معیار ارزیابی و قانون اساسی

1. داشتن مجوز دولتی 105
2. رعایت معلومات علمی و فنی زمان انجام فعالیت 105
گفتار سوم: راه های جبران خسارت 106
مبحث سوم: دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست 107
گفتار اول: خواهان دعوی 108
الف: خواهان 109
گفتار دوم: خوانده دعوی 110
گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت 111
الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی 120
ب- معیار ارزیابی غرامت 122
ج- آیین اجرا 124
پیشنهادات 127
نتیجه گیری 127
فهرست منابع و مآخذ 127
الف) کتب 127
ب) قانون 130
ج) انگلیسی 130

چکیده:
از جمله مسائل جدیدی که در عرصه حقوق مطرح شده است بحث حقوق محیط زیست و مطالب مربوط به آن است که یکی از آن مطالب، «حق انسان بر محیط زیست» است. منظور از این عنوان بهره برداری متعادل و متساوی همه نسل ها از مواهب طبیعی است و علت طرح آن هم این است که امروزه بی محابا این مواهب مورد تاحت و تاز انسان های فرصت طلب و سودجو قرار می گیرد که زیان های عدیده ای را به دنبال خود خواهد داشت و از جمله آن زیان ها محروم شدن نسل های آتی از زیبائی های طبیعت است و از جمله آن زیان ها تنگ شدن عرصه زندگی بر انسان هایی است که در عصرهای آینده پا به عرصه وجود می گذارند، سوراخ شدن لایه ازن بر اثر کثرت گازهای گلخانه ای و آلوده شدن فضای شهرها به خاطر کثرت استفاده از وسایل بنزینی و گازوئیل سوز و بروز ده ها رقم بیماری ریوی و کلیوی و عروقی از جمله آن زیان هاست. بالاخره انسان های بعد نیز حق حیات و تنفس در این اجتماع را دارند. نکته مهم تر این که در کنار هر حقی تکلیفی نیز هست و حق انسان های محیط زیست، تکلیف همین انسان ها و تکلیف دیگر انسان ها را به دنبال خود دارد که در این پایان نامه مورد گفتگو قرار گرفته است و از جمله افرادی که تکلیف متوجه آنان است دولت ها هستند که وظیفه مراقبت بیشتر از عرصه های طبیعی را دارند که در اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
کلید واژه ها : حق، تکلیف، محیط زیست، انسان.

مقدمه
الف) بیان مسأله تحقیق
مسأله مورد گفتگو در این پایان نامه عبارت از «حق انسان بر محیط زیست» است و شالوده اصلی بحث آن است که انسان های این کره خاکی چه حقی از بهره مندی از مواهب طبیعی دارند، ایا مواهب طبیعی متعلق به یک نسل است یا تمام نسل ها و راه کارهای حفاظت از طبیعت برای استفاده انسان های آینده از محیط زیست چیست؟ و چه آثاری بر عدم رعایت این حق مترتب می گردد.