مطالعه کتابخانه ای

q: (1-P)
d: مقدار خطای قابل قبول است: d=0.05
که پس از محاسبات نمونه آماری برابر با 103 نفر شد. همانطوری که بیان شد جامعه تحقیق و پژوهش را مدیران و کارشناسان اداره کل بانکداری الکترونیک را تشکیل دادند نمونه آماری 103 نفری به طور تصادفی انتخاب شده اند و نتایج آن قابلیت تعمیم ندارد ؛ شناسایی و مورد مصاحبه و توزیع پرسشنامه قرار دادیم .
3-5) ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی
وقتی که جامعه بزرگ است، انجام سرشماری از دیدگاه آماری بندرت عملی می گردد. لذا ناگزیر از روش نمونه گیری استفاده می شود. پاسخ های بدست آمده از یک نمونه به دقت انتخاب شده را می توان به کل جامعه تعمیم داد. انواع طرح های نمونه گیری را می توان به دو دسته نمونه گیری تصادفی و غیرتصادفی دسته بندی کرد. نمونه گیری تصادفی که به دو دسته تصادفی ساده و تصادفی دسته بندی شده یا خوشه ای تقسیم می شود، چند مشخصه مهم دارد که عبارتند از؛
احتمال انتخاب هر عضو جامعه پیمایش در نمونه تحت پیمایش، مشخص است
همه اعضای جامعه پیمایش شانسی برابر برای انتخاب شدن در نمونه را دارند
انتخاب هر فرد برای پیمایش، مستقل از انتخاب فردی دیگر است(فیضی، ١٣٨٨)
با توجه به ویژگی هایی که درخصوص روش های نمونه گیری در بالا گفته شد، در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. به این ترتیب که لیست اعضای جامعه اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت استخراج شده و اعضای نمونه به صورت تصادفی از میان اعضای جامعه آماری انتخاب شده اند.
3-6) ابزار گردآوری داده ها
انتخاب مناسب ترین روش جهت جمع آوری داده های موردنیاز تحقیق، اعم از کاغذ، رایانه، پست الکترونیک ، مصاحبه رودررو یا تلفن به عواملی چون تعداد مطلوب پاسخ دهندگان، سرعت جمع آوری اطلاعات، عمق و محتوای اطلاعات مورد نیاز و میزان ضرورت گمنام ماندن پاسخ دهنده بستگی دارد. از انواع اصلی روش های جمع آوری داده های موردنیاز تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود (فیضی،1388)
روش کاغذی سنتی
روش پیمایش کاغذی قابل اسکن
روش پیمایش کاغذی قابل اسکن سفارشی
پیمایش های رایانه ای
روش مصاحبه
روش تلفنی
در این تحقیق، با توجه به ویژگی هایی که روش کاغذی سنتی دارد از این روش بهره گرفته شده است.
در این تحقیق ، پس از سنجش متغیرها و بدست آوردن اطلاعات لازم ، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . با انجام مطالعه کتابخانه ایی و استفاده از نظرات صاحبنظران و کارشناسان و مدیران بانکداری الکترونیک بانک ملت عومل موفقیت در بانکداری الکترونیک استخراج شد و در نهایت با توجه به اهداف و فرضیه ها ی تحقیق ، تعداد 26 سوال بعنوان سوالات بخش میدانی در نظر گرفته شد.
جدول 3-1 سوالات پرسشنامه
سوالات ردیف عوامل
سرعت تحویل و ارائه خدمات و محصولات 1 عملیاتی