معیارهای انتخاب تامین کنندگان

مساله تعیین حجم و اندازه گروه نمونه یکی از مسائل عمده ای است که هر محقق در تحقیق خود با آن روبرو می شود. عواملی که در تعیین حجم نمونه نقش دارند عبارتند از: اهداف تحقیق، روش تحقیق و روش های آماری وابسته به آن، امکانات مالی و زمانی محقق، حجم جامعه مادی، میزان تاثیر پذیری متغیر وابسته از مستقل، درصد خطاپذیری در نتایج و میزان روایی و پایایی وسایل اندازه گیری متغیر وابسته(نادری و دیگران،165،1375). پس از تهیه پرسشنامه، نوبت به انتخاب پاسخ دهندگان و تکمیل پرسشنامه است. در یک پیمایش جامعه هدف، گروهی ایده آل از افراد است که از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردارند. در این پژوهش ما دنبال دریافت نظر متخصصان و تاثیر گذاران امر خرید و کسانی که صاحب تجربه های عملی در خرید و انتخاب تامین کننده هستند، می باشیم. با توجه به اینکه، در این تحقیق محقق با عنایت به تعدا زیاد کارکنان و وسعت شرکت مورد بررسی و با توجه به تعدد نیازها و متعاقباً تخصص های بی شمار در رابطه با اقلام پالایشگاهی معتقد است تاثیر گزاران در امر خرید محدود به کارشناسان خرید اداره مورد بررسی نمی شود، زیرا که هیچ یک تخصص در خرید همه اقلام(بیش از 45میلیون قلم جنس) را ندارند و کارمندان قسمت های مختلف بر روی تصمیم گیری در خرید تاثیر دارند، و نظرات ایشان بعنوان راهنمای خرید ایشان می باشد لذا استفاده از روش خبرگان را بدلیل حجم زیاد متقاضی ها غیر ممکن می سازد.
بدین ترتیب جامعه آماری این تحقیق شامل گروه های مدیران، مسئولان، متقاضیان(درخواست گزاران) و کارشناسان خرید واحد تدارکات کالای پالایشگاه گاز پارس جنوبی می باشند. بنابراین تعداد افرادی که در این زمینه صاحب تجربه عملی و یا تخصصی باشند، به چند گروه تقسیم(طبقه بندی) و سپس نمونه گیری انجام پذیرفت. تحقیق حاضر در حوزه مجتمع گاز پارس جنوبی و در بخش خاصی از نیازهای تعمیراتی پالایشگاه اجرا شد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان حوزه مذکور در نمودار(4-1) می باشند که تنها 83 نفر آنها حجم نمونه این پژوهش را تشکیل دادند.
برای نمونه گیری از نمونه گیری طبقه ای ساده، متناسب با حجم، و فرمول محاسبه تعداد نمونه گیری تصادفی استفاده شده است(آذر ، 1379، 66). محقق از این روش زمانی استفاده می کند که جامعه آماری به صورت طبقات مختلف شکل یافته باشد. در این روش جامعه به گروه های متجانس تقسیم و تعداد نمونه نسبت به هر گروه مشخص شده، و براساس نمونه گیری ساده تعداد عناصر هر طبقه مشخص می گردد (آذر ، مومنی، 1379، 6). دلیل نمونه گیری آن است که جمع آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری پرخرج و وقت گیر است، ولی جمع آوری اطلاعات از نمونه هزینه کمی دارد و هرچه که حجم نمونه بزرگتر باشد هزینه نیز بیشتر خواهد بود. از طرفی می خواهیم حجم نمونه به اندازه ای باشد تا تخمین های خوبی از پارامتر های جامعه به دست آید(نوفرستی،1373،66).
3-6-متغیرهای تحقیق
در هر تحقیقی می توان دو گروه متغیر های مستقل و وابسته را تعریف کرد. در این تحقیق معیارهای انتخاب تامین کنندگان بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق مطرح هستند. و از طرف دیگر تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی بعنوان متغیر وابسته مطرح است.
متغیرهای وابسته: انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی
متغیرهای مستقل: معیارهای انتخاب تامین کنندگان
3-7-روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیند چند مرحله ای است که طی آن داده های بدست آمده از طریق ابزارهای جمع آوری در نمونه، طبقه بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقرار انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و فنون گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم نتایج پژوهش بر عهده دارند(حافظ نیا، 1386، 305). محقق در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها از موترد زیر بهره خواهد جست. در مرحله تعیین نتایج و بدست آوردن تصمیمات نهایی از نرم افزار اکسپرت چویس یا اکسل استفاده شده است، این نرم افزار در محاسبه و رتبه بندی تصمیمات بر اساس چندین معیار مختلف کمک بسیاری می کند. برای تحلیل آماری داده های حاضر از فنون آمار توصیفی توسط نرم افزارهای دیگری همچون SPSS و اکسل استفاده شده است.
با توجه به اینکه داده ها از نوع کیفی بوده و از نظر مقیاس اندازه گیری ترتیبی می باشد و بیان آنها از سوی ماموران خرید بصورت کمی (بر مبنای طیف لیکرت) صورت می گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله جمع آوری و اعتبار یابی از نرم افزار SPSS استفاده شده و در مرحله تعیین نتایج و بدست آوردن تصمیمات نهایی از نرم افزاراکسپرت چویس و اکسل استفاده شده است، این نرم افزار در محاسبه و رتبه بندی تصمیمات بر اساس چندین معیار مختلف کمک بسیاری می کند.
3-8-مدل مفهومی تحقیق

نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق
3-9-مدل آماری تحقیق:

نمودار(3-2): مدل آماری تحقیق

فصل چهارم:
نتایج

4-1- مقدمه
اندازه های ثبت شده در مجموعه ی داده ها، اجزای اساسی اطلاعاتی هستند که جامعه آماری به محقق منتقل می سازد. بنابراین، در مواجه با ترکیبات تعداد زیادی از اندازه ها، ذهن انسان نمی تواند محتوای کلی اطلاعات ثبت شده در مجموعه ی داده ها را فوراً درک کند. مثلاً نمی توانیم در مورد مقداری که این اندازه ها گرایش به تجمع در اطراف آن دارند، الگوی تجمع یا چگونگی تفریق آن ها، تصوری ذهنی بدست آوریم. تهیه خلاصه ای که این قبیل ویژگی های برجسته ی داده ها را روشن سازد، به فهم مجموعه ی داده ها کمک می کند و ما را در اجتناب از اغتشاش فکری یاری می دهد(باتاچاریا و جانسون، 1378،35). تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه(جامعه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آیند.
در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم جنبه تجربی پالایش می شوند. فرآیند تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار بکار رفته در جمع آوری اطلاعات،.. متفاوت هستند(خاکی، 1384، 306).تحلیل های آماری بر دو گونه اند، تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی، آمار توصیفی صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. در آمار استنباطی محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند و در صورت امکان آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شوند(آذر و مومنی، 1384، 9). پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها وارد نرم افزارهای SPSS، اکسل و اکسپرت چویس شدند و با استفاده از این نرم افزارها تلخیص شدند. پس از تهیه پرسشنامه، نوبت به انتخاب پاسخ دهندگان و تکمیل پرسشنامه است. در این پژوهش ما دنبال دریافت نظر متخصصان و تاثیر گذاران امر خرید و کسانی که صاحب تجربه های عملی در خرید و انتخاب تامین کننده هستند، می باشیم. با توجه به اینکه، در این تحقیق محقق معتقد است تاثیر گزاران در امر خرید محدود به کارشناسان خرید اداره مورد بررسی نمی شود، و کارمندان قسمت های مختلف بر روی تصمیم گیری در خرید تاثیر دارند، لذا استفاده از روش خبرگان را، بدلیل حجم جامعه غیر ممکن می سازد که متعاقباً جامعه آماری این تحقیق مدیران، مسئولان و کارشناسان خرید واحد تدارکات کالای پالایشگاه گاز پارس جنوبی شدند بنابراین تعداد افرادی که در این زمینه صاحب تجربه عملی و یا تخصصی باشند، به چند گروه تقسیم و سپس نمونه گیری انجام پذیرفت. کارکنان حوزه مذکور در جدول(4-1) می باشند که تنها 83 نفر آنها حجم نمونه این پژوهش را تشکیل دادند.