مطلوبیت محیط داخلی بانک و مهارتهای نیروی انسانی

مدل یکپارچه بازاریابی اجتماعی که توسط کرایگ لیفبور درسال2010مطرح شده از چهارعنصرمرتبط به هم با هدف سودرسانی به بازارهدف یا بخشی از جمعیت شکل گرفته است که این 4عنصرمدل بازاریابی اجتماعی را از ارتباطات سلامت مبتنی برجامعه ،آموزش وتلاش های حمایتی واقتصادی باهدف تغییراجتماعی متمایزمی سازند.
ارزش نام تجاری
بازاریابی اجتماعی

کیفیت ادراک شده از نام تجاری
رضایت از نام تجاری
شهرت نام تجاری
آگاهی از نام تجاری
وفاداری به نام تجاری
رفتارمطلوب
آمیخته بازاریابی (محصول،خدمات،رفتار)
مزایای مخاطبان
ماهیت(محصول،خدمات،رفتار)

نمودار 2-2-مدل تحقیق (کرایگ لیفبور،2010،59) و (آکر، 1991،15)
2-34-مهارتهای نیروی انسانی :
دربانک ها ومؤسسات مالی بیشترخدمات توسط نیروی انسانی ارائه می شود و تجهیز منابع درسطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهروآموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده ازتکنولوژی جدید راداشته و در شغل خود حرفه ای باشند، دربعد انسانی، کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان درتعامل وارتباط باشند ودر بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد ( بولتون، 1381 ، ص21 ).
2-35-تنوع خدمات بانکی :
بانک ها برای ارائه خدمات نوین ومحصولات جدید نیازبه بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها با بازاریابی نوین امکان پذیر است. دربانکداری نوین، بانک ها برای شناسایی مشتریان ونیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک وبازاریابی براساس پایگاه داده ها می زنند. بازاریابی تک به تک؛ یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهره گیری ازفناوری رایانه ای، بازاریابی تک به تک درمقیاس وسیعی قابل اجرا واقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها این امکان رابه بانک ها می دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند. بانک فورتیس که بزرگترین بانک بلژیک است دارای یک پایگاه داده های غنی است که اطلاعات مشتریان درآن وجود دارد. استفاده بانک ازتکنولوژی جدید داده ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین با بازاریابی مناسب و علمی می توان استراتژی هایی رابه کاربردکه محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازاریابی وشناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تجهیزمنابع مالی مطابق استانداردهای جهانی امکان پذیر نخواهد بود. (دوبرور، 1384، 5-1 ).
2-36-رضایت مشتریان ازکارکنان بانک ها و مؤسسات مالی :
کارکنان مهمترین سرمایه هرسازمان می باشند و در واقع کارکنان پل ارتباطی بین سازمان ومشتریان هستند. سازمانها بااستفاده ازکارکنان به مشتریان خدمات کیفی ارائه می نمایند ورضایت مشتری راجلب می کنند. بانکها ومؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیازخود رابامهمترین ابزارشان یعنی کارکنان ازمشتریان اخذ می کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگرمشتریان نباشند بانکی نیزوجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می باشند.
بیشترمشتریان بانک ها به دلیل بی توجهی وبی تفاوتی کارکنان با بانک ها قطع ارتباط می کنند. رضایت مشتریان بانک ها به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد وقابلیت خدمت رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است.کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان ازخدمات دریافتی ازسازمان است ( اکرامی، 275،138 ).
2-37-مطلوبیت محیط داخلی بانک ها و مؤسسات مالی :