنها را مطالعه کنیم اطلاق می شود منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است، که از آن نمونهای نمایا یا معرف بدست آمده باشد.به عبارت دیگر تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند، جامعه آماری را ایجاد می کنند(آذر و مؤمنی،1384، 5)
جامعه آماری در این تحقیق کلیهی افرادساکن شهر شیروان وبجنورد هستند که به بانک ملی مراجعه می کنند واز خدمات آن بهره می جویند. از آنجا که تعداد این افراد بسیار زیاد میباشند ،در این تحقیق جامعه آماری را نا محدود در نظر گرفته ایم.
3-5-روش انجام تحقیق:
روش اجرای تحقیق به دوصورت انجام می گیردیکی سرشماری ودیگری نمونه گیری .در روش سرشماری به بررسی کل جامعه یا استخراج اطلاعات از تمام نمونه های جامعه آماری پرداخته می شودودر نمونه گیری به بررسی بخشی از جامعه پرداخته می شود.به عبارت دیگرنمونه گیری اقداماتی است که برای انتخاب تعدادی از افرادجامعه به نحوی که معرف آن باشدانجام می پذیرد.به این دلیل که امکان مطالعه تمام افراد جامعه در خصوص پدیده مورد نظر امکان ندارد بنابراین محقق باید قلمرو تحقیق خود را در باره افراد جامعه محدود کند و به جای تمام افراد, تعدادی را که معرف کل جامعه است را انتخاب کند. (حافظ نیا،1385، 121).
به دلیل این که امکان مطالعه همه افراد جامعه موردنظر این تحقیق امکان ندارد از روش نمونه گیری استفاده می گردد.