معافیت مالیاتی و های غیر دولتی

ـ سازمان های غیر دولتی سازمان هایی هستند که به وسیله شهروندان یا افراد حقیقی اداره می شوند و تحت تملک آن ها هستند؛ مستقل از دولت هستند و از موقعیت معافیت مالیاتی بهره مند هستند؛ آن ها دارای حیطه ملی، منطقه ای و بین المللی هستند.
ـ سازمان های غیر دولتی متشکل از افرادی هستند که دارای تخصص های مداخله و بازدارندگی هستند. این سازمان ها ممکن است انجمن های حرفه ای، بنیادها، بنگاه ها و گروه های علاقمند به کمک بشر دوستانه، از جمله توسعه پایدار و اقدامات امدادی باشند.
ـ سازمان های غیر دولتی بر مبنای ارزش های مشترک کار می کنند نه اجبار و معامله. سازمان های غیر دولتی فاقد دستور کار سیاسی و یا اقتصادی هستند، زیرا نه حزب سیاسی هستند و نه بنگاه تجاری سود محور. آن ها مجودیت هایی هستند که وارد موضوعاتی می شوند که دولت و بخش بازار بازیگران مناسبی برای ورود به آن حوزه ها نمی باشند.
ـ سازمان های غیر دولتی تجلی های سازمان یافته ارزش های متعدد گروه ها و جوامع هستند که در یک بستر و زمینه داوطلب گرایی توسعه یافته اند. این ها مقوله مجزایی از سازمان هستند که نه دولتی هستند و نه انتفاعی.
ـ سازمان غیر دولتی یک سازمان غیر انتفاعی، داوطلبانه، خدمات محور / توسعه محور است که یا برای منافع اعضای آن کار می کند (سازمان های عامه ای یا گرس روت) و یا برای یک اجتماع یا جامعه خاص (یک آژانس)
ـ سازمان غیر دولتی یک سازمان توسعه اجتماعی است که توانمند شدن مردم کمک
می کند.
ـ یک سازمان یا گروهی از افراد که مستقل از هر گونه کنترل خارجی، با اهداف و مقاصد خاص برای انجام وظایفی که در جهت ایجاد تحول مطلوب در یک جامعه یا منطقه خاص می باشند، کار
می کنند. (مقیمی، 1383: 25)
ـ سازمان غیر دولتی سازمانی است که وابسته به احزاب سیاسی نمی باشد و معمولاً در راستای کمک، توسعه و رفاه یک جامعه فعالیت می کند.
ـ سازمان های غیر دولتی عبارت از سازمان های خصوصی، غیر انتفاعی و حرفه ای می باشند که دارای یک وجهه حقوقی متمایز هستند و در راستای تحقق اهداف رفاه عمومی فعالیت می کنند. (پیر نظر، 1379: 54)
ـ سازمان های غیر دولتی در بر گیرنده انجمن های خیریه و مذهبی هستند که سرمایه های خصوصی را برای امر توسعه بسیج می کنند.
ـ سازمان غیر دولتی عبارت از گروهی از شهروندان است که به دنبال افزایش آگاهی و تأثیرگذاری بر سیاست گذاری هستند.
ـ سازمان های غیر دولتی سازمان هایی داوطلبانه و غیر انتفاعی هستند که در قلمرو خارج از دولت و بخش تجاری خصوصی بنیان نهاده می شوند.
در حال حاضر از عبارت های مختلفی برای رجوع سازمان های غیر دولتی استفاده می شود. از جمله این مفاهیم می توان به موارد زیر اشاره کرد: (سعیدی، 1382: 44)
ـ سازمان داوطلبانه غیر انتفاعی (Non- PRofit Voluntary Organization)
ـ سازمان خیریه (Charitable Organization)
ـ سازمان روستایی (Grassroots Oraganization)
ـ سازمان جامعه مدنی (Civil Society Organization)
ـ سازمان مستقل (Independent Organization)
ـ سازمان داوطلبی خصوصی (Private Voluntary Organization)
ـ سازمان توسعه غیر دولتی (Non – state Development Organization)
ـ سازمان های متکی به اجتماع (Community – Based Organization) یا اختصاراً cBo
ـ سازمان های مردمی (People Organizations) یا اختصاراً Pos