معیارهای انتخاب تامین کنندگان

2-3-14-2-پژوهش های خارجی
اولین تحقیق در زمینه انتخاب تأمین کننده توسط دیکسون در سال 1966 انجام شد که در این تحقیق پرسشنامه ای بر مبنای 32 معیار برای 373 نفر از مدیران و عوامل خرید از آمریکا و کانادا ارسال شد، و از آنها خواست معیارهای مشخص شده را در مقیاس صفر(غیر مهم)، تا چهار(بسیارمهم) رتبه بندی نماید.
در سال 1991 وبر و همکارانش ، در یک مرور جامع در این زمینه (انتخاب تأمین کننده)، 74 مقاله را بررسی کردند، که برخی از آنها فقط یک معیار (فقط هزینه) و برخی دیگر دو معیار(هزینه وکیفیت) و گروهی، چندین معیار را ذکر کرده اند در این تحقیق تعداد مقالات را بر حسب معیارهای دیکسون دسته بندی کرده اند.
تحقیقی با عنوان معیارهای انتخاب منبع تأمین، تاثیر عملکرد تأمین کنندگان به عملکرد توزیع کننده، انجام شد. این پژوهش سنجش نظام مندی را در عملکرد تأمین کننده انجام می دهد. در این پژوهش معیارهای اصلی انتخاب دارای زیر معیارهای مرتبط با خود هستند. مثل : اعتبار، تحویل به موقع و در معیار قابلیت اطمینان مورد تاکید قرار می گیرد(کاتزکیا.2004).
چن و همکاران یک روش تصمیم گیری فازی را برای حل مسئله انتخاب تأمین کننده در سیستم زنجیره تأمین (عرضه) ارائه کرده اند. آنها بیان داشته اند که طی سالهای اخیر تأمین کنندگان مناسب در زنجیره عرضه به عنوان مسئله قابل توجه استراتژیک تبدیل شده است.
در سال 2005 زعیم و همکارانش، در تحقیقی به منظور حل مسئله تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تأمین کنندگان، روش فرآیند سلسله مراتبی فازی را پیشنهاد کرد.

فصل سوم:
روش تحقیق
3-1- مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناخت مبتنی است که در آن علم به کار می رود. در بین شیوه های گوناگون برای شناخت، شیوه های علمی مورد نظر است و چنین شیوه هایی جز با اتخاذ روشهای دقیق میسر نیست. در ادامه با تعریفی از تحقیق، وارد مبحث روش تحقیق می شویم. تحقیق عبارت است از بررسی کامل موضوع به گونه ای منظم و منسجم و بر اساس روش های عینی و غیر شهودی، به منظور کسب اطلاعات یا کشف اصول وابسته به آن (ونوس و دیگران، 1375، 15). یکی از مهمتری جنبه های تحقیق علمی، روش تحقیق است. بدون داشتن روش تحقیق و متدلوژی صحیح و مرتبط، نتایج و تحلیل های مربوط به داده ها معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این رو متدولوژی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می گردد.
از طرف دیگر، پایه هر علمی روش شناخت آن است و ارزش قوانین هر علمی به روش شناخت بستگی دارد که در آن علم بکار می رود. از روش تحقیق تعاریف متعددی شده است که از جمله عبارتند از:
روش تحقیق به معنای رویکرد هستی شناسی( مانند روش فلسفی، روش علمی و… )
روش تحقیق به عنوان یک فرآیند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله
( خاکی، 1378 ،201).
در این فصل متدولوژی و روش شناسی تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. توضیحاتی پیرامون روش تحقیق، بررسی جامعه آماری، نمونه و تعیین حجم نمونه مناسب مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در ادامه نیز به بیان و توصیف تعاریف عملیاتی متغیرها، فرضیه ها، روش سنجش اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری و شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون آماری می پردازیم.
3-2- روش تحقیق
تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. پس می توان گفت: روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(همان منبع، 201 ). این پژوهش با توجه به استفاده از نظریه ها، اصول و قوانینی که در تحقیقات بنیادی تدوین شده اند و بکارگیری و کاربرد آنها برای حل مسائل اجرایی و واقعی و تاکید بر شناخت موثرترین فعالیت، براساس طبقه بندی برمبنای هدف ، در زمره تحقیقات کاربردی می باشد. و از آنجا که در این تحقیق, محقق قصد دارد به شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی در پالایشگاه گاز پارس جنوبی بپردازد روش این تحقیق , توصیفی – پیمایشی – کاربردی است.
تحقیق توصیفی: این نوع تحقیق آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری،آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد(جان بست،1371، 125). تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در این روش باید ابزارها و وسائل خاصی فراهم آید، ایجاد وسیله یا ابزار نیاز به زمان و مهارت دارد و یک امر اتفاقی و عادی نیست. مساله عمده ای که تحقیق توصیفی را پیچیده تر می کند، پاسخ ندادن یا برگشت ندادن پرسش نامه ها و یا شرکت نکردن در مصاحبه های برنامه ریزی شده است. اگر نرخ پاسخ دهی پایین باشد، نمی توان به نتایج معتبر رسید(همان منبع،210 ).
تحقیق کاربردی: هدف در این نوع تحقیق، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیق کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد که در آن چگونگی شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس مورد بررسی قرار می گیرد.
3-3-شیوه جمع آوری اطلاعات
در هر تحقیق پژوهشگر باید با ابزارهایی داده های لازم را از نمونه آماری جمع آوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. برای جمع آوری داده ها به ابزار های گوناگونی نیاز است. نوع ایزار ها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق
است(همان منبع، 239). ملاک محقق در این تحقیق جهت سنجش متغیرها بهره گیری از پرسش نامه است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پس از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه، که معیارهای اصلی شناسایی شدند، پرسشنامه می باشد. این پرسشنامه شامل دو بخش می باشد:
سوالات شناختی