مفهوم بازاریابی اجتماعی و بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی به پیشبرد اهداف اجتماعی و رفاهی و ارتفاء میزان رفاه مشتری و جامعه توجه دارد،براین اساس مدیران بازاریابی سازمانها وشرکتهای بزرگ ناگزیرند در تعیین خط مشی های بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر منافع شرکتها٬خواستهای مصرف کننده و منافع جامعه را بطور مشترک مد نظر قراردهند.( خورشیدی ومقدمی،1382،141)
باتوجه به اینکه کانون اصلی اندیشه و عمل بازاریابی اجتماعی، به جای جستجوی مشتری برای محصولات تولید شده، تامین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری است تا به سمت محصول تولیدشده یا خدمت قابل ارائه، جلب گرددو ازسوی دیگرتوجه به رقابت و درک بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقیت در استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی است. فهم درست از ایده ها و رفتارهای رقیب و بالابردن میزان منافع رفتار مورد نظر و یا کاستن ازمیزان هزینه ها و موانع دستیابی به آن، بازار رقابت را به نفع محصول یا خدمت تغییر خواهد داد.هر چه شناخت بیشتری در مورد بازاروگروه مخاطب(مشتریان)وجود داشته باشد، برنامه ها دقیق تر و مؤثرتر طراحی و اجراخواهد شد.بنابراین بانک ها خواهند توانست بااستفاده از بازاریابی اجتماعی درکنار توجه به اصل مشتری مداری ورقابت ،خدماتی متناسب با خواسته ها ونیازهای مشتریان خود ارائه دهندوعلاوه برآن با رعایت اصول اخلاقی بروفاداری ورضایت مشتریان ومحبوبیت نام تجاری خود بیافزایندوجایگاهی متمایز در ذهن مشتریان خود وسایر رقبا بدست آورند. در حقیقت شناختن یک نام تجاری به مشتریان مستلزم خدمات مناسب به مشتریان، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش مستقیم، آگهی ها، تخفیفات، حمایتهای مالی، سمینارها و سایر تاکتیکهای ارتباطی است که برای ارائه یک پیام واحد در شرکت بکار گرفته می شود.
1-4-اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق استفاده ازمفهوم بازاریابی اجتماعی در بخش خدمات وایجاد یک تصویر روشن و شفاف از نیازها وخواسته های مشتریان بانک ها وبالا بردن آگاهی سازمان ها و شرکت ها از فضای کسب و کار شرکت ها وتوجه روزافزون به مفهوم واهمیت ارزش نام تجاری است تا مدیران بانک ها بتوانند با بکارگیری مفهوم بازاریابی اجتماعی به مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان و منافع جامعه نیز توجه دارند.
بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر ارزش نام تجاری بانک(هدف کلی)
بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی بر وفادارینام تجاری.(هدف فرعی)
بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برشهرت نام تجاری. (هدف فرعی)
بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی بررضایت نام تجاری(هدف فرعی)
بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برآگاهی نام تجاری(هدف فرعی)
بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برکیفیت ادراک شده نام تجاری. (هدف فرعی)
1-5-سوال تحقیق:
آیا می توان با بهره گیری از عوامل بازاریابی اجتماعی به افزایش ارزش ومحبوبیت نام تجاری بانک ها در بین مشتریان پرداخت؟
1-6-فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
1-بین عوامل بازاریابی اجتماعی و ارزش نام تجاری رابطه وجود دارد.((H0
فرضیه فرعی:
1-1-بین عوامل بازاریابی اجتماعی و،و فاداری به نام تجاری رابطه وجود دارد.(H1)
2-1-بین عوامل بازاریابی اجتماعی وآگاهی از نام تجاری رابطه وجود دارد.(H2)
3-1-بین عوامل بازاریابی اجتماعی وشهرت نام تجاری رابطه وجود دارد.(H3)
4-1-بین عوامل بازاریابی اجتماعی ورضایت از نام تجاری رابطه وجود دارد.(H4)
5-1-بین عوامل بازاریابی اجتماعی وکیفیت ادراک شده از نام تجاری رابطه وجود دارد.(H5)
1-7-قلمرو تحقیق:
الف)محدوده موضوعی:
بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر ارزش نام تجاری بانک از دیگاه مشتریان.
ب)محدوده مکانی: